Resources

Nicola Berry

 

“Os nad yw’n eich herio, ni fyddwch yn newid”

 

Eisteddon ni gyda’r Hyfforddwr Gyrfa, Nicola, a siaradon ni am sut y gall bywyd fynd â chi i lawr sawl llwybr gwahanol, ac weithiau, gall ddewis y llwybr anghywir weithi o’ch plaid.

Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi bod bywyd yn debyg i gamera; rhaid i ni ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig, gwnewch y mwyaf o’r amseroedd da, dysgwch o’ch camgymeriadau, ac os nad yw pethau’n mynd eich ffordd chi, rhowch gynnig arall arni.

A wnest ti ddilyn addysg bellach neu uwch?

Ar ôl cwblhau fy addysg orfodol, fe benderfynais fynd yn ôl i’r chweched dosbarth i astudio GNVQ mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac ailsefyll fy arholiadau TGAU Saesneg a Mathemateg. Ar y pryd doeddwn i ddim yn hoff o wneud unrhyw beth newydd felly doeddwn i ddim am fynd i’r brifysgol, ac er i fi basio’r cwrs, doeddwn i ddim wir wedi gweithio hyd eithaf ŷf ngallu.

Pa gyfeiriad wnaethoch chi ddilyn ar ôl y Brifysgol?

Ar ôl cwblhau’r GNVQ, fe astudiais brentisiaeth mewn Gofal Plant mewn meithrinfa leol, ac fe ges i gyfle yn ystod y cyfnod hwn i gwblhau cymhwyser Lefel 2. Ychydig ar ôl hyn, roeddwn i’n feichiog gyda fy mhlentyn cyntaf, yn 20 oed. Treuliais ychydig o amser allan o fyd gwaith cyn cychwyn chwilio am rôl ran-amser addas i redeg ochr yn ochr â fy astudiaethau; fe wnes i sicrhau swydd yn Tesco yn gweithio deuddydd yr wythnos, yn ail-drefnu stoc ac yn gosod nwyddau ar silffoedd, ac mi roedd y rôl hon yn berffaith ar fy nghyfer bryd hynny, oherwydd roeddwn yn ennill mwy o arian yn gweithio yn Tesco nag yr oeddwn yn ennill fel rhan o fy mhrentisiaeth. Roedd y rôl yn un corfforol iawn, ond roedd y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith wedi fy nghaniatáu i ofalu am fy mab rhan fwyaf o’r amser, ac roedd hyn yn agwedd bwysig iawn i fi gan roeddwn eisiau bod yno iddo gymaint â phosib.

Pa ffurf gymerodd eich gyrfa ers hynny?

Ar ôl treulio blynyddoedd yn Tesco a magu fy mab, doedd gen i braidd dim hyder. Roeddwn i’n fam sengl a doeddwn i ddim yn cyfathrebu â llawer o bobl, ac nid oeddwn yn siŵr pwy oeddwn i na beth roeddwn i eisiau ei wneud gyda fy nyfodol. Dechreuais fynychu dosbarthiadau Zumba yn YMCA Abertawe ac yn araf bach roeddwn i’n dechrau gwneud mwy a mwy gyda’r sefydliad. Fe ddechreuais dderbyn cymorth gwych er mwyn magu fy hyder ac i wella fy lles a fy iechyd. Dyma oedd cychwyn llwybr cadarnhaol iawn i fi, ac fe wnes i ddechrau gwirfoddoli fel Hyfforddwr mewn Campfa. Rhoddodd y rôl hon gymaint o hyder a phrofiad i mi, wrth i fi barhau i gwblhau fy nghymhwyster hyfforddi. Galluogodd y cymhwyster i fi ymuno â YMCA Abertawe fel aelod amser-llawn o staff, ac fe roeddwn yn cynnal dosbarthiadau ffitrwydd, ffitrwydd personol, mentora lles ac iechyd ac yn cymryd rhan yn darparu cymorth cyflogadwyedd.

Yn 2017 roeddwn i’n disgwyl fy ail blentyn, ac wrth ddychwelyd i’r gwaith, doeddwn i ddim yn gallu cynnal fy nyletswyddau ffitrwydd blaenorol oherwydd anaf. Felly, fe wnes i ddechrau gweithio’n llawn amser yn helpu pobl di-waith i sicrhau cyflogaeth trwy raglen gymorth a oedd yn canolbwyntio’n bennaf ar iechyd a lles, er mwyn magu a meithrin hyder unigolion.

Yn 2019, roedd y prosiect y bûm yn rhan ohono yn dod i ben ac roeddwn i’n barod am her newydd. Dyma pryd y des i ar draws hysbyseb swydd gan Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol am Hyfforddwr Gyrfa. Roedd y cyfle hwn yn rhy dda i’w anwybyddu felly fe wnes i gyflwyno cais ac fe roedd yn un llwyddiannus, roeddwn i wrth fy modd!

Oes unrhyw benderfyniadau gyrfa rydych chi’n eu difaru?

Nid ydw i’n difaru unrhyw beth – mae bywyd yn llwybr troellog a gallech dreulio bob dydd yn difaru penderfyniadau, ond edrych ymlaen tuag at y dyfodol yw’r ffordd orau o wella eich rhagolygon a chreu newid cadarnhaol.

A newidiodd trywydd dy yrfa ar ôl cael plant?

Ar ôl geni fy ail blentyn doeddwn i ddim yn medru dychwelyd i fy hen rôl, ond yn y pendraw fe weithiodd hyn o fy mhlaid oherwydd ces gyfle i sylweddoli, beth bynnag y byddwn i’n ei wneud nesaf, roeddwn i’n bendant eisiau helpu pobl i newid eu bywydau er gwell. Dyma oedd fy nod, fy amcan a fy nghymhelliant, ac er nad oeddwn i’n gweithio yn yr un ffordd, roeddwn i’n cyflawni’r un canlyniadau pwysig.

A oes un peth yr hoffet ti fod wedi gwybod pan oeddet ti’n iau?

Hoffwn pe bawn wedi sylweddoli nad oes angen i chi wybod yn union beth rydych chi am ei wneud pan fyddwch chi’n gadael ysgol, a’ch bod yn gallu newid eich gyrfa os nad ydych yn hapus! Mewn bywyd, rhaid i chi ddod i adnabod eich hun, mwynhewch y daith a pheidiwch â phoeni’n ormodol am y darlun gorffenedig. Rhaid i chi wybod mai chi sydd yn gyfrifol am gyfeiriad eich bywyd, felly gwnewch yr hyn rydych chi am ei wneud.

Beth yw eich darn eithaf o gyngor?

Peidiwch â brysio drwy’r broses; does dim angen i chi wybod beth rydych chi am ei wneud am weddill eich oes, gweithiwch allan beth yw’ch cam nesaf yn unig. Byddwch yn amyneddgar, credwch ynoch chi’ch hun ac mae beth bynnag y gallwch chi ei gyflawni yn ddigon!

James Bevan

A wnest ti ddilyn addysg bellach neu uwch?

Ces i 9 TGAU yn yr ysgol ac es i ymlaen i astudio Safon Uwch yng Ngholeg Crosskeys. Ymgeisiais i Brifysgol Abertawe i astudio’r Gyfraith ac, ar ôl mynd drwy glirio, roeddwn i’n ddigon ffodus i gael lle. Roeddwn i’n dwlu ar y brifysgol. Dyna oedd un o gyfnodau gorau fy mywyd ac, a bod yn onest, mae’n bosib y mwynheais i ychydig yn ormod! Roeddwn i wrth fy modd yn byw yn ninas Abertawe a chael profiad ohoni, sydd lawer yn fwy na lle ces i fy magu yn Abertyleri! Roedd y brifysgol yn drobwynt pwysig yn fy mywyd. O oedran ifanc, ces i fy mwlio yn yr ysgol am fod yr un ‘deallus’ ac roeddwn i’n darged hawdd i bobl oherwydd roedd gen i ddiddordeb mewn addysg. Cafodd y bwlio effaith fawr a niweidiol iawn ar fy hunanhyder, ac roedd e wedi gwneud i fi feddwl na fyddwn i byth yn llwyddo i wneud llawer, ac yn sicr dim byd arwyddocaol na phwysig. Roedd fy rhieni’n amddiffynnol iawn a dw i’n credu y cafon nhw eu synnu’n fawr pan ddywedais i fy mod i’n mynd i brifysgol Abertawe achos dw i ddim yn credu roedden nhw’n meddwl bod yr hyder gen i i symud mas a symud ymlaen. Ond dyna wnes i, gan wybod mai’r brifysgol fyddai ddechrau gweddill fy mywyd.

Beth ddysgaist ti am fywyd yn y brifysgol?

Dysgais i wersi bywyd gwerthfawr iawn o’r brifysgol. Dangosodd i fi os ydych chi am rywbeth digon, mae e lan i chi i fynd amdani a llwyddo! Roeddwn i’n ysu am allu profi’r bwlis yn anghywir. Roeddwn i’n gwybod y byddai llwybr fy mywyd yn cael ei benderfynu ar sail fy newisiadau i, ac oherwydd yr holl bethau negyddol roeddwn i wedi eu profi wrth dyfu i fyny, roeddwn i’n hollol benderfynol i wneud y penderfyniadau iawn. Yn ystod fy ngradd, sylweddolais i nad oedd y Gyfraith yn iawn i fi, collais i ddiddordeb a chymhelliad. O ganlyniad i’m penderfyniad, daliais ati ond roeddwn i’n siomedig iawn i gael gradd 3ydd dosbarth. Tangyflawnais i a theimlais i fy mod i wedi gwastraffu 3 blynedd o’m mywyd. Roeddwn i wedi methu fy hun ac, yn bwysicach byth, fy nheulu hefyd gan eu bod nhw wedi fy nghefnogi’n emosiynol ac yn ariannol am gymaint o amser. Mae hyn oll yn swnio’n negyddol iawn ond dyna’r pwynt yn fy mywyd lle sylweddolais i’n llwyr fod angen i fi newid cyfeiriad, cael ffocws newydd a chael amcanion newydd er mwyn symud ymlaen.

I ba gyfeiriad est ti ar ôl y brifysgol?

Ar ôl y brifysgol, penderfynais i aros yn Abertawe a chael swydd. Yn naïf, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n glanio mewn swydd dda gyda gradd yn y Gyfraith ac roeddwn i’n meddwl bod llawer o swyddi ddim yn ddigon da i fi. Ond 6 mis yn ddiweddarach, roeddwn i dal yn ddi-waith, a daeth y realiti’n gwbl amlwg i fi pan fu’n rhaid i fi ymuno â’r ciw am fudd-daliadau i bobl ddi-waith, roedd gen i gwylidd mawr dros wneud hyn. Cododd yr argraff wael sydd gan bobl o bobl sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fraw arna i, ond doedd dim byd arall amdani. Er gwaethaf fy amheuon cychwynnol, ces i gefnogaeth dda ac wedi 6 mis, ces i le ar raglen a gynhaliwyd gan Ddinas a Sir Abertawe i gefnogi pobl i gael gwaith drwy leoliadau â thâl. Fe ges i lleoliad gwaith gyda gwasanaeth dysgu gydol oes a hyfforddiant ar gyfer cyflogaeth (LLETS) ac, er gwaethaf fy ansicrwydd ar y dechrau, datblygais i lawer o sgiliau, a llawer o hunangred hefyd. Dechreuais i feddwl efallai y gallwn ei wneud wedi’r cwbl. Ar ôl 6 mis, ces i gynnig swydd fel Swyddog Cyswllt Cyflogwyr fel rhan o raglen Gweithffyrdd a pharheais i gael mwy o brofiad. Arhosais gyda’r cwmni hwn am 5 mlynedd a symudais i ymlaen i’r rôl o Gydlynydd Cynnwys Swyddi Dan Hyfforddiant. Yn 23 oed, fi oedd un o’r rheolwyr ifancaf  a theimlais i’n dda amdanaf i fy hun am y tro cyntaf mewn amser hir. Roedd ffrindiau a oedd gen i yn y brifysgol ar gytundebau dan hyfforddiant ac yn ennill llawer yn llai na fi, ac roedd hyn yn help i dderbyn fy hun. O’r diwedd, teimlais i’n hyderus yn y dewisiadau a wnes i ac roedd gen i gymhelliad newydd i wthio fy hun i lwyddo yn fy amcanion gyrfa mwy.

Sut mae’ch gyrfa wedi datblygu ers hynny?

Fy swydd rheoli gyntaf oedd cyflenwi yn ystod cyfnod mamolaeth am flwyddyn, ac ar ôl hynny, cafodd fy swydd ei dileu. Roedd yn anodd i fi am 3-4 blynedd ar ôl hyn i gyrraedd yn ôl i‘r lefel lle roeddwn i am fod. Collodd y Cyngor y cytundeb ar gyfer y swyddi dan hyfforddiant ac aeth y cytundebau hyn i Rathbone Training, lle ces i swydd, yn gyntaf fel Tiwtor Sgiliau i Hanfodol, gan symud ymlaen yn gyflym i Diwtor Arweiniol. Roeddwn i’n ôl yn gweithio mewn swyddi rheoli gyda chyfrifoldebau cynyddol ac roeddwn i’n ffynnu, ond yn bendant, roedd llawer o heriau. Fel sefydliad elusennol, nid oedd llawer o gyllid felly roedd yn rhaid i fi wneud cymaint â phosib am dâl pitw. Dechreuais i flino ac arweiniodd fy anfodlonrwydd ataf yn chwilio am gyfleoedd eraill. Dyna pryd gwelais i’r rôl fel Cydlynydd Prosiect yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Roedd y rôl yn ymddangos yn berffaith i fi felly cyflwynais gais, ces i’r swydd a doeddwn i fethu â chredu’r peth! Dros y tair blynedd diwethaf gyda’r coleg, rydw i wedi bod yn lwcus iawn i symud ymlaen ymhellach ym maes rheoli, yn gyntaf i rôl Rheolwr Rhaglen, cyn symud ymlaen i rôl Ddirprwy Gyfarwyddwr. Nawr, rydw i’n gwneud yr hyn rydw i wedi bod eisiau ei wneud erioed – darparu cymorth rheoli i i adran o bobl sydd ag angerdd am helpu pobl. Mae’r adran bellach yn cwrdd â phobl y bûm yn gweithio gyda nhw 11-12 mlynedd yn ôl; pobl a oedd mewn sefyllfaoedd truenus heb unrhyw obaith sydd bellach yn gallu cael swyddi, morgeisi a’u teuluoedd eu hunain. Mae’r straeon hyn yn fy atgoffa o’r hyn dw i’n ei wneud a pham y mae’r rhaglen yn hanfodol er mwyn cynnig gobaith, rhagolygon a bywyd llawn sy’n werth ei fyw i bobl.

Beth yw’r un peth rwyt ti’n dyfaru peidio â gwybod pan oeddet ti’n ifancach?

Byddwn i wedi eisiau cael yr wybodaeth sydd gen i nawr am gyflogadwyedd oherwydd fy mod i’n wirioneddol frwdfrydig am bwysigrwydd cefnogaeth gyrfa werthfawr. Dw i dal yn gallu bod yn rhwystredig iawn nad oes gan gymaint o bobl y sgiliau hanfodol y mae eu hangen arnynt i lwyddo, yn syml oherwydd nad ydynt erioed wedi cael eu dysgu neu does neb wedi dangos iddynt. Dw i’n dyfaru nad oedd gen i’r wybodaeth i helpu pobl yn gynt oherwydd dw i’n meddwl yn aml y rhai hynny a gwympodd drwy’r rhwyd ac sydd bellach yn ymdopi â chanlyniadau diffyg cefnogaeth hanfodol. Peth arall byddwn i wedi am wybod pan oeddwn i’n ifancach yw pwysigrwydd dweud ie a pheidio â bod ofn. Roedd cryn ddiffyg hyder gen i na fyddwn i byth yn rhoi cynnig ar bethau newydd neu wahanol, a nawr dw i’n meddwl am yr holl gyfleoedd coll. Pe bawn i’n gallu rhoi cyngor i’r fi ifancach, y cyngor byddai ewch amdani a byddwch yn sicr bod camgymeriadau’n dystiolaeth dy fod di’n trio. Am unrhyw un mewn sefyllfa debyg, peidiwch â bod ofn cael eich gwrthod oherwydd pob tro ces i fy ngwrthod, mewn gwirionedd, roeddwn i’n cael fy arallgyfeirio i rywbeth gwell. Mae’n ymddangos yn amhosib nes i chi wneud e, ond heb drio, fyddwch chi byth yn gwybod.

Awgrym pwysicaf wrth ymgeisio am swyddi?

Rhowch y cyfle gorau posib o lwyddo i chi’ch hun ac, wedyn, manteisiwch ar y gwasanaethau cefnogaeth sydd ar gael i chi. Hefyd, mae’n rhaid cael ffydd ynoch chi eich hun ac yn eich gallu. Byddwch yn ddigon hyderus i ymgeisio am swyddi sydd yn ymddangos i fod y tu hwnt i’ch cyrraedd oherwydd pan ymgeisiais i am rolau rheoli, doeddwn i byth wedi dychmygu y byddwn i’n llwyddiannus, ond petawn i ddim wedi rhoi cynnig arni, fyddwn i ddim lle rydw i heddiw. Nid chi sy’n eich dal chi’n ôl, ond yn hytrach pwy rydych chi’n credu nad ydych chi. Mae popeth yn ein dysgu i ddefnyddio profiad er ein mantais – dim ond chi sy’n gallu penderfynu pa mor llwyddiannus rydych chi am fod!

Eich awgrym euraidd oll?

Fy nghyngor euraidd i byddai i beidio byth â throi lawr unrhyw gyfle, hyd yn oed os yw’n ymddangos i fod yn amherthnasol ar y pryd. Gwir gyfleoedd yw’r rheini nad ydym yn eu gweld yn syth ac maent yn cyrraedd ar adegau annisgwyl ac anghyfleus. Gall pob cyfle gynnig rhywbeth newydd, rhywbeth gwahanol, rhywbeth mwy, felly manteisiwch i’r eithaf i weld beth a ddaw. Yn lle ofni’r hyn nad ydych chi’n gwybod neu ddeall, byddwch yn chwilfrydig ac yn gyffrous achos gall y dyhead i ddysgu a darganfod pethau newydd a chwilio amdanynt arwain at fywyd llawer yn hapusach a llawnach – dyma rywbeth dw i wedi dysgu a nawr, dw i’n ddiolchgar am bob profiad, boed yn dda neu beidio, dw i wedi ei gael. Mae’n iawn i beidio â bod yn iawn, ond nid yw’r iawn i aros fel ‘na, felly newidiwch bethau er y gorau, byddwch yn feistr ar eich bywyd eich hun a byddwch yn llon!

James yw Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflogadwyedd Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. I ddarganfod sut y gallwn eich cefnogi chi, ffoniwch: 01792 284450.

Angela Davies

 “Byddwch yn ddiolchgar “.

 

Eisteddon ni gyda’r Hyfforddwr Gyrfa, Angela, a siaradon ni am sut mae gyrfaoedd yn gallu mynd law yn llaw â gwerthoedd craidd. Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi os gwnewch eich gorau mewn pob sefyllfa, bydd y canlyniadau’n rhai positif.  

Wnaethoch chi ddilyn addysg bellach neu uwch?

Fe arhosais yn yr ysgol i astudio Lefelau A mewn gwyddoniaeth gyda’r nod o astudio Gwyddoniaeth Ymddygiadol yn y Brifysgol, ond ar ôl chwilio am gwrs a phwyso a mesur y mater, fe benderfynais ddilyn trywydd gwahanol ac astudio cwrs addysgu cynradd. Ar ôl cwblhau cymhwyster Diploma Addysg Uwch, fe benderfynais astudio cwrs gradd BA cydanrhydedd mewn Astudiaethau Saesneg Modern ac Adsefydlu Trefol. Dyma oedd y cwrs delfrydol ar fy nghyfer i, ac roeddwn i’n teimlo fy mod ar y trywydd cywir.  

Pa ffurf gymerodd eich gyrfa ar ôl cwblhau eich addysg?

Ar ôl graddio, fe wnes i gais am rôl trydydd sector mewn sefydliad amgylcheddol yn Abertawe, yn darparu cymorth i grwpiau cymunedol ynghylch caffael cyllid ar gyfer prosiectau gwella’r amgylchedd a chadwraeth. Yn ystod y rôl hon, sylweddolais fy mod am weithio mewn rôl sy’n darparu cefnogaeth i bobl, am weddill fy oes. Ces amser gwych yn gweithio gyda grwpiau cymunedol i wellau eu hardaloedd lleol, yn ogystal â helpu i addysgu pobl am weithgareddau cadwraeth ac amgylcheddol.

Ar ôl treulio peth amser yn y rôl hon, ces gyfle i symud i Sydney am flwyddyn, ac fe dderbyniais y cynnig. Teimlais y byddai newid pethau rhyw ychydig yn ddefnyddiol iawn ar gyfer fy natblygiad personol, ac yn agor fy llygaid i’r byd ehangach. Yn wreiddiol, roeddwn i am fyw yn Awstralia am flwyddyn yn unig, ond fe arhosais yno am 11 mlynedd, yn gweithio mewn amrywiaeth o rolau mewn llyfrgelloedd ysgol, ac fe hyd yn oed weithiais i dîm cynnwys papur newydd lleol! Fe es i o rôl i rôl, ac fe enillais brofiadau anhygoel.

Ym mha ffordd mae eich gyrfa wedi datblygu?

Ar ôl treulio 11 mlynedd yn Awstralia, fe ddychwelais i Abertawe a gweithio mewn rolau dros dro am gyfnod byr, tra oeddwn yn gweithio allan beth oedd y cam nesaf; roeddwn i’n ansicr ynghylch a oeddwn am aros yng Nghymru, dychwelyd i Awstralia, neu rywbeth arall! Ar ôl pwyso a mesur y peth, fe benderfynais aros yn Abertawe, prynu tŷ a chwilio am yrfa. Fe weithiais mewn rôl gwasanaeth cwsmeriaid mewn tîm masnachol am 3 blynedd. Roeddwn i am weithio mewn rôl fwy boddhaus, felly fe benderfynais wneud cais am swydd newydd. Roedd y swydd y gwnes gais amdani yn gofyn i mi helpu pobl ag anableddau i sicrhau cyflogaeth. Roedd fy nghais yn un llwyddiannus a dyma oedd fy ngham gyntaf ar lwybr gyrfa cyflogadwyedd! Taniodd y rôl hon ysfa ynof i gyflawni gwaith ystyrlon, gan weithio yn y gymuned i ddarparu cymorth i bobl oedd gwir ei angen, ac roeddwn i’n lwcus iawn i fod yn gweithio mewn rôl ddelfrydol; roedd gen i bwrpas ac roeddwn i’n ffyddiog y byddwn i’n cyflawni fy nodau.

Yn anffodus, ar ôl treulio 8 mlynedd yn y rôl, ces fy niswyddo, ond yn lwcus iawn fe wnes i sicrhau cyflogaeth debyg o fewn 6 wythnos yn darparu cymorth cyflogadwyedd. Fe weithiais yn y rôl hon am 6 blynedd cyn symud i weithio i Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol fel Hyfforddwr Gyrfa. Rwy’n lwcus iawn i fod yn gweithio gyda chleientiaid ar sail un-i-un er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau. Rwy’n ffodus fy mod yn gweithio mewn swydd mor werth chweil, yn helpu pobl i gyflawni eu nodau a goresgyn rhwystrau – swydd sy’n gwneud codi yn y bore yn hawdd iawn!

Ydych chi’n difaru unrhyw benderfyniadau?

Dwi’n difaru dim o ran fy newisiadau gyrfa. Rydw i’n dal i gredu, yn debyg i bob agwedd arall o fy mywyd, roeddwn i’n gwneud fy ngorau glas ar y pryd – felly, os oeddwn i’n gwneud fy ngorau, pam ddylwn i ddifaru unrhyw beth?!

Canllawiau defnyddiol wrth ymgeisio am swyddi?

Ymchwiliwch i’r sefydliad rydych chi am weithio iddo a pharatowch, paratowch, paratowch! Ymdrechwch i’r eithaf gyda’ch cais a’ch cyfweliad i ddangos eich bod wedi treulio amser ac wedi ymdrechu i arddangos eich hun a’ch sgiliau. Hyd yn oed os nad ydych chi’n sicrhau’r swydd, dysgwch o’r broses a daliwch ati – bydd swydd arall ar gael i chi.

Beth yw eich darn eithaf o gyngor?

Byddwch yn ffrind i chi’ch hun. Rhaid i chi drin eich hun yr un fordd ag y byddech chi’n trin eraill. Siaradwch mewn ffordd garedig â chi’ch hun a gwnewch hyn yn rheolaidd. Fe all gael effaith bositif ar yr hyn y gallwch ei gyflawni.   

Mark James

Eisteddon ni gyda’r Rheolwr Rhaglen Gyflogadwyedd, Mark James, a siaradon ni am sut mae bywyd yn gyfan gwbl ynglŷn â gwneud y mwyaf o gyfleoedd i roi’r cyfle gorau i’ch hunan i lwyddo. Y canlyniad? Stori gyrfa gymhellgar i’n hatgoffa bod rhaid i’n hawydd i lwyddo fod yn gryfach na’n hofn o fethiant bob tro, ac os credwn ni yn wirioneddol y gallwn ei wneud, fe allwn ni yn bendant!

Wnaethoch chi ddilyn addysg bellach neu uwch?

Gwnes i lefelau A-mewn Mathemateg, Daearyddiaeth ac Astudiaethau Cyfryngau ac heb wybod erioed beth roeddwn am ei wneud ar ôl yr ysgol. Roeddwn i’n gwybod fy mod i’n mwynhau busnes a thwristiaeth, felly roeddwn i’n awyddus i ddysgu rhagor am ddilyn y meysydd hynny ar lefel uwch. O ganlyniad, es i ymlaen i Brifysgol Abertawe i wneud gradd mewn Rheolaeth Twristiaeth. Mwynheais y brifysgol yn wirioneddol a phopeth oedd gan y cwrs i’w gynnig, ond roeddwn yn dal i fyw gartref ac efallai nad enillais i gymaint o annibyniaeth a sgiliau bywyd ag y gallwn pe bawn i wedi symud i ffwrdd. Fodd bynnag, roedd y Brifysgol yn brofiad eithriadol o gadarnhaol i mi lle dysgais i lawer, ac roedd dilyn addysg uwch yn bendant yn benderfyniad roeddwn i’n falch o’i wneud. Yn ystod fy ngradd cwblheais leoliad gwaith yn yr awdurdod lleol, gan weithio ar brosiect i gefnogi’r rheiny ddim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET). Roeddwn i wirioneddol wrth fy modd gyda’r profiad ymarferol a enillais yn ystod y cyfnod hwn, gan weithio’n agos gyda phobl oedd ag angen ein cefnogaeth fwyaf. Roeddwn i’n gwybod mai yn y math hwn o rôl roedd fy sgiliau a gwybodaeth yn gweddu orau, a phan raddiais, roeddwn i wedi fy nghyffroi ac yn obeithiol am fy ngyrfa a’r dyfodol.

Pa gyfeiriad wnaethoch chi ddilyn ar ôl y Brifysgol?

Ar ôl graddio, gweithiais i’r awdurdod lleol fel Gweithiwr Mynediad Ieuenctid, gan weithio’n agos gyda rhai 16-19 oed mewn perygl o ddod yn NEET. Roedd elfen adfer y rôl yn rhoi boddhad mawr iawn; roeddwn i wrth fy modd yn gweld pobl ifanc yn magu sgiliau newydd, hyder ac yn pen draw yn trawsnewid eu bywydau er gwell. Arhosais i yn y rôl hon am 3 blynedd cyn ceisio’n llwyddiannus am rôl fel Swyddog Prentisiaeth, yn edrych ar ôl prentisiaid adeiladu ledled De Cymru: her newydd a gwahanol iawn i mi ar daith fy ngyrfa. Roeddwn i wrth fy modd yn cefnogi datblygiad busnesau ac unigolion trwy brentisiaethau, a phrofais fodlonrwydd mawr wrth weld pobl yn dod yn eu blaenau. Teimlwn yn freintiedig i fentora a chefnogi prentisiaid fel y cyflawnent eu nodau ac roedd bod â’r ymdeimlad hwn o bwrpas yn gwneud i mi fod ag eisiau dilyn y math hwn o rôl cyfarwyddyd fel y gallwn i barhau i gefnogi pobl mewn unrhyw ffordd bosibl.

Pa ffurf gymerodd eich gyrfa ers hynny?

Arhosais yn y rôl Swyddog Prentisiaeth am 3 blynedd cyn chwilio am her newydd i ehangu fy mhrofiad. Cododd cyfle mewnol am Swyddog Ymgysylltu â Gweithwyr a Chyfathrebiadau, a cheisiais ac roeddwn i’n llwyddiannus. Roeddwn i’n gyfrifol am ddatblygu cysylltiadau gyda chyflogwyr ar draws yr ardal leol i gefnogi cyfleoedd lleoliad prentisiaeth a hyfforddiant ac roeddwn i’n ddiolchgar am y lefel newydd hon o gyfrifoldeb. Gwnes i’r rôl hon am flwyddyn cyn ceisio’n llwyddiannus am safle fel Swyddog Cysylltu Cyflogaeth i Workways+ gan gefnogi pobl diwaith tymor hir. Enillais lawer o brofiad defnyddiol yn ogystal â chysylltiad da ag ystod eang o fusnesau, ac arweiniodd fy sêl i adeiladu ar y profiad cysylltiedig â busnes hwn fi i geisio am rôl Cynghorwr Gweithlu yn rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Roedd y rôl yn cyd-fynd â’m profiadau ac roedd ymgeisio amdani yn teimlo fel dilyniant gyrfa naturiol. Roeddwn i wrth fy modd yn y rôl yn ystod yr 8 mis cychwynnol, ac fe roeddwn i’n hapus iawn i symud ymlaen i rôl Rheolwr Prosiect. Rydw i wir yn mwynhau’r rôl hon ac yn hynod o werthfawrogol o’r cyfle. Mae’r rôl wedi gwella fy nealltwriaeth a fy mhrofiad o reoli yn weithredol ac yn strategol, ac rydw i wedi ennill profiadau gwerthfawr iawn a fydd yn fy helpu ar hyd fy nhaith gyrfa. Yn naturiol, nid yw popeth wedi bod yn fêl, ond os nad ydych chi’n mentro mewn bywyd, ni fyddwch yn datblygu na thyfu fel unigolyn. Wrth symud ymlaen, rydw i’n gyffrous iawn am botensial anferth yr Adran Gyflogadwyedd; pob dydd rwy’n profi’r effaith gadarnhaol y mae’n ei chael ar fywydau pobl, ac rydw i’n falch iawn o fod yn rhan o ddarpariaeth cymorth pwysig ac ystyrlon, yn enwedig yn ystod cyfnod heriol iawn yn economaidd. Roedd y rôl yn gyfle i fi ddefnyddio fy mhrofiadau perthnasol ac fe roedd yn teimlo fel y peth cywir i wneud er mwyn symud fy ngyrfa ymlaen. Fe wnes i fwynhau pob eiliad o’r 8 mis a dreuliais yn y rôl, cyn symud ymlaen i weithio fel Rheolwr Rhaglen. Rwy’n mwynhau’r rôl hon yn fawr ac yn ddiolchgar iawn am y cyfle. Mae’r rôl wedi gwella fy ngwybodaeth a fy mhrofiadau o reoli yn weithredol ac yn strategol, ac rydw i wedi cael nifer o brofiadau gwerthfawr a fydd yn fy helpu ar fy nhaith gyrfa reoli. Rydw i wedi profi ambell her ar hyd y ffordd, ond os nad ydych chi’n mentro, nid ydych yn debygol o ddatblygu fel person. Wrth symud ymlaen, rydw i’n gyffrous iawn am botensial yr Adran Gyflogadwyedd; rwy’n gweld yr effaith gadarnhaol mae’n ei gael ar bobl yn ddyddiol, ac rydw i wrth fy modd o fod yn chwarae rhan wrth ddarparu cymorth hanfodol ac ystyrlon yn enwedig yn ystod yr hinsawdd heriol economaidd sydd ohoni.

Beth yw’r un peth y dymunwch y byddech yn ei wybod pan oeddech yn iau?

Dw i’n dymuno na fyddwn i wedi poeni cymaint am y dyfodol a pheidio â chymharu fy hun â phobl eraill. Roeddwn i’n tueddu i orfeddwl pethau llawer, a phoeni am y ‘beth petai’ a dw i’n dymuno y byddwn i wedi credu yn fy hun yn llawer cynharach. Pe gallwn i roi cyngor i fy hunan yn iau byddai i beidio â cholli unrhyw gyfle sy’n dod i chi; cydiwch ym mhopeth a gwnewch bob ymdrech i wneud pob profiad yn un gwerthfawr. Dw i wedi dysgu llawer o bethau gwahanol yn fy holl rolau gwahanol ac maen nhw wedi fy ngwneud i y person ydw i heddiw. Wrth gwrs mae pethau a allai fod wedi cael eu gwneud yn wahanol o hyd ond dw i’n credu’n wirioneddol bod popeth yn dysgu rhywbeth i chi. Mae bywyd ynglŷn â bod yn amyneddgar, gweithio’n galed ac (yn y pen draw) medi’r gwobrau. Os ydw i’n gallu ei wneud e, gall unrhyw un!

Oes unrhyw benderfyniadau gyrfa rydych chi’n eu difaru?

Dw i ddim yn difaru pethau ond yn bendant mae cyfleoedd sydd wedi mynd heibio i mi. Dw i wedi bod mewn ychydig o rolau gwahanol lle mae cyfleoedd dyrchafiad wedi codi a dw i wedi bod yn rhy gyfforddus neu nerfus i gymryd mantais ohonynt. Mae hyn yn rhywbeth dw i ddim ond yn sylweddoli wrth fyfyrio ar stori fy ngyrfa, felly byddwn i’n dweud bod y sylweddoliad yn fwy o wers nac o ddifaru. Dim ond nawr dw i wedi dechrau credu yn fy hun a fy mhotensial. Dw i ddim yn meddwl y cymerais i fy ngyrfa ddigon o ddifrif ac nid oedd gen i gynllun mewn gwirionedd lle roeddwn i am fynd a beth roeddwn i’n dymuno ei gyflawni. Dw i’n llawer mwy sefydlog nawr ac yn teimlo’n bendant fy mod i’n mynd i’r cyfeiriad cywir. Os ydw i’n credu y gallaf i ei wneud e, pam lai; gall y dyfodol wastad fod yn well na’r presennol ac mae gennym y pŵer i’w wneud felly!

Prif gyngor wrth geisio am swyddi?

Fy mhrif gyngor fyddai i aros mor amyneddgar â phosibl. Gall chwilio am swydd fod yn heriol a rhwystredig tu hwnt, ond mae’n rhaid i chi geisio cadw’ch canolbwyntio yn glir a bod yn frwdfrydig. Os ydych chi’n chwilio am swyddi fy mhrif gyngor fyddai i gadw’ch chwilio yn berthnasol i chi a’ch sgiliau, ac os ydych chi’n newid swyddi, anelwch at wneud hynny’n feddylgar er mwyn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd. Po fwyaf y gwyddoch y mwyaf o wahaniaeth y gallwch chi ei wneud, ac mae hi gymaint yn haws i symud ymlaen os ydych chi’n dal i adeiladu ar eich gwyboaeth a phrofiad. Y ffordd at lwyddiant yw i weithredu’n benderfynol, ac os ydych chi’n credu hyn, gallwch ei gyflawni!

Beth yw eich darn eithaf o gyngor?

Peidiwch â bod yn rhy ofnus i gymryd risgiau; byddwch yn cael siomedigaethau ac mae hynny i’w ddisgwyl a gellir dysgu o hynny. Peidiwch â gadael i un cais, cyfweliad neu brofiad gyrfa gwael eich atal yn eich ymchwil am symud ymlaen. Dw i’n meddwl ei bod hi’n wirioneddol bwysigI i deimlo cyffro am beth sydd o bosibl i ddod yn eich gyrfa a’ch bywyd! Byddwch yn uchelgeisiol ond hefyd ceisiwch sefydlu proses wedi ei diffinio’n dda i gyflawni eich nodau; adnabyddwch eich gwerth a chadwch eich awydd i lwyddo yn fwy na’ch ofn o fethu!

Mark yw ein Rheolwr Rhaglen Gyflogadwyedd yn Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Cysylltwch i weld sut y gall y rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol eich cefnogi chi neu eich busnes: 01792 284450.

Zoe Williams

“Gallwch chi ond rheoli’r hyn sy’n rheoladwy”

 

Eisteddon ni lawr gydag un o’n Hymgynghorwyr Gweithlu, Zoe, i drafod sut y gellir mesur eich llwyddiant drwy fesur cryfder eich uchelgais.  A’r canlyniad? Stori yrfa bwerus i’n hatgoffa ein bod ni’r hyn yr ydym yn dewis ei fod ac y gellir gwireddu ein gobeithion a’n breuddwydion os oes gennym ddigon o ddewrder i’w dilyn.

Wnaethoch chi ddilyn addysg bellach neu uwch?

Astudiais Safon Uwch yn yr ysgol ond ches i ddim o’r radd roeddwn ei hangen mewn Daearyddiaeth felly es i’n ôl i’r Coleg i ailsefyll fy arholiadau. Yn fy ysgol i, cafodd pawb eu hannog i fynd i’r brifysgol ond roedd fy nheulu am i fi gael swydd iawn a dechrau ennill arian. Roeddwn i’n argyhoeddedig y byddwn i’n mynd mewn i’r Heddlu neu’r Awyrlu Brenhinol oherwydd roeddwn i wedi bod yn y Cadetiaid Awyr ers dros 7 mlynedd a’m breuddwyd mawr oedd bod yn beilot awyren ymladd. Fodd bynnag, doeddwn i ddim yn ddigon tal ac roedd fy niffyg taldra, wedi’i gyfuno â’r ffaith yr oeddwn i wedi darganfod bywyd cymdeithasol, yn golygu nad oedd gweithio sifftiau a’r math o fywyd sy’n dod gyda gyrfa mor ddwys yn gweithio i fi. Wedi gwneud y penderfyniad, ac yn erbyn yr hyn roedd fy nheulu eisiau, ymgeisiais i wneud BSc mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Fy adeg yn y brifysgol oedd un o amserau gorau fy mywyd ac roeddwn i’n dwlu ar yr annibyniaeth, y rhyddid a’r hwyl a ddaeth yn rhan ohono. Fe ddysgais i lawer ar ôl fy nyddiau yn y brifysgol, ac fe wnaeth y broses helpu fy siapio i mewn i’r unigolyn rydw i, heddiw. Er hyn, mae lawer o bethau wedi newid ers i fi fynychu’r brifysgol, ugain mlynedd yn ôl. Yn yr ysgol, roedd pwysau arnom ni i wneud cais i fynd i’r brifysgol, roeddwn i’n teimlo mai dyma oedd yr unig opsiwn. Pe bawn i’n 18 oed nawr, byddwn i’n gwneud dewisiadau gwahanol iawn. Mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gael i ymadawyr ysgol y dyddiau hyn, yn wahanol iawn i 15-20 mlynedd yn ôl. Mae nifer y graddiau, prentisiaethau uwch a rhaglenni ymadawyr ysgol/coleg sydd ar gael i fyfyrwyr yn anhygoel, ac nid ydynt yn atal eu gyrfa o gwbl, os rhywbeth, mae rhaglenni o’r fath yn caniatáu i fyfyrwyr ddechrau eu gyrfa ynghynt, gan ennill profiad wrth ddysgu, sy’n gallu arwain at ddyrchafiadau cynt.

Beth ddigwyddodd i’ch gyrfa ar ôl addysg?

Ar ôl y brifysgol, gweithiais mewn canolfan alwadau a oedd yn gwerthu diweddariadau i ffonau symudol – nid dyma oedd y rôl fwyaf cyffrous ond mwynheais yn fawr iawn achos fy mod i’n dwlu ar siarad â phobl! Datblygodd fy sgiliau rhyngbersonol yn fawr iawn yn y rôl hon a magais lawer o hyder o’m llwyddiant. Fodd bynnag, sylweddolais yn gyflym nad oedd gweithio mewn canolfan alwadau yn addas i fi. Roeddwn i’n gweld eisiau’r cyswllt wyneb yn wyneb â phobl a doeddwn i ddim yn gallu gweld llwybr datblygu gyrfa clir i fi. O ganlyniad, symudais i’n ôl i’m tref gartref yng Nghaint lle awgrymodd ffrind y dylwn i ddechrau chwilio am gyfleoedd ym maes recriwtio. Ymchwiliais i ychydig i’r mathau o rolau a fyddai fwyaf cyfleus i’m sgiliau i ac ymgeisiais am sawl swydd Ymgynghorydd Recriwtio. Llwyddais gael cyfweliad gyda Badenoch & Clark yn Llundain mewn proses gyfweliad hynod drwyadl gyda phedwar cam. Roedd hyn yn gromlin dysg serth iawn i mi o ran y lefel o baratoi a oedd angen ei gwneud ond gwnes i’n siŵr yr oeddwn i’n drylwyr, gan roi’r cyfle gorau posib i fi fy hun. Roeddwn yn ddigon ffocws i gael y swydd ac roeddwn i’n dwlu ar bob munud ohoni gan ei bod yn cyfuno gwerthu dros y ffôn â mynd allan a chwrdd â phobl a siarad â nhw wyneb yn wyneb, yn enwedig cwmnïau cyfreithiol a oedd yn chwilio am unigolion dros dro. Ymfalchïais yn fawr yn y swydd a ches i foddhad mawr wrth helpu pobl i gael swydd a datblygu’n broffesiynol yn y swydd honno, ond roeddwn i hefyd yn mwynhau gweithio’n agos gyda busnesau yn fawr iawn, gan feithrin dealltwriaeth ddofn o sut oeddent yn gweithredu. Penderfynais yn gyflym mai recriwtio oedd y llwybr gyrfa yr oeddwn i am ei ddilyn, a dyma le ddechreuodd fy nhaith yrfa o ddifri!

Sut mae eich taith yrfa wedi datblygu?

Treuliais 12 mlynedd yn gweithio i asiantaeth annibynnol a ryngwladol fach, ond gwnaeth gweithio ym maes recriwtio yn ystod dirwasgiad wedi gwneud i fi sylweddoli nad oedd natur ddwys fy mywyd gwaith yn gynaliadwy. Roeddwn i’n dyheu am gydbwysedd gwaith/bywyd personol gwell a gwnes i’n union yr hyn roeddwn i’n dweud wrth fy nghleientiaid i beidio â gwneud, sef rhoi rhybudd heb swydd arall i fynd ati. Roeddwn i’n gwybod ei fod yn risg ond roedd yn rhaid i fi afael yn y cyfle a manteisio ar y newid oherwydd roeddwn i am fuddsoddi yn fy mywyd cartref cymaint â phosib. Symudais fy ngŵr a minnau’n ôl i Abertawe a ches i swydd gyda TBG Learning. Daeth y rôl hon gyda thoriad tâl sylweddol ond fe ges i rywbeth nad oedd arian yn gallu prynu, sef y cydbwysedd gwaith/bywyd personol yr oeddwn i’n dyheu amdano. Yn y rôl hon, roedd dal gennyf y cyfle i helpu pobl i gael cyflogaeth gynaliadwy, a‘r hyn na ches i gan y rôl hon yn ariannol ces i ar ffurf boddhad swydd. Arhosais yn TGB am 4 blynedd ond o ganlyniad i gytundeb yn dod i ben, roeddwn i mewn perygl o ddiswyddiad felly dechreuais i swydd yn Chwarae Teg fel Partner Cyfranogi. Agorodd y rôl hon fy llygaid i faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle a sut y gallai busnes greu mwy o elw a bod yn fwy cynhyrchiol, a gwella ymrwymiad ei weithwyr o ganlyniad, drwy fabwysiadu egwyddorion syml. Dim ond blwyddyn oedd hyd fy nghytundeb felly ymgeisiais am y rôl Ymgynghorydd Gweithlu yn Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Roedd yn gyffrous iawn i fi gael y cyfle oherwydd mae’r rôl hon yn cwmpasu popeth yr oeddwn i wedi’i wneud yn flaenorol a mwy. Bellach, dw i’n gweithio gyda busnesau ar sail fwy ymgynghorol fel rhan o dîm gwych a gallwn i ddim bod yn hapusach.

Oes yna un peth y byddech chi wedi eisiau gwybod pan oeddech chi’n ieuengach?

Pan fyddwch yn ifanc, mae llawer o bwysau arnoch i wybod pa lwybr gyrfa dylech ei ddilyn a sut dylai’ch bywyd edrych, ond doeddwn i byth yn gwybod ac mae hynny’n hollol iawn! Byddwn i wedi eisiau gwybod bod angen ymddiried ym mywyd a’m taith llawer yn gynt oherwydd unwaith y cymerais gam yn ôl, roedd yn ymddangos bod popeth yn fy mywyd yn symud yn y cyfeiriad fel yr oeddwn wedi gobeithio! Fy nghyngor i i unigolyn ifanc fyddai byddwch yn uchelgeisiol ond peidiwch â gorestyn eich hun oherwydd weithiau amynedd a dyfalbarhad yw’r unig bethau sydd eu hangen er mwyn gwireddu eich nodau. Mae bywyd yn gymhleth, mae pethau’n newid, a byddwch yn wynebu heriau ond daliwch ati i ganolbwyntio ac ewch â’r llif gymaint â phosib – yn y diwedd, bydd popeth yn iawn ac, os na fydd, nid dyna’r diwedd!

Oes unrhyw benderfyniadau gyrfa rydych chi’n eu dyfaru?

Na, dim o gwbl. Galla i ddweud yn onest fy mod i wedi dwlu ar bob swydd dw i wedi ei chael. Wrth gwrs, mae ‘na adegau pan fyddwch yn teimlo bod popeth yn mynd o’i le ond dw i’n credu’n gryf mai chi yw meistr ar eich tynged eich hun ac fe gewch chi’n ôl yr hyn rydych chi’n ei roi i mewn. Mae’n hanfodol cofio y gallwch chi ond rheoli’r hyn sy’n rheoladwy a cheisiwch beidio â phoeni’n ormodol os aiff pethau o’u lle – mae’n normal! All bywyd ddim bod yn berffaith drwy’r amser felly ceisiwch i aros yn synhwyrol, a pheidiwch byth â bod ofn gofyn am gymorth. Dw i bob amser wedi bod yn agored ac yn onest gyda’m cydweithwyr a dw i’n ffodus iawn i wedi bod ymhlith pobl mor gadarnhaol a thosturiol eu hymagwedd. Weithiau, dydych chi ddim hyd yn oed yn sylweddoli cymaint o gefnogaeth sydd o’ch cwmpas felly siaradwch â phobl, agorwch lan i weld beth all ddigwydd.

Eich amgrwm pwysicaf wrth ymgeisio am swyddi?

Fy awgrym mwyaf heb os fyddai sicrhau eich bod yn teilwra’ch CV/eich cais i’r rôl rydych chi’n ymgeisio amdani. Sicrhewch eich bod bob amser yn gallu ymateb i’r meini prawf hanfodol a’ch bod chi’n gallu cyfiawnhau’n llwyr pam rydych chi’n addas am y swydd. Weithiau, mae’n rhaid i chi gyflwyno cais am swydd hyd yn oed pan fyddwch chi ond yn gallu cynnig 75% o’r hyn mae ei angen. Cyhyd â’ch bod yn gallu cyfiawnhau pam rydychi’n credu eich bod yn addas, mae siawns da y bydd pobl yn sylwi ar eich cais. Fy amgrwm arall fyddai paratoi’n drylwyr ar gyfer unrhyw gyfleoedd am gyfweliad – gwnewch yr ymchwil a meddyliwch am y mathau o gwestiynau y byddant yn eu gofyn drwy ystyried y swydd ddisgrifiad a’r fanyleb person. Os ydych chi’n mynd yn nerfus, peidiwch â phoeni. Mae pawb yn mynd yn nerfus! Does dim modd peidio â bod ond peidiwch â gadael iddo eich trechu. Os ydych chi’n paratoi’n ddigonol ac yn ymarfer yr atebion rydych chi am eu rhoi, byddwch yn gallu bod yn siŵr o berfformio gorau y gallwch, gan roi’r siawns gorau i chi’ch hun i lwyddo. Byddwch yn hyderus ac yn lle poeni am yr hyn a allai fynd o’i le, meddyliwch am bopeth a allai fynd yn dda!

Beth fyddai’ch darn o gyngor euraidd?

Dysgwch o bob profiad. Ym maes recriwtio, dysgais i amrywiaeth o sgiliau hanfodol, o gyfathrebu i ymwneud â thrafodaethau, a dysgais werth bod yn benderfynol ac yn ddyfalbarhaus mewn amgylchedd cystadleuol â phwysau uchel. Yn edrych yn ôl nawr, dw i’n gwerthfawrogi faint a ddysgais o’m profiadau a sut mae’r sgiliau a ddysgais ar hyd y ffordd wedi fy arwain i le rydw i heddiw. Mae fy amser yn gweithio ym maes recriwtio hefyd wedi fy nysgu i beidio â rhoi’r gorau iddi ac nad yw methiant byth yn opsiwn. Rhai o fisoedd anoddaf fy mywyd oedd y chwe mis olaf yn recriwtio a dw i’n dyfaru peidio â bod yn ddigon dewr i adael yn gynharach. Mae’n hawdd dweud y pethau hyn yn edrych yn ôl ond byddwn i’n annog pobl i beidio â meddwl ‘ond beth allai wedi digwydd’ a dechrau penderfynu ar sail yr hyn sy’n teimlo’n iawn ar y pryd. Does neb yn gwybod yn well na chi, felly ymddiriedwch yn eich hun a gwnewch y penderfyniadau sy’n eich gwneud yn hapus. Cyfres o ddewisiadau yw bywyd, ac rydym yn dewis pwy rydym ni am fod.

Zoe yw un o’n Hymgynghorwyr Gweithlu yma yn Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Mae ein Hymgynghorwyr yn gweithio gyda busnesau i wella recriwtio, cadw staff a rheoli dawn er mwyn mwyafu potensial eu gweithlu. Cysylltwch i weld yr hyn gallem ni ei wneud i chi: 01792 284450

Lynsey Dunne

 

“Ein hanghenion yw’n caffaeliadau mwyaf gwerthfawr. Fel mae’n digwydd, rydw i wedi dysgu i roi’r holl bethau sydd eu hangen arnaf i eraill.”

 

Cawson ni sgwrs â’r Hyfforddwr Gyrfa, Lynsey, am bwysigrwydd gwneud y mwyaf o bob cyfle a pheidio â chymryd bywyd yn rhy ddifrifol. Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa gyffrous ac anturus sy’n profi nad yw hwyl a sbri yn atal unigolion rhag sicrhau bywyd llwyddiannus – maen nhw’n ffactorau sy’n cyfrannu’n gadarnhaol at wneud hyn!

A wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch?

Ar ôl i fi orffen ysgol, doedd gen i ddim diddordeb mewn mynd i’r coleg, ond oherwydd nad oedd gen i swydd ar y pryd, penderfynais mai’r peth gorau fyddai cyflwyno cais. Fe wnes i fwynhau’r rhyddid o ddewis beth roeddwn i am ei astudio ac fe ges i le ar gwrs Cynhyrchu Cerddoriaeth. Ar ôl blwyddyn o astudio a gweithio yn rhan-amser, roeddwn i’n poeni rhywfaint am fy nyfodol. Roedd cwmni telathrebu mawr yn recriwtio cynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid ar y pryd, felly fe ymgeisiais am rôl gyda nhw. Roedd fy nghais yn un llwyddiannus, ac fe weithiais fy ffordd trwy’r rhengoedd, fel petai, nes i mi dderbyn rôl Cydlynydd Hyfforddi a Datblygu. Yn y rôl hon, roedd gen i gyfrifoldeb am hyfforddi staff newydd ac uwchsgilio staff cyfredol. Fe sbardunodd hyn fy angerdd am gefnogi pobl!

Ar ôl treulio 7 mlynedd yn gweithio i’r cwmni, fe dderbyniais gynnig diswyddiad gwirfoddol. Roeddwn i’n barod am her newydd. Roedd gen i ysfa i deithio, felly penderfynais hedfan i Toronto am flwyddyn o waith! Yn sydyn, roeddwn i’n eistedd ar awyren yn mynd i Ganada, yn ddi-waith, heb unman i aros a heb ddillad addas ar gyfer dymheredd rhewllyd y wlad! Ar ôl setlo, fe ymgeisiais am rolau tebyg i’r rhai roeddwn wedi gweithio ynddynt yn ôl yn yr Iwerddon, a llwyddais i sicrhau rôl datblygu staff gyda chwmni darparu yswiriant iechyd. Yna, sylweddolais, doeddwn i ddim wedi teithio ar draws y byd i wneud yr un fath o waith, roeddwn i am gael profiadau newydd, felly fe wnes i sicrhau rôl mewn clwb gomedi fel gweinyddydd! Ar ôl 3 blynedd yng Nghanada, fe es i yn ôl i’r Iwerddon oherwydd roeddwn i’n hiraethu am fy nheulu. Er yr oeddwn i’n gwybod y byddwn i’n cael trafferth dod o hyd i waith yn Nulyn ar y pryd, oherwydd y lefelau diweithdra, doeddwn i ddim wedi rhagweld pa mor ddifrifol oedd y sefyllfa; dyma’r tro cyntaf i gael fy ngwrthod bob tro y byddwn i’n cyflwyno cais am swydd; roeddwn i’n ddigalon iawn ac roedd fy hyder yn pylu gyda’r awr, gan nad oedd gen i syniad o ran sut i symud ymlaen.

Ar ddiwrnod fy mhen-blwydd yn 32 oed, cefais epiffani a phenderfynais ei bod yn bryd i fi wneud yr hyn roeddwn i wedi eisiau ei wneud erioed, felly fe wnes i gyflwyno cais i astudio cwrs mynediad Gradd Seicoleg. Er nad oeddwn i wedi bod mewn addysg ers dros ddegawd, a’r ffaith yr oeddwn i’n poeni oherwydd mai fi oedd y person hynaf ar y cwrs, roedd hwn yn drobwynt personol anferth i fi; dangosodd i fi fy mod i’n gallu cyflawni unrhyw beth rydw i’n gweithio’n galed amdano, a chynyddodd fy hunanhyder yn syth o ganlyniad i hyn. Fe es i ymlaen i astudio gradd cydanrhydedd mewn Seicoleg a Chwnsela yn Abertawe gyda mynediad yn syth i’r ail flwyddyn. Fe wnes i fwynhau’r cyfnod yma, ac fe weithiais fel Cynorthwyydd Llyfrgell i Fyfyrwyr i redeg ochr yn ochr â fy astudiaethau.

Pa gyfeiriad wnes di ddilyn ar ôl cwblhau dy addysg?

Ar ôl cwblhau fy ngradd, fe benderfynais aros yn Abertawe. Gweithiais fel Goruchwylydd mewn tafarn Wyddelig yn y Mwmbwls wrth geisio gweithio allan fy nghynllun gyrfa hirdymor. Roeddwn i’n poeni bryd hynny am fy ngyrfa, ond yn dilyn sgwrs gyda fy mam, fe wnaeth hi fy ngorchymyn i “beidio â chymryd bywyd mor ddifrifol, mwynha dy hun” – rwy’n falch fy mod wedi gwneud hyn.

Ar ôl dwy flynedd yn y rôl hon, caeodd y dafarn ei ddrysau am y tro olaf a chefais fy niswyddo. Dyma oedd dechrau fy ngyrfa mewn cyflogadwyedd; Fe wnes i sicrhau rôl ag asiantaeth recriwtio, ac roeddwn i’n gyfrifol am helpu gyda chyfweliadau, ceisiadau a llawer o brosesau recriwtio eraill ar gyfer y diwydiannau Pensaernïol a Pheirianneg. Er fy mod wedi mwynhau’r rôl, roedd y ffocws ar gyflawni targedau, yn hytrach na chynnig cymorth i gleientiaid, felly ar ôl blwyddyn fe wnes i wneud cais i weithio fel Ymgynghorydd Recriwtio gyda Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol; roedd ei hamgylchedd a’u gwerthoedd yn cyd-fynd â’r ffordd roeddwn i’n gweld y byd. Roeddwn i wrth fy modd pan ges i gynnig y swydd. Ar ôl ychydig fisoedd, fe gyflwynais gais ar gyfer swydd Hyfforddwr gyrfa, ac rydw i wedi bod yn gweithio yn y rôl byth ers hynny!

Wyt ti’n difaru unrhyw beth o ran dy yrfa?

Nac ydw, mae pob penderfyniad ar hyd fy nhaith wedi fy siapio i fel unigolyn. Mae pob dim rydw i wedi ei gyflawni o ran fy mywyd proffesiynol wedi digwydd ar amser, fel petai. Roedd mynd i’r brifysgol yn hŷn wedi fy helpu i wireddu fy mreuddwyd. Mae’r holl rolau rhan-amser wedi fy natblygu fel unigolyn ac wedi fy atgoffa i beidio â chymryd bywyd mor ddifrifol. Mae fy rolau mwy proffesiynol wedi rhoi llwyfan gwych i mi ddatblygu. Mae pethau wedi cwympo i’w lle hyd yn hyn ac rwy’n hapus ac yn edrych ymlaen ar gyfer y dyfodol!

Oes un peth yr hoffet ti fod wedi ei wybod pan oeddet ti’n iau?

Hoffwn pe bawn i wedi gwybod bod unrhyw beth yn bosib, cyn belled â’ch bod yn barod i weithio amdano. Trwy gydol fy 20au, roeddwn i’n teimlo pwysau i gymharu fy hun â fy nghyfoedion. Rwy’n credu’n gryf mewn cyflawni pethau ar gyflymder naturiol. Chi sy’n gyfrifol am eich llwybr, felly gwnewch yn siŵr ei fod yn llwybr unigol. Dilynwch eich angerdd chi, nid angerdd eraill!

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ymgeisio am swyddi?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am rôl, peidiwch ag aros nes eich bod yn diwallu pob un o’r meini prawf, byddwch yn uchelgeisiol – yr ateb gwaethaf y gallech chi ei gael yw na, ond mae ‘na’ yn gyfle ichi ddysgu a gwella. Mae’n bwysig ichi herio eich hun yn barhaus; os nad yw’r cyfle yn eich herio, ni fydd yn eich newid, felly ewch amdani gyda phopeth sydd gennych chi!

Cyngor gorau?

Os nad ydych yn siwr am eich dyfodol, cymerwch ran mewn cymaint o weithgareddau ag sy’n bosib; rhwydweithiwch â phobl, gwirfoddolwch, ymunwch â chlwb, does dim dal pwy allech chi gwrdd ag ef, a beth y gallwch ei gyflawni. Peidiwch ag ofni newid, beth bynnag yw’ch oed; pe bawn i wedi gweithio mewn un swydd, un yrfa, ers gadael yr ysgol, pwy â ŵyr beth fyddwn i’n ei wneud heddiw. Byddwn i’n sicr ddim yn gweithio mewn rôl rwy’n ei charu, yn hyfforddi pobl i sicrhau cyflogaeth ystyrlon. Yn y diwedd, rydyn ni’n difaru’n cyfleoedd nid ydym yn eu cymryd, felly cymerwch risg er mwyn llwyddo, ac mi fyddwch yn hapus. Os na fyddwch yn llwyddo, byddwch wedi ennill profiad ac yn ddoethach am hynny!

Cath Jenkins

A wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch?

Es i Goleg Gorseinon i astudio cyrsiau safon uwch mewn Saesneg (iaith a llenyddiaeth) a Seicoleg. Roedd yn well gen i’r coleg na’r ysgol o lawer, ac fe wnaeth y profiad fy ngwneud yn llawer mwy annibynnol. Trwy fynychu’r Coleg, fe wnes i osod sylfeini cadarn ar gyfer fy nyfodol. Fe wnes i’n well na’r disgwyl yn fy nghyrsiau Safon Uwch ac fe ges i le i astudio gradd mewn Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd, ond, nid dyma beth roeddwn i wirioneddol am ei wneud – roeddwn i’n barod i ddechrau gweithio. Felly, symudais yn ôl i Abertawe ac fe wnes i sicrhau rôl gyda Gwasanaeth Gyflogaeth Canolfan Waith Abertawe. Dyma oedd ddechrau fy ngyrfa mewn cyflogadwyedd, er, doeddwn i ni ddim yn gwybod hynny ar y pryd!

Pa gyfeiriad wnes di ddilyn ar ôl cwblhau dy addysg?

Ar ôl gweithio mewn amrywiaeth o rolau dros dro yn y Ganolfan Waith, fe dderbyniais swydd fel derbynnydd yng Nghanolfan Ffordd y Brenin Coleg Abertawe, ac fe wnes i hefyd ddychwelyd i fyd addysg trwy’r Brifysgol Agored. Roeddwn i wedi synnu o weld pa mor effeithiol oedd y dull hwn o ddysgu, ac fe wnaeth hyn fagu fy hyder. Ar ôl i’r Coleg sicrhau contract menter Cyflogadwyedd newydd, ces fy annog i ymgeisio am rôl Mentor, ac roeddwn yn falch iawn o dderbyn y swydd. Ychydig ar ôl hynny, ces fy nyrchafu i rôl Cydlynydd, wrth i’r rhaglen fynd o nerth i nerth.

Ym mha ffordd mae dy lwybr gyrfa wedi newid?

Ar ôl gweithio fel rhan o ystod eang o raglenni Cyflogadwyedd, fe ddaeth cyfle i fi newid cyfeiriad fy llwybr gyrfa yn llwyr, felly, fe wnes i ymuno ag Adran Addysg y gwasanaeth sifil yng Nghynulliad Cenedlaethol Crymu (enw’r sefydliad ar y pryd!). Roedd yn brofiad anhygoel, a cyffrous oedd gweithio yn ystod cyfnod pwysig iawn lle gwelwyd pwerau’n cael eu datganoli i Gymru. Dyma oedd dechrau fy llwybr gyrfa yn y gwasanaeth sifil. Er hyn, fe dreuliais rhai blynyddoedd gwych yn gweithio ym maes Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, cyn ail-ymuno â’r hyn a elwid ar y pryd yn Llywodraeth Cynulliad Cymru. Roeddwn i’n lwcus iawn i sicrhau swydd gyda Chynllun Ffrwd Gyflym y Gwasanaeth Sifil. Fe ges i gyfleoedd gwych yn y swydd hon gan weithio mewn nifer o rolau uchel eu proffil, gan gynnwys ysgrifennu areithiau i weinidogion, datblygu polisïau a rhaglenni i weithwyr hŷn a  phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth, hyfforddiant ac arwain adolygiad sgiliau yn y sector gofal. Yn y diwedd, fe wnes i setlo mewn rôl yn gweithio ar bolisi a rhaglenni cyllido’r UE, a oedd yn faes newydd i fi. Roeddwn i’n eithaf nerfus oherwydd fy niffyg profiad yn y maes! Er hyn, roeddwn i’n lwcus iawn i weithio gyda chydweithwyr gwych a oedd yn gefnogol iawn. Fe wnaethon nhw gymaint o wahaniaeth i fi ac i’r hyn roeddwn i’n gallu ei gyflawni.

Ar ôl hyn, fe weithiais mewn rolau gwahanol gyda Llywodraeth Cymru, ac fe ges i gyfle i ddychwelyd i fyd Cyflogadwyedd, yn gyntaf fel Pennaeth Cyflogadwyedd ac yna fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflogadwyedd a Sgiliau. Yn dilyn y rolau hyn, ces gyfle i weithio fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflogadwyedd a Chyllid yr UE – gan osod cyfeiriad i’r math o raglenni roeddwn i wedi eu darparu ar ddechrau fy ngyrfa, ac fe wnaeth hyn i fi sylweddoli pa mor bell roeddwn i wedi mynd yn yrfaol.

Er hyn, fe wnaeth i fi sylweddoli hefyd yr hyn roeddwn i wedi’i adael ar ei ôl, ac ar ôl treulio bron i 17 o flynyddoedd yn gweithio yn y gwasanaeth sifil, fe benderfynais symud yn ôl i’r man lle cychwynnodd fy llwybr gyrfa, ond yn bwysicach, i weithio mewn rôl roeddwn i’n angerddol amdani. Fe welais swydd yn cael ei hysbysebu yng ngholeg Gŵyr Abertawe i ddatblygu mentrau Cyflogadwyedd newydd. Roedd yr amseru yn berffaith. Roeddwn i’n ymwybodol bod sawl person yn credu ei fod yn benderfyniad rhyfedd i roi’r gorau i swydd a gyrfa a oedd wedi cynnig cyfleoedd gwych i fi (ac rwy’n dal i ddiolch i’r rhai a ddywedodd fy mod n ‘ddewr’, hyd yn oed os oedden nhw’n meddwl fel arall!), ond roedd gen i deimlad yn fy stumog mai dyma oedd y peth iawn i’w wneud, felly es i amdani! Bedair blynedd yn ddiweddarach, ac yn gweithio fel rhan o dîm anhygoel sydd wedi darparu cymorth i dros 6,755 o bobl a 450 o fusnesau (hyd yma), rydw i wedi dychwelyd i’r union un adeilad ag yr oeddwn yn gweithio fel derbynnydd 20 mlynedd yn ôl – mae dilyn fy ngreddf wedi talu ar ei ganfed!

Oes un peth yr hoffet ti fod wedi ei wybod pan oeddet ti’n iau?

Roeddwn i’n lwcus iawn i gael rhieni cefnogol ac ysgogol, ni waeth pa gyfeiriad gyrfaol  roeddwn am ei ddilyn. Er bod rhai wedi ystyried fy nghamau gyrfaol cynnar yn gamgymeriadau, neu hyd yn oed fy nghamau gyrfaol diweddar, rydw i wedi dysgu o bob profiad ac wedi symud ymlaen. Dyma pam rydw i wastad wedi eisiau helpu pobl nad ydynt wedi derbyn llawer o gymorth. Pe bawn i’n gwneud yr holl beth unwaith eto, byddwn i’n derbyn y ffaith nad oes gen i ateb i bob her, ac mi fyddwn yn cadw fy meddwl yn agored i bosibiliadau, gan weithio’n galed iawn. Byddwch yn dod ar draws cyfleoedd delfrydol yn ystod eich bywyd – hyd yn oed os nad ydyn nhw’n ymddangos mor berffaith ag yr oeddech wedi’u dychmygu!

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ymgeisio am swyddi?

Ymchwiliwch – bydd hyn yn talu ffordd! Gofynnwch i rywun wirio eich cais a chywiro unrhyw gamsillafiadau neu gamgymeriadau gramadegol – byddwch chi wedi treulio cymaint o amser yn perffeithio eich cais fel na fyddwch yn medru gweld y camgymeriadau amlwg. Byddwch yn driw i chi eich hun a gadewch i’ch personoliaeth serenni – bydd gwenu yn eich ymlacio chi a’r cyfwelwyr, sydd bob tro yn arwain at well gyfweliad!

Cyngor gorau?

Peidiwch â gadael i’r ofn o wneud y penderfyniad anghywir lywio eich dewisiadau. Os oes gennych deimlad cryf dros wneud rhywbeth, hyd yn oed os yw’r holl gyngor rydych chi’n ei dderbyn yn dweud fel arall, ewch amdani. Wedi’r cyfan, chi sydd yn adnabod eich hun yn well na neb arall!

 

Sarah Kenna

 

“Trin eraill fel yr hoffech chi gael eich trin – y peth gorau y gallwch ei wneud yw bod yn garedig.”

 

Cawson ni sgwrs â’r Ymgynghorydd Recriwtio Sarah am y ffaith mai ‘newid’ yw’r unig beth cyson mewn bywyd, a sut mae’r gallu i newid yn pennu eich llwyddiant. Canlyniad y sgwrs? Stori sy’n profi nad yw llwybrau gyrfa bob amser yn syml, ond rhaid inni beidio â stopio dysgu, oherwydd mae bywyd yn wers barhaus.

 

A wnaethoch chi ddilyn addysg bellach neu addysg uwch?

Es i i’r coleg i astudio’r Gyfraith, Saesneg ac Astudiaethau Crefyddol a llwyddo yn fy 3 chwrs Safon Uwch. Pan oeddwn i yn y coleg gweithiais i mewn nifer o swyddi rhan-amser o adwerthu i letygarwch, ac wrth edrych yn ôl, dwi’n teimlo bod hyn wedi fy mharatoi ar gyfer fy nhaith yrfa yn y dyfodol; o oedran ifanc, dwi wedi datblygu moeseg waith gref, dysgu pwysigrwydd parchu awdurdod, a dwi wedi ennill amrywiaeth o sgiliau pwysig o gyfathrebu effeithiol i ddatrys problemau yn effeithlon.

Ar ôl gadael y coleg roeddwn i’n siomedig nad oeddwn i wedi cael y graddau sydd eu hangen i ddilyn y gyfraith, felly yn lle hynny penderfynais i ddilyn cwrs gradd mewn Astudiaethau Cymdeithasol yn Swydd Stafford, oherwydd ar y pryd, roedd gwaith y llywodraeth yn apelio ataf yn fawr. Yn ystod fy nghyfnod yn Swydd Stafford, gweithiais i mewn nifer o swyddi rhan-amser yn y sector lletygarwch ac adwerthu; hwn oedd fy mhrofiad cyntaf o fod oddi cartref, a dysgais i lawer iawn o sgiliau gwerthfawr yn bersonol ac yn broffesiynol.

Pan adawais i’r Brifysgol manteisiais i ar y cyfle i warbacio ledled y byd, ac ymweld â llawer o wledydd gan gynnwys Awstralia, Singapôr, Tahiti a Los Angeles! I mi, roedd hwn yn brofiad mor werthfawr i archwilio gwahanol ddiwylliannau, ymgymryd â heriau newydd, a chael gwybod rhagor am gynifer o alwedigaethau. Roedd y profiad yn anhygoel ac mor werth chweil, ac roeddwn i’n hynod ddiolchgar i fachu ar y cyfle i deithio cyn setlo i lawr a chanolbwyntio ar y daith yrfa o’m blaen.

Sut mae’ch taith yrfa wedi datblygu?

Yn dilyn fy nheithiau dychwelais i i Abertawe a dechrau chwilio am fy ‘swydd go iawn’ gyntaf, a oedd ar y pryd yn golygu ymweld â’m canolfan waith leol. Roeddwn i’n hynod lwcus i gael cynnig gwaith gweinyddol yn y ganolfan, ac er nad oedd hyn yn rhan o’m cynllun gyrfa, roeddwn i mewn sefyllfa wych i ddechrau chwilio am gyfle mwy parhaol. Symudais i swydd Cynorthwyydd AD gyda’r GIG ar gontract chwe mis y gwnes i ei mwynhau’n fawr, gan weithio yn yr adran bersonél i gynorthwyo gyda recriwtio, datblygu staff, a chefnogi pobl yn gyffredinol i wneud yr hyn roedden nhw eisiau ei wneud! Pan ddaeth fy nghontract i ben, penderfynais i gymryd tipyn o risg a symud i Birmingham lle roedd fy ngŵr yn byw ar y pryd. Ymwelais i ag asiantaeth recriwtio a digwyddais i fod yn y lle iawn ar yr adeg iawn oherwydd ces i gynnig rôl Cynorthwyydd Gweinyddol yn yr asiantaeth yn ystod fy apwyntiad cyntaf! Wnes i fwynhau fy amser gyda’r sefydliad yn fawr, gan symud ymlaen yn y pen draw i Uwch Swyddog Recriwtio, ac ar ôl pum mlynedd yn yr asiantaeth, wnes i symud ymlaen i rôl Swyddog Recriwtio gyda llywodraeth leol, yn helpu unigolion i gael rolau yn y sector gofal. Yn ddiweddarach dychwelais i i Abertawe a sicrhau rôl recriwtio gyda’r sefydliad roeddwn i wedi gweithio iddo yn Birmingham, cyn symud i rôl yn Remploy lle arhosais i am bum mlynedd cyn cymryd absenoldeb mamolaeth i gael fy merch gyntaf.

A wnaeth dy lwybr gyrfa newid cyfeiriad ar ôl i chi gael plant?

Ar ôl dau gyfnod o absenoldeb mamolaeth, penderfynais i adael byd gwaith i ddod yn fam amser llawn. Dwi’n hynod ddiolchgar am fod yn ddigon ffodus i dreulio ychydig flynyddoedd cyntaf bywydau fy mhlant yn eu gwylio nhw yn tyfu i fyny ac yn cyrraedd eu holl gerrig milltir pwysig. Pan ddechreuodd y ddwy ferch yn yr ysgol, roedd yn teimlo fel yr amser perffaith i ddod o hyd i swydd ran-amser. Teimlais i dros amser fy mod i wedi colli rhan o’m hunaniaeth a llawer o hyder, ac roeddwn i’n barod i ymgymryd â rôl ychwanegol yn ogystal â bod yn ‘fam’. Wnes i sicrhau rôl adwerthu ran-amser cyn ceisio gwaith amser llawn trwy’r rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Ar y pryd, roedd y rhaglen yn ei dyddiau cynnar ac roedd fy Hyfforddwr wedi rhoi gwybod i mi am rôl recriwtio yn y sefydliad a oedd o ddiddordeb mawr i mi. Wnes i ymgeisio amdani ac roeddwn i’n llwyddiannus! Roeddwn i fel y gog! Roeddwn i mor barod am her newydd sbon a dwi wedi gwirioni arni byth ers hynny!

Oes un peth yr hoffech chi fod wedi ei wybod pan oeddech chi’n iau?

Wrth edrych yn ôl, hoffwn pe bawn wedi sylweddoli nad oes unrhyw benderfyniadau anghywir mewn bywyd; rydych chi’n dysgu o bob profiad felly does dim difaru! Yn sicr, dwi wedi gweithio mewn rhai rolau nad oedden nhw’n iawn i mi, ond mae’r profiadau hyn yn adeiladu cymeriad ac yn eich helpu i wneud y dewisiadau cywir yn y dyfodol; peidiwch byth â rhoi’r gorau i ddysgu oherwydd mae bywyd yn parhau i addysgu!

Cyngor gorau ar gyfer ymgeisio am swyddi?

Fy nghyngor gorau yw mentro bod yn wahanol. Mae’n bwysig bod â’r hyder i sefyll allan a chael pobl i sylwi arnoch am yr holl resymau cywir. Mae cyflogwyr wrth eu bodd yn gweld ymgeiswyr sy’n angerddol am y rôl a’r sefydliad, felly dangoswch eich gwybodaeth a dweud wrthynt pam rydych chi’n ffit perffaith ar gyfer eu diwylliant, eu gwerthoedd a’u gweledigaeth! Er ei bod yn bwysig diwallu’r holl feini prawf hanfodol, cofiwch fod cyflogwyr hefyd yn gwerthfawrogi profiadau bywyd a pha bersonoliaeth y gallwch ddod â hi i’r rôl – cofleidiwch yr hyn sy’n eich gwneud chi’n unigryw!

Beth yw’ch cyngor yn gyffredinol?

Y cyngor cyffredinol gorau y gallaf ei roi yw bod yn chi’ch hun. Camgymeriad mawr y mae pobl yn ei wneud yn aml yw ceisio bod yn rhywun nad ydyn nhw, a cheisio portreadu’r hyn maen nhw’n meddwl y mae pobl eisiau ei weld. Dim ond man cychwyn yw’r cyfweliad – os ydych chi’n mynd i lwyddo mewn rôl bydd angen i chi ategu’r wybodaeth a roddoch chi a dangos yr holl rinweddau cadarnhaol y gwnaethoch chi dynnu sylw atynt. Byddwch yn hyderus yn eich hun a byddwch yn chi’ch hun – peidiwch â cheisio bod yn rhywun arall. Byddwch yn ostyngedig yn eich hyder ac yn ddewr yn eich cymeriad!

Julie Bowen

Eisteddon ni i lawr gydag un o’n Hyfforddwyr Gyrfa, Julie, a siarad am sut mae’ch gweithredoedd yn dibynnu ar eich cred a sut mae’ch llwyddiant yn dibynnu ar eich gweithredoedd. Y canlyniad? Hanes gyrfa craff ac ysbrydoledig i’n hatgoffa bod rhaid i ni fod y gorau y gallwn fod er ein mwyn ni’n hunain, a’r mwyaf caled rydych yn gweithio y mwyaf ffodus y byddwch.

 

 

Read more

Louise Dempster

 

“Byddwch yn unigryw, yn ddewr ond yn onest”

  Read more