Sian James – Straeon Gyrfa

“Gallwn wireddu ein breuddwydion a dyheadau os ydym yn ddigon dewr i’w dilyn”

Cawsom sgwrs â Sian, Cydlynydd Prosiect, i drafod sut gall y llwybr tuag at lwyddiant fod yn un heriol a throellog, ond bob amser yn antur. Y canlyniad? Stori yrfa galonogol sy’n ein hannog i groesawu ansicrwydd a pharchu’r harddwch sy’n gysylltiedig â cyflawni twf; pan nad oes unrhyw beth yn sicr, mae unrhyw beth yn bosib!

Read more

Kirsty Drane – Straeon Gyrfa

“Byddwch yn falch o’r gwaith rydych yn ei gyflawni, o bwy ydych chi a’r gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud”

 

Cawsom sgwrs â Kirsty, Derbynydd, i drafod pwysigrwydd gwerthuso eich sefyllfa a sicrhau bod eich gwerthoedd yn cyd-fynd â’ch rôl.

Y canlyniad? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi bod amser yn rhoi persbectif gwahanol i ni, a bod newid cyfeiriad o ran gyrfa yn beth hollol iawn i’w wneud!

Read more

Nicole Lee – Straeon Gyrfa

“Edrychwch i’r dyfodol a chanolbwyntiwch arnoch chi eich hun, eich nodau a’r hyn sydd yn eich gwneud yn hapus.”

 

Cawsom sgwrs â Nicole, Hyfforddwr Gyrfa, ar sut mae meithrin sgiliau a pherffeithio eich ymagwedd bersonol yn hanfodol i ddod o hyd i’r llwybr cywir. 

A wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch?

Fe wnes i fwynhau fy amser yn yr ysgol uwchradd ac fe astudiais gyrsiau Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Astudiaethau Crefyddol, Bioleg a Bagloriaeth Cymru. Roeddwn i am sicrhau gyrfa ym maes gofal cymdeithasol felly fe benderfynais astudio radd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe. Dyma lle gwnes i ddarganfod fy angerdd am gefnogi pobl; ac ochr yn ochr â fy astudiaethau academaidd fe enillais brofiad helaeth trwy weithio yn y sector ar brofiad gwaith. Fe fwynheais weithio â phobl ifanc ac roeddwn i’n gwybod mai darparu cymorth ystyrlon i unigolion o’r fath roeddwn i am ei wneud fel gyrfa hirdymor.

Pa lwybr wnes di ddilyn ar ôl cwblhau dy addysg?

Ar ôl cwblhau fy nghwrs, penderfynais fy mod am sicrhau rôl yn cefnogi pobl ifanc. Sicrheais swydd fel Prif Weithiwr gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Fe weithiais ar brosiect o’r enw ‘Inspire to Achieve’. Yn y rôl hon, roeddwn i’n gweithio mewn ysgolion uwchradd ac yn helpu disgyblion Blwyddyn 10 ac 11 i fynd i’r afael ag unrhyw rwystrau i addysg, gan leihau’r risg o ddod yn NEET (ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant). Fe wnes i fwynhau’r rôl hon yn fawr iawn, ac roeddwn yn gyfrifol am ddarparu cyngor a chymorth iddynt ar eu hopsiynau ôl gadael ysgol, ac roeddwn hefyd yn darparu cymorth lles, emosiynol ac ymddygiadol i sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi yn llawn er mwyn cyflawni eu potensial llawn. Yn ogystal, roeddwn i’n gyfrifol am sicrhau bod myfyrwyr yn ymgysylltu ag addysg trwy ddarparu sesiynau cymorth un-i-un rheolaidd, trefnu tripiau dydd a datblygu rhaglenni haf.

Ym mha ffordd mae dy lwybr gyrfa wedi datblygu?

Ar ôl 3 blynedd yn y rôl, penderfynais fy mod am symud ymlaen – fe wnes i fwynhau darparu cymorth un-i-un dwys ac agweddau cynllunio gyrfa y rôl. Felly chwiliais am gyfle addas lle gallwn weithio’n agos â nifer cyson o gleientiaid. Fe ddes i o hyd i rôl Hyfforddwr Gyrfa yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, y rôl berffaith i mi ddefnyddio’r sgiliau yr oeddwn wedi’u hennill a chyfle i mi ddatblygu ymhellach fy ngwybodaeth a’m sgiliau mewn perthynas â chefnogi mwy o gleientiaid ar sail fwy dwys. Yn chwimwth a chyffrous, fe wnes i ymgeisio ar gyfer y rôl a llwyddais i sicrhau’r swydd. Cyn gynted ag ymunais â Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, roeddwn i wrth fy modd â’r amgylchedd prysur, a’r dasg heriol, ond gwerth chweil, o ddefnyddio fy sgiliau i gefnogi gwahanol ddemograffeg.

Oes un peth yr hoffet ti fod wedi ei wybod pan oeddet ti’n iau?

Hoffwn pe bawn wedi gwybod am yr ystod eang o lwybrau gyrfa oedd ar gael, yn hytrach na mynd yn syth i’r brifysgol. Ar ôl ennill graddau da yn yr ysgol, cymerais yn ganiataol mai’r dewis naturiol oedd myn di’r brifysgol, a doeddwn i ddim wir yn ymwybodol o’r opsiynau eraill oedd ar gael. Pe bawn i wedi gwybod am yr opsiynau eraill oedd ar gael, efallai y byddaf wedi dewis astudio prentisiaeth ac wedi mynd yn syth i fyd gwaith neu archwilio cyrsiau eraill. Rwy’n sicr yn hapus gyda fy newisiadau a’r hyn rydw i wedi ei gyflawni, ond credaf y byddaf wedi dewis opsiwn gwahanol pe bawn wedi gwybod am yr opsiynau eraill oedd ar gael i mi.

Canllaw gorau wrth ymgeisio am swyddi?

Mae llawer o bobl yn poeni am y broses ymgeisio a chreu argraff dda ar y panel cyfweld trwy frolio am eu sgiliau a’u profiadau, ond, mae’r un mor bwysig cofio mai proses ddwy ffordd yw hon, a rhaid i chi asesu ac ystyried y sefydliad rydych chi’n gwneud cais i weithio iddo. Er bod angen i’r swydd fod yn addas ar eich cyfer chi – rhaid hefyd i gyfrifoldebau a diwylliant y gweithle gyd-fynd â’ch gwerthoedd, sgiliau a’ch profiad chi. Rhaid i chi ddeall yr amgylchedd gwaith y mae’r cwmni yn ei feithrin, ac a allwch chi weld eich hun yn ffitio i mewn a gwneud cyfraniad gwerthfawr at hyn.

Cyngor gorau?

Mae cymharu eich hun ag eraill yn difa llawenydd; efallai mai’r peth normal i chi ei wneud yw cymharu eich hun ag eraill, hynny yw cymharu eich swydd â swyddi eich ffrindiau, cyfoedion, teulu, ond rhaid i chi gofio bod pawb ar lwybr a thaith unigol. Mae pawb ar gyfnod gwahanol o’u bywydau personol a phroffesiynol, felly Edrychwch i’r dyfodol a chanolbwyntiwch arnoch chi eich hun, eich nodau a’r hyn sydd yn eich gwneud yn hapus.

Lisa Thomas – Straeon Gyrfa

“Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau â llechen lân.”

 

Read more

Beth Fisher

“Ni waeth sawl gwaith y cewch eich llorio, yr hyn sy’n bwysig yw codi i’ch traed a chario ymlaen bob tro.”

 

A wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch?

Doeddwn i ddim yn academaidd iawn yn yr ysgol ac roedd llawer gwell gen i ddysgu trwy ddulliau cinesthetig i ennill profiadau ymarferol a datblygu fy sgiliau trosglwyddadwy. Gadewais yr ysgol gyda bach iawn o gymwysterau. Yn ystod fy mlwyddyn olaf yn yr ysgol uwchradd roeddwn i wedi gobeithio sicrhau cyflogaeth ym maes arlwyo fel Cogydd, ond yn 16 oed bu’n rhaid i mi ddechrau cynnal fy hun oherwydd rhesymau personol y tu hwnt i’m rheolaeth, felly fe ddechreuais weithio yn y diwydiant manwerthu, gan mai hwn oedd cyfle cyntaf i mi ddod o hyd iddo! Fe es i o un swydd i’r llall o fewn y diwydiannau lletygarwch ac arlwyo am flynyddoedd, yn aml yn gweithio mewn dwy rôl ar y tro i gynnal fy hun. Yn y rolau hyn, roeddwn i wastad yn gwneud yn wych yn gwerthu nwyddau’r busnesau, a fi oedd perfformiwr gorau’r siopiau yn aml iawn, ond ar y pryd doeddwn i ddim yn meddwl llawer o hyn. Wrth edrych yn ôl, sylweddolaf fod meithrin sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol fel unigolyn ifanc wedi helpu siapio fy llwybr gyrfa yn y dyfodol.

Pa lwybr wnes di ddilyn ar ôl cwblhau dy addysg?

Yn 22 oed symudais yn ôl i Abertawe, fy nhref enedigol. Roeddwn i’n ddi-waith am gyfnod byr. Roeddwn i’n gwybod fy mod am symud i ffwrdd o’r diwydiant manwerthu a lletygarwch, ond doeddwn i ddim yn siŵr beth roeddwn i eisiau ei wneud yn y tymor hir. Gan wneud y mwyaf o fy sgiliau gwerthu, fe weithiais mewn nifer o rolau gwerthu uniongyrchol, a phan oeddwn yn 25 oed fe welais hysbyseb am swydd yn y papur gan yr Evening Post. Roedden nhw’n chwilio am Gynrychiolydd Gwerthu. Dyma’r swydd gyntaf a wnaeth i mi deimlo fy mod yn gweithio mewn swydd ‘go iawn’, roeddwn i’n byw ar fy mhen fy hun, yn cynnal fy hun ac roedd hyd yn oed gen i fynediad at gar cwmni! Yn y rôl hon fe ddes i o hyd fy angerdd am wasanaeth cwsmeriaid a datblygiad proffesiynol parhaus. Fe weithiais yn y rôl hon am ddwy flynedd, cyn gadael i eni fy merch hyfryd.

Ar ôl 18 mis o gyfnod mamolaeth, dychwelais i fyd gwaith a sicrhau rôl weinyddu rhan-amser. Roeddwn i’n gwybod nad oedd y rôl hon yn gweddu i’m sgiliau, ond, mi roedd yn gweddu i’m amgylchiadau. Ar ôl ychydig o amser roeddwn i wedi diflasu’n llwyr ac yn rhwystredig, roeddwn i’n gweld eisiau natur fywiog a chyffrous y diwydiant gwerthu. Penderfynais wneud rhywbeth am y peth ac fe wnes i sicrhau swydd werthu rhan-amser yn y diwydiant trwyddedu, yn gweithio ledled De a Gorllewin Cymru. Yn anffodus, ni pharhaodd y rôl yn hir a chefais fy niswyddo; dyma gyfnod anodd iawn o’m taith gyrfa ac fe dreuliais y blynyddoedd nesaf yn gweithio mewn amrywiaeth eang o rolau gwerthu llafurus i sefydliadau ‘blue-chip’. Yn y rolau hyn roedd gofyn i mi deithio llawer, aros dros nos mewn gwestai a threulio cyfnodau hir o amser oddi cartref, ac fe ddechreuodd fy mywyd personol ddioddef. Doeddwn i ddim yn gallu treulio llawer o amser gyda fy nheulu ac roeddwn i’n gwybod bod angen i rywbeth newid.

Ym mha ffordd mae dy lwybr gyrfa wedi datblygu?

Mae fy llwybr gyrfa wedi bod yn un troellog a garw! Ces i gyfle i weithio â rhai o aelodau fy nheulu i redeg busnes becws a brechdanau, ac fe dreuliais rai blynnyddoedd yn rhedeg y busnes, gan wneud y mwyaf o’r sgiliau a ddysgais yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch. Roeddwn i’n caru’r rôl hon, yn enwedig y dyletswyddau recriwtio, ac roeddwn i’n cynnig cyfle i unigolion nad oeddent wedi gweithio ers cryn dipyn i ddychwelyd i’r gweithle. Ond oherwydd rhesymau personol fe adawais y busnes, ac unwaith eto doeddwn i ddim yn siŵr pa gam i’w gymryd nesaf.

I ennill mwy o brofiad, fe benderfynais archwilio’r posibilrwydd o sicrhau gyrfa ym maes recriwtio. Fe ddes i o hyd i rôl gyda Working Links, yn darparu cymorth i gyn-droseddwyr ac unigolion sydd mewn perygl o droseddu, ac fe wnes fwyhau cefnogi’r unigolion hyn i oresgyn eu rhwystrau a sicrhau cyflogaeth ystyrlon. Gweithiais hefyd gyda busnesau lleol i ymgysylltu ag unigolion, gan gynnig gweithwyr iddynt i helpu i ddiwallu eu hanghenion busnes. Ar ôl 9 mis, ces fy nyrchafu i reoli tîm a chynorthwyo i gydlynu cymorth cyflogaeth mewn carchardai ledled De Cymru. Yn anffodus, ces fy niswyddo unwaith eto, ac fe gollais fy mrwdfrydedd yn llwyr, gan fy mod wedi dod o hyd i’m swydd ddelfrydol, ac roeddwn i wedi cyrraedd lle’r oeddwn i am ei gyrraedd yn yrfaol ac yn fy mywyd. Doeddwn i ddim am fod yn ddi-waith eto, felly derbyniais ddau gontract tymor byr yn y sector cyflogadwyedd i gadw fy hun yn brysur a brwdfrydig ac fe weithiais mewn rolau gwerthu cynt dod o hyd i hysbyseb swydd Coleg Gŵyr Abertawe am Gynghorydd Gweithlu.

Roedd y rôl hon yn cyfuno’n berffaith fy sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid cryf, fy niddordeb mewn cyflogadwyedd, fy angerdd am gefnogi pobl, gyda fy mhrofiad o weithio mewn amrywiaeth eang o sectorau a sefydliadau. Roeddwn i’n hapus iawn pan gynigiwyd y rôl i mi, dw i ddim wedi edrych yn ôl ers hynny! Rwy’n falch iawn o’r hyn rydw wedi ei gyflawni ac yn ddiolchgar dros ben am y cyfleoedd rydw i wedi eu profi trwy weithio ag amrywiaeth eang o bobl yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Ar hyd y ffordd rydw i wedi ennill cymhwyster Lefel 4 mewn Cyngor ac Arwain, sydd wedi fy helpu i fagu hyder a datblygu ymhellach yn broffesiynol.

A oes unrhyw benderfyniadau gyrfa rwyt ti’n difaru?

Wrth edrych yn ôl, roedd gen i’r meddylfryd anghywir o ran dod o hyd i’r rolau cywir ar fy nghyfer i; roeddwn i’n aml yn meddwl nad oedd y sefydliadau roeddwn i’n gweithio iddynt yn cyd-fynd â’m gwerthoedd. Ond nawr rwy’n gwybod mai diwylliannau’r sectorau hynny oedd yn gyfrifol am fy anhapusrwydd. Mae gweithio mewn ystod eang o sectorau wedi rhoi persbectif newydd i fi ar yr hyn rydw i eisiau ei gyflawni yn yrfaol, ac rwy’n siŵr bod darparu cymorth i unigolion, fel y gallant wella eu hamgylchiadau, yn llawer pwysicach na theitlau swyddi, cynnydd a statws. Dw i ddim yn difaru fy mhenderfyniadau gyrfa; maen nhw wedi dysgu llawer i mi, ac wedi fy siapio fel person.

A wnaeth dy yrfa newid cyfeiriad ar ôl i ti gael plant?

Fe wnaeth dychwelyd i’r gwaith yn weddol gyflym ar ôl geni fy merch i fi sylweddoli bod treulio cyfnodau hir oddi cartref, oherwydd y rolau gwerthu, yn cael effaith negyddol iawn arnaf i ac ar fy nheulu. Newidiodd fy mlaenoriaethau, ac roeddwn i’n gwybod bod treulio amser adref yn bwysicach nag unrhyw swydd.

Oes un peth yr hoffet ti fod wedi ei wybod pan oeddet ti’n iau?

Byddai’n well gennyf pe bawn wedi gwybod ble i fynd i gael gafael ar gymorth pan oeddwn yn gadael yr ysgol ac yn teimlo’n ansicr ynghylch fy nyfodol. Pe bawn i wedi gwybod am yr ystod eang o gymorth oedd ar gael ar y pryd, byddwn i wedi dewis llwybr gwahanol iawn, llwybr a oedd yn gweddu i’m nodau hirdymor. Dw i’n hapus iawn o’r hyn dw i wedi ei gyflawni, ond byddai cael ychydig o gymorth ychwanegol ar hyd o ffordd wedi lleddfu rhywfaint o bwysau ac wedi hwyluso’r broses o symud i fyd cyflogaeth o’r ysgol.

Cyngor gorau?

Dim ond chi all newid eich stori. Mae meddu ar yr agwedd gywir a’r awydd i lwyddo yn hollbwysig; ni allwch reoli 10% o’r hyn a ddigwyddir i chi mewn bywyd, ond mae’r 90% arall i fyny i chi!

David Freeman

 

“Peidiwch â chanolbwyntio gormod ar greu bywoliaeth. Cofiwch greu bywyd i chi’ch hun”

 

Read more

Owen Davies

 

“Un dydd ar y tro mae creu bywyd llwyddiannus.”

 

Read more

Nicola Berry

 

“Os nad yw’n eich herio, ni fyddwch yn newid”

 

Eisteddon ni gyda’r Hyfforddwr Gyrfa, Nicola, a siaradon ni am sut y gall bywyd fynd â chi i lawr sawl llwybr gwahanol, ac weithiau, gall ddewis y llwybr anghywir weithi o’ch plaid.

Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi bod bywyd yn debyg i gamera; rhaid i ni ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig, gwnewch y mwyaf o’r amseroedd da, dysgwch o’ch camgymeriadau, ac os nad yw pethau’n mynd eich ffordd chi, rhowch gynnig arall arni.

A wnest ti ddilyn addysg bellach neu uwch?

Ar ôl cwblhau fy addysg orfodol, fe benderfynais fynd yn ôl i’r chweched dosbarth i astudio GNVQ mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac ailsefyll fy arholiadau TGAU Saesneg a Mathemateg. Ar y pryd doeddwn i ddim yn hoff o wneud unrhyw beth newydd felly doeddwn i ddim am fynd i’r brifysgol, ac er i fi basio’r cwrs, doeddwn i ddim wir wedi gweithio hyd eithaf ŷf ngallu.

Pa gyfeiriad wnaethoch chi ddilyn ar ôl y Brifysgol?

Ar ôl cwblhau’r GNVQ, fe astudiais brentisiaeth mewn Gofal Plant mewn meithrinfa leol, ac fe ges i gyfle yn ystod y cyfnod hwn i gwblhau cymhwyser Lefel 2. Ychydig ar ôl hyn, roeddwn i’n feichiog gyda fy mhlentyn cyntaf, yn 20 oed. Treuliais ychydig o amser allan o fyd gwaith cyn cychwyn chwilio am rôl ran-amser addas i redeg ochr yn ochr â fy astudiaethau; fe wnes i sicrhau swydd yn Tesco yn gweithio deuddydd yr wythnos, yn ail-drefnu stoc ac yn gosod nwyddau ar silffoedd, ac mi roedd y rôl hon yn berffaith ar fy nghyfer bryd hynny, oherwydd roeddwn yn ennill mwy o arian yn gweithio yn Tesco nag yr oeddwn yn ennill fel rhan o fy mhrentisiaeth. Roedd y rôl yn un corfforol iawn, ond roedd y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith wedi fy nghaniatáu i ofalu am fy mab rhan fwyaf o’r amser, ac roedd hyn yn agwedd bwysig iawn i fi gan roeddwn eisiau bod yno iddo gymaint â phosib.

Pa ffurf gymerodd eich gyrfa ers hynny?

Ar ôl treulio blynyddoedd yn Tesco a magu fy mab, doedd gen i braidd dim hyder. Roeddwn i’n fam sengl a doeddwn i ddim yn cyfathrebu â llawer o bobl, ac nid oeddwn yn siŵr pwy oeddwn i na beth roeddwn i eisiau ei wneud gyda fy nyfodol. Dechreuais fynychu dosbarthiadau Zumba yn YMCA Abertawe ac yn araf bach roeddwn i’n dechrau gwneud mwy a mwy gyda’r sefydliad. Fe ddechreuais dderbyn cymorth gwych er mwyn magu fy hyder ac i wella fy lles a fy iechyd. Dyma oedd cychwyn llwybr cadarnhaol iawn i fi, ac fe wnes i ddechrau gwirfoddoli fel Hyfforddwr mewn Campfa. Rhoddodd y rôl hon gymaint o hyder a phrofiad i mi, wrth i fi barhau i gwblhau fy nghymhwyster hyfforddi. Galluogodd y cymhwyster i fi ymuno â YMCA Abertawe fel aelod amser-llawn o staff, ac fe roeddwn yn cynnal dosbarthiadau ffitrwydd, ffitrwydd personol, mentora lles ac iechyd ac yn cymryd rhan yn darparu cymorth cyflogadwyedd.

Yn 2017 roeddwn i’n disgwyl fy ail blentyn, ac wrth ddychwelyd i’r gwaith, doeddwn i ddim yn gallu cynnal fy nyletswyddau ffitrwydd blaenorol oherwydd anaf. Felly, fe wnes i ddechrau gweithio’n llawn amser yn helpu pobl di-waith i sicrhau cyflogaeth trwy raglen gymorth a oedd yn canolbwyntio’n bennaf ar iechyd a lles, er mwyn magu a meithrin hyder unigolion.

Yn 2019, roedd y prosiect y bûm yn rhan ohono yn dod i ben ac roeddwn i’n barod am her newydd. Dyma pryd y des i ar draws hysbyseb swydd gan Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol am Hyfforddwr Gyrfa. Roedd y cyfle hwn yn rhy dda i’w anwybyddu felly fe wnes i gyflwyno cais ac fe roedd yn un llwyddiannus, roeddwn i wrth fy modd!

Oes unrhyw benderfyniadau gyrfa rydych chi’n eu difaru?

Nid ydw i’n difaru unrhyw beth – mae bywyd yn llwybr troellog a gallech dreulio bob dydd yn difaru penderfyniadau, ond edrych ymlaen tuag at y dyfodol yw’r ffordd orau o wella eich rhagolygon a chreu newid cadarnhaol.

A newidiodd trywydd dy yrfa ar ôl cael plant?

Ar ôl geni fy ail blentyn doeddwn i ddim yn medru dychwelyd i fy hen rôl, ond yn y pendraw fe weithiodd hyn o fy mhlaid oherwydd ces gyfle i sylweddoli, beth bynnag y byddwn i’n ei wneud nesaf, roeddwn i’n bendant eisiau helpu pobl i newid eu bywydau er gwell. Dyma oedd fy nod, fy amcan a fy nghymhelliant, ac er nad oeddwn i’n gweithio yn yr un ffordd, roeddwn i’n cyflawni’r un canlyniadau pwysig.

A oes un peth yr hoffet ti fod wedi gwybod pan oeddet ti’n iau?

Hoffwn pe bawn wedi sylweddoli nad oes angen i chi wybod yn union beth rydych chi am ei wneud pan fyddwch chi’n gadael ysgol, a’ch bod yn gallu newid eich gyrfa os nad ydych yn hapus! Mewn bywyd, rhaid i chi ddod i adnabod eich hun, mwynhewch y daith a pheidiwch â phoeni’n ormodol am y darlun gorffenedig. Rhaid i chi wybod mai chi sydd yn gyfrifol am gyfeiriad eich bywyd, felly gwnewch yr hyn rydych chi am ei wneud.

Beth yw eich darn eithaf o gyngor?

Peidiwch â brysio drwy’r broses; does dim angen i chi wybod beth rydych chi am ei wneud am weddill eich oes, gweithiwch allan beth yw’ch cam nesaf yn unig. Byddwch yn amyneddgar, credwch ynoch chi’ch hun ac mae beth bynnag y gallwch chi ei gyflawni yn ddigon!

James Bevan

A wnest ti ddilyn addysg bellach neu uwch?

Ces i 9 TGAU yn yr ysgol ac es i ymlaen i astudio Safon Uwch yng Ngholeg Crosskeys. Ymgeisiais i Brifysgol Abertawe i astudio’r Gyfraith ac, ar ôl mynd drwy glirio, roeddwn i’n ddigon ffodus i gael lle. Roeddwn i’n dwlu ar y brifysgol. Dyna oedd un o gyfnodau gorau fy mywyd ac, a bod yn onest, mae’n bosib y mwynheais i ychydig yn ormod! Roeddwn i wrth fy modd yn byw yn ninas Abertawe a chael profiad ohoni, sydd lawer yn fwy na lle ces i fy magu yn Abertyleri! Roedd y brifysgol yn drobwynt pwysig yn fy mywyd. O oedran ifanc, ces i fy mwlio yn yr ysgol am fod yr un ‘deallus’ ac roeddwn i’n darged hawdd i bobl oherwydd roedd gen i ddiddordeb mewn addysg. Cafodd y bwlio effaith fawr a niweidiol iawn ar fy hunanhyder, ac roedd e wedi gwneud i fi feddwl na fyddwn i byth yn llwyddo i wneud llawer, ac yn sicr dim byd arwyddocaol na phwysig. Roedd fy rhieni’n amddiffynnol iawn a dw i’n credu y cafon nhw eu synnu’n fawr pan ddywedais i fy mod i’n mynd i brifysgol Abertawe achos dw i ddim yn credu roedden nhw’n meddwl bod yr hyder gen i i symud mas a symud ymlaen. Ond dyna wnes i, gan wybod mai’r brifysgol fyddai ddechrau gweddill fy mywyd.

Beth ddysgaist ti am fywyd yn y brifysgol?

Dysgais i wersi bywyd gwerthfawr iawn o’r brifysgol. Dangosodd i fi os ydych chi am rywbeth digon, mae e lan i chi i fynd amdani a llwyddo! Roeddwn i’n ysu am allu profi’r bwlis yn anghywir. Roeddwn i’n gwybod y byddai llwybr fy mywyd yn cael ei benderfynu ar sail fy newisiadau i, ac oherwydd yr holl bethau negyddol roeddwn i wedi eu profi wrth dyfu i fyny, roeddwn i’n hollol benderfynol i wneud y penderfyniadau iawn. Yn ystod fy ngradd, sylweddolais i nad oedd y Gyfraith yn iawn i fi, collais i ddiddordeb a chymhelliad. O ganlyniad i’m penderfyniad, daliais ati ond roeddwn i’n siomedig iawn i gael gradd 3ydd dosbarth. Tangyflawnais i a theimlais i fy mod i wedi gwastraffu 3 blynedd o’m mywyd. Roeddwn i wedi methu fy hun ac, yn bwysicach byth, fy nheulu hefyd gan eu bod nhw wedi fy nghefnogi’n emosiynol ac yn ariannol am gymaint o amser. Mae hyn oll yn swnio’n negyddol iawn ond dyna’r pwynt yn fy mywyd lle sylweddolais i’n llwyr fod angen i fi newid cyfeiriad, cael ffocws newydd a chael amcanion newydd er mwyn symud ymlaen.

I ba gyfeiriad est ti ar ôl y brifysgol?

Ar ôl y brifysgol, penderfynais i aros yn Abertawe a chael swydd. Yn naïf, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n glanio mewn swydd dda gyda gradd yn y Gyfraith ac roeddwn i’n meddwl bod llawer o swyddi ddim yn ddigon da i fi. Ond 6 mis yn ddiweddarach, roeddwn i dal yn ddi-waith, a daeth y realiti’n gwbl amlwg i fi pan fu’n rhaid i fi ymuno â’r ciw am fudd-daliadau i bobl ddi-waith, roedd gen i gwylidd mawr dros wneud hyn. Cododd yr argraff wael sydd gan bobl o bobl sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fraw arna i, ond doedd dim byd arall amdani. Er gwaethaf fy amheuon cychwynnol, ces i gefnogaeth dda ac wedi 6 mis, ces i le ar raglen a gynhaliwyd gan Ddinas a Sir Abertawe i gefnogi pobl i gael gwaith drwy leoliadau â thâl. Fe ges i lleoliad gwaith gyda gwasanaeth dysgu gydol oes a hyfforddiant ar gyfer cyflogaeth (LLETS) ac, er gwaethaf fy ansicrwydd ar y dechrau, datblygais i lawer o sgiliau, a llawer o hunangred hefyd. Dechreuais i feddwl efallai y gallwn ei wneud wedi’r cwbl. Ar ôl 6 mis, ces i gynnig swydd fel Swyddog Cyswllt Cyflogwyr fel rhan o raglen Gweithffyrdd a pharheais i gael mwy o brofiad. Arhosais gyda’r cwmni hwn am 5 mlynedd a symudais i ymlaen i’r rôl o Gydlynydd Cynnwys Swyddi Dan Hyfforddiant. Yn 23 oed, fi oedd un o’r rheolwyr ifancaf  a theimlais i’n dda amdanaf i fy hun am y tro cyntaf mewn amser hir. Roedd ffrindiau a oedd gen i yn y brifysgol ar gytundebau dan hyfforddiant ac yn ennill llawer yn llai na fi, ac roedd hyn yn help i dderbyn fy hun. O’r diwedd, teimlais i’n hyderus yn y dewisiadau a wnes i ac roedd gen i gymhelliad newydd i wthio fy hun i lwyddo yn fy amcanion gyrfa mwy.

Sut mae’ch gyrfa wedi datblygu ers hynny?

Fy swydd rheoli gyntaf oedd cyflenwi yn ystod cyfnod mamolaeth am flwyddyn, ac ar ôl hynny, cafodd fy swydd ei dileu. Roedd yn anodd i fi am 3-4 blynedd ar ôl hyn i gyrraedd yn ôl i‘r lefel lle roeddwn i am fod. Collodd y Cyngor y cytundeb ar gyfer y swyddi dan hyfforddiant ac aeth y cytundebau hyn i Rathbone Training, lle ces i swydd, yn gyntaf fel Tiwtor Sgiliau i Hanfodol, gan symud ymlaen yn gyflym i Diwtor Arweiniol. Roeddwn i’n ôl yn gweithio mewn swyddi rheoli gyda chyfrifoldebau cynyddol ac roeddwn i’n ffynnu, ond yn bendant, roedd llawer o heriau. Fel sefydliad elusennol, nid oedd llawer o gyllid felly roedd yn rhaid i fi wneud cymaint â phosib am dâl pitw. Dechreuais i flino ac arweiniodd fy anfodlonrwydd ataf yn chwilio am gyfleoedd eraill. Dyna pryd gwelais i’r rôl fel Cydlynydd Prosiect yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Roedd y rôl yn ymddangos yn berffaith i fi felly cyflwynais gais, ces i’r swydd a doeddwn i fethu â chredu’r peth! Dros y tair blynedd diwethaf gyda’r coleg, rydw i wedi bod yn lwcus iawn i symud ymlaen ymhellach ym maes rheoli, yn gyntaf i rôl Rheolwr Rhaglen, cyn symud ymlaen i rôl Ddirprwy Gyfarwyddwr. Nawr, rydw i’n gwneud yr hyn rydw i wedi bod eisiau ei wneud erioed – darparu cymorth rheoli i i adran o bobl sydd ag angerdd am helpu pobl. Mae’r adran bellach yn cwrdd â phobl y bûm yn gweithio gyda nhw 11-12 mlynedd yn ôl; pobl a oedd mewn sefyllfaoedd truenus heb unrhyw obaith sydd bellach yn gallu cael swyddi, morgeisi a’u teuluoedd eu hunain. Mae’r straeon hyn yn fy atgoffa o’r hyn dw i’n ei wneud a pham y mae’r rhaglen yn hanfodol er mwyn cynnig gobaith, rhagolygon a bywyd llawn sy’n werth ei fyw i bobl.

Beth yw’r un peth rwyt ti’n dyfaru peidio â gwybod pan oeddet ti’n ifancach?

Byddwn i wedi eisiau cael yr wybodaeth sydd gen i nawr am gyflogadwyedd oherwydd fy mod i’n wirioneddol frwdfrydig am bwysigrwydd cefnogaeth gyrfa werthfawr. Dw i dal yn gallu bod yn rhwystredig iawn nad oes gan gymaint o bobl y sgiliau hanfodol y mae eu hangen arnynt i lwyddo, yn syml oherwydd nad ydynt erioed wedi cael eu dysgu neu does neb wedi dangos iddynt. Dw i’n dyfaru nad oedd gen i’r wybodaeth i helpu pobl yn gynt oherwydd dw i’n meddwl yn aml y rhai hynny a gwympodd drwy’r rhwyd ac sydd bellach yn ymdopi â chanlyniadau diffyg cefnogaeth hanfodol. Peth arall byddwn i wedi am wybod pan oeddwn i’n ifancach yw pwysigrwydd dweud ie a pheidio â bod ofn. Roedd cryn ddiffyg hyder gen i na fyddwn i byth yn rhoi cynnig ar bethau newydd neu wahanol, a nawr dw i’n meddwl am yr holl gyfleoedd coll. Pe bawn i’n gallu rhoi cyngor i’r fi ifancach, y cyngor byddai ewch amdani a byddwch yn sicr bod camgymeriadau’n dystiolaeth dy fod di’n trio. Am unrhyw un mewn sefyllfa debyg, peidiwch â bod ofn cael eich gwrthod oherwydd pob tro ces i fy ngwrthod, mewn gwirionedd, roeddwn i’n cael fy arallgyfeirio i rywbeth gwell. Mae’n ymddangos yn amhosib nes i chi wneud e, ond heb drio, fyddwch chi byth yn gwybod.

Awgrym pwysicaf wrth ymgeisio am swyddi?

Rhowch y cyfle gorau posib o lwyddo i chi’ch hun ac, wedyn, manteisiwch ar y gwasanaethau cefnogaeth sydd ar gael i chi. Hefyd, mae’n rhaid cael ffydd ynoch chi eich hun ac yn eich gallu. Byddwch yn ddigon hyderus i ymgeisio am swyddi sydd yn ymddangos i fod y tu hwnt i’ch cyrraedd oherwydd pan ymgeisiais i am rolau rheoli, doeddwn i byth wedi dychmygu y byddwn i’n llwyddiannus, ond petawn i ddim wedi rhoi cynnig arni, fyddwn i ddim lle rydw i heddiw. Nid chi sy’n eich dal chi’n ôl, ond yn hytrach pwy rydych chi’n credu nad ydych chi. Mae popeth yn ein dysgu i ddefnyddio profiad er ein mantais – dim ond chi sy’n gallu penderfynu pa mor llwyddiannus rydych chi am fod!

Eich awgrym euraidd oll?

Fy nghyngor euraidd i byddai i beidio byth â throi lawr unrhyw gyfle, hyd yn oed os yw’n ymddangos i fod yn amherthnasol ar y pryd. Gwir gyfleoedd yw’r rheini nad ydym yn eu gweld yn syth ac maent yn cyrraedd ar adegau annisgwyl ac anghyfleus. Gall pob cyfle gynnig rhywbeth newydd, rhywbeth gwahanol, rhywbeth mwy, felly manteisiwch i’r eithaf i weld beth a ddaw. Yn lle ofni’r hyn nad ydych chi’n gwybod neu ddeall, byddwch yn chwilfrydig ac yn gyffrous achos gall y dyhead i ddysgu a darganfod pethau newydd a chwilio amdanynt arwain at fywyd llawer yn hapusach a llawnach – dyma rywbeth dw i wedi dysgu a nawr, dw i’n ddiolchgar am bob profiad, boed yn dda neu beidio, dw i wedi ei gael. Mae’n iawn i beidio â bod yn iawn, ond nid yw’r iawn i aros fel ‘na, felly newidiwch bethau er y gorau, byddwch yn feistr ar eich bywyd eich hun a byddwch yn llon!

James yw Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflogadwyedd Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. I ddarganfod sut y gallwn eich cefnogi chi, ffoniwch: 01792 284450.

Angela Davies

 “Byddwch yn ddiolchgar “.

 

Eisteddon ni gyda’r Hyfforddwr Gyrfa, Angela, a siaradon ni am sut mae gyrfaoedd yn gallu mynd law yn llaw â gwerthoedd craidd. Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi os gwnewch eich gorau mewn pob sefyllfa, bydd y canlyniadau’n rhai positif.  

Wnaethoch chi ddilyn addysg bellach neu uwch?

Fe arhosais yn yr ysgol i astudio Lefelau A mewn gwyddoniaeth gyda’r nod o astudio Gwyddoniaeth Ymddygiadol yn y Brifysgol, ond ar ôl chwilio am gwrs a phwyso a mesur y mater, fe benderfynais ddilyn trywydd gwahanol ac astudio cwrs addysgu cynradd. Ar ôl cwblhau cymhwyster Diploma Addysg Uwch, fe benderfynais astudio cwrs gradd BA cydanrhydedd mewn Astudiaethau Saesneg Modern ac Adsefydlu Trefol. Dyma oedd y cwrs delfrydol ar fy nghyfer i, ac roeddwn i’n teimlo fy mod ar y trywydd cywir.  

Pa ffurf gymerodd eich gyrfa ar ôl cwblhau eich addysg?

Ar ôl graddio, fe wnes i gais am rôl trydydd sector mewn sefydliad amgylcheddol yn Abertawe, yn darparu cymorth i grwpiau cymunedol ynghylch caffael cyllid ar gyfer prosiectau gwella’r amgylchedd a chadwraeth. Yn ystod y rôl hon, sylweddolais fy mod am weithio mewn rôl sy’n darparu cefnogaeth i bobl, am weddill fy oes. Ces amser gwych yn gweithio gyda grwpiau cymunedol i wellau eu hardaloedd lleol, yn ogystal â helpu i addysgu pobl am weithgareddau cadwraeth ac amgylcheddol.

Ar ôl treulio peth amser yn y rôl hon, ces gyfle i symud i Sydney am flwyddyn, ac fe dderbyniais y cynnig. Teimlais y byddai newid pethau rhyw ychydig yn ddefnyddiol iawn ar gyfer fy natblygiad personol, ac yn agor fy llygaid i’r byd ehangach. Yn wreiddiol, roeddwn i am fyw yn Awstralia am flwyddyn yn unig, ond fe arhosais yno am 11 mlynedd, yn gweithio mewn amrywiaeth o rolau mewn llyfrgelloedd ysgol, ac fe hyd yn oed weithiais i dîm cynnwys papur newydd lleol! Fe es i o rôl i rôl, ac fe enillais brofiadau anhygoel.

Ym mha ffordd mae eich gyrfa wedi datblygu?

Ar ôl treulio 11 mlynedd yn Awstralia, fe ddychwelais i Abertawe a gweithio mewn rolau dros dro am gyfnod byr, tra oeddwn yn gweithio allan beth oedd y cam nesaf; roeddwn i’n ansicr ynghylch a oeddwn am aros yng Nghymru, dychwelyd i Awstralia, neu rywbeth arall! Ar ôl pwyso a mesur y peth, fe benderfynais aros yn Abertawe, prynu tŷ a chwilio am yrfa. Fe weithiais mewn rôl gwasanaeth cwsmeriaid mewn tîm masnachol am 3 blynedd. Roeddwn i am weithio mewn rôl fwy boddhaus, felly fe benderfynais wneud cais am swydd newydd. Roedd y swydd y gwnes gais amdani yn gofyn i mi helpu pobl ag anableddau i sicrhau cyflogaeth. Roedd fy nghais yn un llwyddiannus a dyma oedd fy ngham gyntaf ar lwybr gyrfa cyflogadwyedd! Taniodd y rôl hon ysfa ynof i gyflawni gwaith ystyrlon, gan weithio yn y gymuned i ddarparu cymorth i bobl oedd gwir ei angen, ac roeddwn i’n lwcus iawn i fod yn gweithio mewn rôl ddelfrydol; roedd gen i bwrpas ac roeddwn i’n ffyddiog y byddwn i’n cyflawni fy nodau.

Yn anffodus, ar ôl treulio 8 mlynedd yn y rôl, ces fy niswyddo, ond yn lwcus iawn fe wnes i sicrhau cyflogaeth debyg o fewn 6 wythnos yn darparu cymorth cyflogadwyedd. Fe weithiais yn y rôl hon am 6 blynedd cyn symud i weithio i Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol fel Hyfforddwr Gyrfa. Rwy’n lwcus iawn i fod yn gweithio gyda chleientiaid ar sail un-i-un er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau. Rwy’n ffodus fy mod yn gweithio mewn swydd mor werth chweil, yn helpu pobl i gyflawni eu nodau a goresgyn rhwystrau – swydd sy’n gwneud codi yn y bore yn hawdd iawn!

Ydych chi’n difaru unrhyw benderfyniadau?

Dwi’n difaru dim o ran fy newisiadau gyrfa. Rydw i’n dal i gredu, yn debyg i bob agwedd arall o fy mywyd, roeddwn i’n gwneud fy ngorau glas ar y pryd – felly, os oeddwn i’n gwneud fy ngorau, pam ddylwn i ddifaru unrhyw beth?!

Canllawiau defnyddiol wrth ymgeisio am swyddi?

Ymchwiliwch i’r sefydliad rydych chi am weithio iddo a pharatowch, paratowch, paratowch! Ymdrechwch i’r eithaf gyda’ch cais a’ch cyfweliad i ddangos eich bod wedi treulio amser ac wedi ymdrechu i arddangos eich hun a’ch sgiliau. Hyd yn oed os nad ydych chi’n sicrhau’r swydd, dysgwch o’r broses a daliwch ati – bydd swydd arall ar gael i chi.

Beth yw eich darn eithaf o gyngor?

Byddwch yn ffrind i chi’ch hun. Rhaid i chi drin eich hun yr un fordd ag y byddech chi’n trin eraill. Siaradwch mewn ffordd garedig â chi’ch hun a gwnewch hyn yn rheolaidd. Fe all gael effaith bositif ar yr hyn y gallwch ei gyflawni.