Dyma Courtney!

Fe wnaeth Ashmole & Co, un o gwmnïau cyfrifyddiaeth mwyaf blaenllaw Cymru, recriwtio Courtney fel Prentis Gweinyddu Busnes ym mis Medi, ar ôl iddi gwblhau ei chyrsiau safon uwch mewn Saesneg (iaith a llen) a Chymraeg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Mae hi’n mynd o nerth i nerth yn ei phrentisiaeth ac yn ennill profiad gwerthfawr iawn ym mhob agwedd ar weithrediadau busnes megis TG, AD a’r Gyflogres. Mae Courtney hefyd yn derbyn cymorth gwych gan ei chyflogwr, yn ymgymryd ag ystod eang o gyrsiau ar-lein ac mae hi’ gweithio tuag at ennill cymwysterau er mwyn cyflawni cynnydd yn gynt.

“Roedd dechrau swydd newydd yn ystod y pandemig yn anodd, ond mae’r cymorth a gefais gan Well Swyddi, Gwell Dyfodol, fy nheulu ac Ashmole & Co wedi bod yn galonogol iawn. Mae ymgymryd â phrentisiaeth yn opsiwn gwych i unrhyw un sydd eisiau ennill cyflog wrth ennill profiad yn y gweithle. Rwy’n edrych ymlaen at ddysgu sgiliau busnes newydd er mwyn eu cyfuno a’m sgiliau presennol. Rydw i a’m teulu yn hapus fy mod wedi derbyn y cyfle hwn i ennill cymwysterau wrth ennill profiad ymarferol cyfatebol.” – Courtney, Prentis

 

 

“Roedd angen unigolyn aml-ddawnus ar y busnes i ddarparu cefnogaeth gyffredinol, ac roedd gennym lawer i’w gynnig i rywun a oedd am ennill profiad ymarferol mewn amgylchedd busnes. Mae recriwtio prentis wedi yn ffordd wych o ddatblygu gweithle hyfforddedig Ashmole & Co, a braint yw chwarae rhan yn natblygiad gyrfaol Courtney. Un o’r manteision mwyaf sy’n gysylltiedig â recriwtio prentisiaid yw eu bod nhw’n meddu ar agwedd wych, maent yn frwdfrydig ac yn awyddus i ddysgu. Os ydych chi’n cael cyfle i recriwtio prentis, ewch amdani, gwnewch y mwyaf o’r cyfle.” – Sarah Stallard, Rheolwr AD, Ashmole & Co

“Wnaethon ni weithio gyda Sarah o Ashmole & Co i’w helpu nhw gyda’r broses ynghylch recriwtio a chyflwyno prentis i’w busnes, ac fe wnaethon ni’n siŵr bod y brentisiaeth yn addas i’r rôl ac i’r busnes. Wnaethon ni weithio gyda’n gilydd i hysbysebu’r brentisiaeth a dod o hyd i’r ymgeisydd cywir. Rwy’n hapus iawn ein bod wedi dod o hyd i Courtney, sydd bellach yn mwynhau ennill cyflog a phrofiad.” – Beth Fisher, Ymgynhorydd Gweithlu

Dyma Alina…

Yn wreiddiol o Latvia, mae Alina wedi bod yn byw yn y DU am ddegawd, bellach. Mae hi’n 17 oed. Roedd hi’n awyddus i ddod o hyd i swydd yn y sector Peintio ac Addurno, ac fe wnaeth hi i dderbyn cymorth gan Well Swyddi, Gwell Dyfodol i ddiweddaru ei C.V, ennill cerdyn CSCS a chwilio am gyfleoedd priodol

Nid Saesneg yw mamiaith Alina, ac mae hi’n dod o deulu nad ydynt yn gweithio, felly mae hi wedi gorfod dibynnu ar lwfans cynhaliaeth addysg i’w chynnal ei hun yn ariannol. Roedd hi’n gwybod y byddai ceisio ffeindio prentisiaeth Peintio ac Addurno yn anodd, gan nad yw hi’n gyrru, ac mae’r rhan fwyaf o brentisiaethau Peintio ac Addurno yn nodi hyn fel gofyniad allweddol. Doedd hi ddim yn medru sicrhau cyflogaeth ran-amser chwaith gan ei bod yn gorfod gofalu am ei brodyr a’i chwiorydd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Gyda chymorth Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, sicrhaodd Alina brentisiaeth yn syth a chwblhaodd hi bob un o’r arholiadau gofynnol. Cynigwyd y brentisiaeth iddi ar raddfa gyflog uwch ac mae cyflogwr Alina wedi bod yn gefnogol tu hwnt, ac maent am ei gweld yn datblygu mewn pob ffordd posib. Maen nhw hyd yn oed wedi cyfrannu’n ariannol tuag at wersi gyrru Alina.

“Yn ystod y cyfnod heriol hwn, wnes i dderbyn lot o gymorth. Ces lawer o help mewn gwersi a chydag adnoddau er mwyn ennill cerdyn CSCS, ac rwy’n ddiolchgar iawn eu bod wedi fy helpu i ddod o hyd i’m prentisiaeth. Roedd y tîm yn cysylltu â mi i yn barhaus, felly doeddwn ddim yn poeni o gwbl am fy nyfodol.” – Alina, Client

“Mae Alina Newydd gychwyn ei phrentisiaeth addurno gyda ni ac mae hi’n barod yn rhoi o’i gorau. Mae hi’n barod yn aelod gwerthfawr o’r tîm ac rydyn ni’n siŵr y bydd hi’n datblygu llawer yn y dyfodol. Ni fyddwn ni wedi dod o hyd i Alina oni bai am help Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Mae’r cymorth parhaus wedi bod yn wych ac rydyn yn sicr yn argymell eu gwasanaeth i unrhyw un sydd yn recriwtio.” – Gweithiwr, Gower Paint Pro

 

 

 

Craffu ar y cyfyngiadau symud!

Gyda’r cyfyngiadau symud yn cael eu llacio, a’r Hyb Cyflogaeth yn ailagor ar gyfer gwasanaethau wyneb yn wyneb, nawr yw’r amser perffaith i edrych yn ôl ar bopeth sydd wedi cael ei gyflawni dros y misoedd diwethaf.

Addasodd yr Adran Gyflogadwyedd yn gyflym i weithio o bell, ac fe gyrhaeddodd a chefnogodd y gwasanaeth dros 3000 o unigolion. Ymatebodd cleientiaid a busnesau yn gadarnhaol iawn i’r newidiadau hyn, ac fe wnaethant elwa o’r gefnogaeth barhaus a oedd ar gael iddynt. Trwy gydol y cyfnod clo fe sicrhaodd nifer o gleientiaid rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol amrywiaeth o gyfleoedd gwych, ac fe wnaeth unigolion eraill barhau i wneud cynnydd parhaus mewn perthynas â’u ceisiadau. Fe wnaeth unigolion Reach+ wella eu sgiliau iaith a chyflogadwyedd drwy ein technegau dysgu rhithwir, ac fe barhaodd unigolion ‘Dyfodol Mentrus’ i wneud cynnydd gwych ar eu cynlluniau entrepreneuraidd.

Roedd ein cleientiaid newydd a’n cleientiaid presennol yn ddiolchgar iawn bod ein gwasanaeth wedi parhau trwy’r cyfnod hwn, oherwydd roedd lawer ohonynt yn ddi-waith ac yn dymuno cael gafael ar gymorth i’w helpu nhw i symud ymlaen i sicrhau swyddi. Roedd gan Lowrie, cleient Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol rhwystrau o ran sicrhau ei swydd delfrydol oherwydd nad oedd ganddi’r profiad, y cymwysterau na’r hyder i gwblhau cais. Derbyniodd gefnogaeth gan ei Hyfforddwr gyrfa Lynsey, i ddatblygu ei hyder yn ei gallu ac i ymgeisio ar gyfer rolau, cyn symud ymlaen i sicrhau ei swydd ddelfrydol.

“Roeddwn i wedi cael llond bol ar fy swydd bresennol ac roeddwn i’n teimlo nad oedd unrhyw swyddi eraill ar gael i mi, felly wnes i gysylltu â Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol i gael help a chyngor. Fe helpon nhw fi i wirio fy CV ac fe sgwrsiais gyda nhw am y swyddi roeddwn i eisiau. Ar ôl rhyngweithio a thrafod â’r tîm yn ddyddiol am swyddi, dw i bellach wedi sicrhau fy swydd ddelfrydol yn y sector Gofal. Doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i wedi cael y swydd hon, yn enwedig yn ystod y pandemig.”

Roedd hi hefyd yn galonogol i weld nifer o’n myfyrwyr coleg yn sicrhau swyddi a phrentisiaethau gwych o ganlyniad i’n cefnogaeth cyflogadwyedd. Roedd y myfyriwr Jade yn chwilio am y cyfle cywir i gydfynd â’r wybodaeth a’r sgiliau a ddatblygodd wrth astudio cwrs mewn Bwyd a Diod.

“Yn ystod y cyfnod heriol hwn dw i wedi derbyn cefnogaeth gan Lisa, fy Hyfforddwr gyrfa. Heb help Lisa, fyddwn i ddim wedi cyflawni llawer o ddim. Fe helpodd hi fi gyda fy CV ynghyd â darparu cymorth i mi yn ddyddiol. O’r diwedd, dw i wedi dod o hyd i swydd berffaith mewn bwyty.”

Er gwaethaf yr ansicrwydd economaidd presennol, mae nifer o sefydliadau wedi parhau i dyfu trwy gydol y cyfod clo, ac mae ein tîm o Ymgynghorwyr Gweithlu wedi bod yn barod i gefnogi cyflogwyr i fynd i’r afael ag amrywiaeth o heriau recriwtio a gweithlu.

Mae Order Uniform UK yn un sefydliad a welodd galw cynyddol am eu cynnyrch, sy’n golygu roedd angen iddynt gyflogi staff arbenigol ychwanegol mewn bach iawn o amser. Er i’r tîm rhoi nifer o’u gweithwyr ar gynllun ffyrlo (oherwydd roeddent yn meddwl y byddai llai o bobl yn prynu eu nwyddau), fe welwyd cynnydd mewn archebion, wrth i’w cystadleuwyr orfod cau dros dro. Roedd hyn yn golygu eu bod yn gallu dod â staff yr oedd ar ffyrlo yn ôl i’r gwaith yn gynt na’r disgwyl. Yn ogystal, roedd angen iddynt recriwtio aelodau tîm ar unwaith, a phrynu offer cynhyrchu newydd er mwyn ateb y galw o ran archebion.

“Diolch i Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol am y cymorth datblygu a chynllunio parhaus. Rydyn ni wedi gallu addasu disgrifiadau swyddi ac wedi hysbysebu rolau yn gyflym. Rydyn ni hefyd wedi rhoi proses recriwtio deg ar waith sy’n defnyddio matricsau sgorio cyfweliadau er mwyn gallu recriwtio’r staff cywir i ymuno â’r tîm yn syth yn ystod y cyfnod clo.”

Kelly Jenkins
Cyfarwyddwr Order Uniform UK.

Wrth i Abertawe weld cynnydd o ryw 70% yn y niferoedd sy’n hawlio budd-daliadau diweithdra, a 20% o weithluoedd lleol yn gorfod rhoi eu staff ar ffyrlo, rydym yn paratoi ar gyfer cynnydd sylweddol mewn graddfa a sgôp yr unigolion a fydd angen ein cefnogaeth. Wrth i’r economi ailagor yn araf, rydym yn rhagweld galw cynyddol hefyd gan gyflogwyr i ddefnyddio ein gwasanaeth cymorth recriwtio, er mwyn inni helpu busnesau i fynd i’r afael â’u heriau gweithlu ac i ddarparu cyfleoedd gwerthfawr i unigolion rydym yn eu cefnogi i gael gwaith newydd neu well.

Os ydych chi’n chwilio am gyflogaeth newydd neu wahanol, neu os ydych chi’n gyflogwr sy’n dymuno cael gafael ar gymorth ar recriwtio neu’r gweithlu, cysylltwch â’r tîm drwy e-bostio: info@betterjobsbetterfutures.wales neu ffoniwch 01792 284450.

Ailagor yr Hyb Cyflogaeth

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi y byddwn ni’n ailagor ac yn cynnig gwasanaethau wyneb yn wyneb o ddydd Llun 13 Gorffennaf. Rydyn ni wedi gwneud newidiadau i’r adeilad ac wedi rhoi ar waith yr holl ragofalon a’r mesurau angenrheidiol er mwyn darparu ein gwasanaeth mewn amgylchedd diogel, cyfeillgar a hamddenol.

I ddarganfod sut y gallwn ni helpu eich taith cyflogaeth chi, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales