Dyma Jade!

Cyn y pandemig, roedd gan Jade ddwy swydd ym maes lletygarwch i gynnal ei hun ac i ddatblygu ei sgiliau cyflogadwyedd, ac wrth weithio yn y rolau hyn, daeth o hyd i’r hyn roedd hi am ei wneud fel gyrfa hirdymor. Mae Jade yn artistig iawn ac roedd eisiau gwneud y mwyaf o’i sgiliau, ond nid oedd yn medru penderfynu pa lwybr fyddai’n fwy addas i’w ar ei chyfer; addysg, cyflogaeth neu brentisiaeth.

Yn ystod y pandemig cafodd Jade ei rhoi ar ffyrlo, ond gan ei bod yn unigolyn penderfynol iawn fe welodd hyn fel cyfle positif, yn hytrach na her. Dechreuodd Jade astudio cyrsiau ar-lein i ddatblygu ei chelf a’i sgiliau arlunio. Roedd hi’n ymrwymedig iawn i’r cyrsiau ac fe arweiniodd hyn at y posibilrwydd o weithio fel arlunydd tatŵ.

Defnyddiodd Jade ddull strategol i gyflawni ei nod ac fe gofrestrodd ar gwrs ymarferol lle ddatblygodd ei sgiliau artistig ymhellach, gan fagu blas am arlunio anifeiliaid – dewis poblogaidd iawn ar gyfer tatŵs.

Mae Jade hefyd yn gwirfoddoli yng Nghanolfan Eifftaidd Prifysgol Abertawe, gan gynnal sesiynau addysgol i ymwelwyr a phlant ysgol. Mae hyn yn ffordd dda iawn o wella ei hyder a’i sgiliau trosglwyddadwy. Mae hi hefyd ar fin dechrau hyfforddiant i ddod yn Swyddog Addysgol yn y ganolfan, sy’n profi unwaith eto ei bod hi’n berson ymroddedig.

 

Gyda chymorth parhaus Angela, Hyfforddwr gyrfa, mae Jade bellach yn ymgeisio am gyfleoedd cyflogaeth i gynnal ei chymhelliant, wrth iddi aros yn amyneddgar am gyfle Prentisiaeth Arlunydd Tatŵ yn yr ardal leol. Mae hi’n enghraifft berffaith o sut y gall gynllunio ar gyfer y dyfodol ac archwilio opsiynau weithio o’ch plaid wrth geisio cyflawni eich nodau; mae hi’n llwyr ymroddedig i’w chrefft a’i uchelgeisiau tymor hir. Mae ei hangerdd yn heintus ac yn ysbrydoledig.

“Dw i wedi derbyn cymorth un-i-un i greu C.V, ceisiadau ac i chwilio am swyddi. Byddwn wedi cael cryn drafferth yn gwneud hyn ar fy mhen fy hun ac mi roedd hi’n wych i dderbyn help i gyfathrebu yn fwy proffesiynol. Diolch i chi am eich cymorth ystyrlon” – Jade