Lynsey Dunne

 

“Ein hanghenion yw’n caffaeliadau mwyaf gwerthfawr. Fel mae’n digwydd, rydw i wedi dysgu i roi’r holl bethau sydd eu hangen arnaf i eraill.”

 

Cawson ni sgwrs â’r Hyfforddwr Gyrfa, Lynsey, am bwysigrwydd gwneud y mwyaf o bob cyfle a pheidio â chymryd bywyd yn rhy ddifrifol. Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa gyffrous ac anturus sy’n profi nad yw hwyl a sbri yn atal unigolion rhag sicrhau bywyd llwyddiannus – maen nhw’n ffactorau sy’n cyfrannu’n gadarnhaol at wneud hyn!

A wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch?

Ar ôl i fi orffen ysgol, doedd gen i ddim diddordeb mewn mynd i’r coleg, ond oherwydd nad oedd gen i swydd ar y pryd, penderfynais mai’r peth gorau fyddai cyflwyno cais. Fe wnes i fwynhau’r rhyddid o ddewis beth roeddwn i am ei astudio ac fe ges i le ar gwrs Cynhyrchu Cerddoriaeth. Ar ôl blwyddyn o astudio a gweithio yn rhan-amser, roeddwn i’n poeni rhywfaint am fy nyfodol. Roedd cwmni telathrebu mawr yn recriwtio cynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid ar y pryd, felly fe ymgeisiais am rôl gyda nhw. Roedd fy nghais yn un llwyddiannus, ac fe weithiais fy ffordd trwy’r rhengoedd, fel petai, nes i mi dderbyn rôl Cydlynydd Hyfforddi a Datblygu. Yn y rôl hon, roedd gen i gyfrifoldeb am hyfforddi staff newydd ac uwchsgilio staff cyfredol. Fe sbardunodd hyn fy angerdd am gefnogi pobl!

Ar ôl treulio 7 mlynedd yn gweithio i’r cwmni, fe dderbyniais gynnig diswyddiad gwirfoddol. Roeddwn i’n barod am her newydd. Roedd gen i ysfa i deithio, felly penderfynais hedfan i Toronto am flwyddyn o waith! Yn sydyn, roeddwn i’n eistedd ar awyren yn mynd i Ganada, yn ddi-waith, heb unman i aros a heb ddillad addas ar gyfer dymheredd rhewllyd y wlad! Ar ôl setlo, fe ymgeisiais am rolau tebyg i’r rhai roeddwn wedi gweithio ynddynt yn ôl yn yr Iwerddon, a llwyddais i sicrhau rôl datblygu staff gyda chwmni darparu yswiriant iechyd. Yna, sylweddolais, doeddwn i ddim wedi teithio ar draws y byd i wneud yr un fath o waith, roeddwn i am gael profiadau newydd, felly fe wnes i sicrhau rôl mewn clwb gomedi fel gweinyddydd! Ar ôl 3 blynedd yng Nghanada, fe es i yn ôl i’r Iwerddon oherwydd roeddwn i’n hiraethu am fy nheulu. Er yr oeddwn i’n gwybod y byddwn i’n cael trafferth dod o hyd i waith yn Nulyn ar y pryd, oherwydd y lefelau diweithdra, doeddwn i ddim wedi rhagweld pa mor ddifrifol oedd y sefyllfa; dyma’r tro cyntaf i gael fy ngwrthod bob tro y byddwn i’n cyflwyno cais am swydd; roeddwn i’n ddigalon iawn ac roedd fy hyder yn pylu gyda’r awr, gan nad oedd gen i syniad o ran sut i symud ymlaen.

Ar ddiwrnod fy mhen-blwydd yn 32 oed, cefais epiffani a phenderfynais ei bod yn bryd i fi wneud yr hyn roeddwn i wedi eisiau ei wneud erioed, felly fe wnes i gyflwyno cais i astudio cwrs mynediad Gradd Seicoleg. Er nad oeddwn i wedi bod mewn addysg ers dros ddegawd, a’r ffaith yr oeddwn i’n poeni oherwydd mai fi oedd y person hynaf ar y cwrs, roedd hwn yn drobwynt personol anferth i fi; dangosodd i fi fy mod i’n gallu cyflawni unrhyw beth rydw i’n gweithio’n galed amdano, a chynyddodd fy hunanhyder yn syth o ganlyniad i hyn. Fe es i ymlaen i astudio gradd cydanrhydedd mewn Seicoleg a Chwnsela yn Abertawe gyda mynediad yn syth i’r ail flwyddyn. Fe wnes i fwynhau’r cyfnod yma, ac fe weithiais fel Cynorthwyydd Llyfrgell i Fyfyrwyr i redeg ochr yn ochr â fy astudiaethau.

Pa gyfeiriad wnes di ddilyn ar ôl cwblhau dy addysg?

Ar ôl cwblhau fy ngradd, fe benderfynais aros yn Abertawe. Gweithiais fel Goruchwylydd mewn tafarn Wyddelig yn y Mwmbwls wrth geisio gweithio allan fy nghynllun gyrfa hirdymor. Roeddwn i’n poeni bryd hynny am fy ngyrfa, ond yn dilyn sgwrs gyda fy mam, fe wnaeth hi fy ngorchymyn i “beidio â chymryd bywyd mor ddifrifol, mwynha dy hun” – rwy’n falch fy mod wedi gwneud hyn.

Ar ôl dwy flynedd yn y rôl hon, caeodd y dafarn ei ddrysau am y tro olaf a chefais fy niswyddo. Dyma oedd dechrau fy ngyrfa mewn cyflogadwyedd; Fe wnes i sicrhau rôl ag asiantaeth recriwtio, ac roeddwn i’n gyfrifol am helpu gyda chyfweliadau, ceisiadau a llawer o brosesau recriwtio eraill ar gyfer y diwydiannau Pensaernïol a Pheirianneg. Er fy mod wedi mwynhau’r rôl, roedd y ffocws ar gyflawni targedau, yn hytrach na chynnig cymorth i gleientiaid, felly ar ôl blwyddyn fe wnes i wneud cais i weithio fel Ymgynghorydd Recriwtio gyda Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol; roedd ei hamgylchedd a’u gwerthoedd yn cyd-fynd â’r ffordd roeddwn i’n gweld y byd. Roeddwn i wrth fy modd pan ges i gynnig y swydd. Ar ôl ychydig fisoedd, fe gyflwynais gais ar gyfer swydd Hyfforddwr gyrfa, ac rydw i wedi bod yn gweithio yn y rôl byth ers hynny!

Wyt ti’n difaru unrhyw beth o ran dy yrfa?

Nac ydw, mae pob penderfyniad ar hyd fy nhaith wedi fy siapio i fel unigolyn. Mae pob dim rydw i wedi ei gyflawni o ran fy mywyd proffesiynol wedi digwydd ar amser, fel petai. Roedd mynd i’r brifysgol yn hŷn wedi fy helpu i wireddu fy mreuddwyd. Mae’r holl rolau rhan-amser wedi fy natblygu fel unigolyn ac wedi fy atgoffa i beidio â chymryd bywyd mor ddifrifol. Mae fy rolau mwy proffesiynol wedi rhoi llwyfan gwych i mi ddatblygu. Mae pethau wedi cwympo i’w lle hyd yn hyn ac rwy’n hapus ac yn edrych ymlaen ar gyfer y dyfodol!

Oes un peth yr hoffet ti fod wedi ei wybod pan oeddet ti’n iau?

Hoffwn pe bawn i wedi gwybod bod unrhyw beth yn bosib, cyn belled â’ch bod yn barod i weithio amdano. Trwy gydol fy 20au, roeddwn i’n teimlo pwysau i gymharu fy hun â fy nghyfoedion. Rwy’n credu’n gryf mewn cyflawni pethau ar gyflymder naturiol. Chi sy’n gyfrifol am eich llwybr, felly gwnewch yn siŵr ei fod yn llwybr unigol. Dilynwch eich angerdd chi, nid angerdd eraill!

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ymgeisio am swyddi?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am rôl, peidiwch ag aros nes eich bod yn diwallu pob un o’r meini prawf, byddwch yn uchelgeisiol – yr ateb gwaethaf y gallech chi ei gael yw na, ond mae ‘na’ yn gyfle ichi ddysgu a gwella. Mae’n bwysig ichi herio eich hun yn barhaus; os nad yw’r cyfle yn eich herio, ni fydd yn eich newid, felly ewch amdani gyda phopeth sydd gennych chi!

Cyngor gorau?

Os nad ydych yn siwr am eich dyfodol, cymerwch ran mewn cymaint o weithgareddau ag sy’n bosib; rhwydweithiwch â phobl, gwirfoddolwch, ymunwch â chlwb, does dim dal pwy allech chi gwrdd ag ef, a beth y gallwch ei gyflawni. Peidiwch ag ofni newid, beth bynnag yw’ch oed; pe bawn i wedi gweithio mewn un swydd, un yrfa, ers gadael yr ysgol, pwy â ŵyr beth fyddwn i’n ei wneud heddiw. Byddwn i’n sicr ddim yn gweithio mewn rôl rwy’n ei charu, yn hyfforddi pobl i sicrhau cyflogaeth ystyrlon. Yn y diwedd, rydyn ni’n difaru’n cyfleoedd nid ydym yn eu cymryd, felly cymerwch risg er mwyn llwyddo, ac mi fyddwch yn hapus. Os na fyddwch yn llwyddo, byddwch wedi ennill profiad ac yn ddoethach am hynny!

Cynorthwyydd Cyfrifon

Penllergaer
£6.56 – £8.91 yr awr
Amser Llawn
28.5.2021 Read more

Staff Gweini

Y Mwmbwls
£7.00-£9.00 yr awr
Amser Llawn a Rhan Amser
17.05.2021 Read more

Prentis Gweinyddu Busnes

Crymlyn Burrows
£4.30 yr awr
Amser Llawn
28.5.21 Read more

Cath Jenkins

A wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch?

Es i Goleg Gorseinon i astudio cyrsiau safon uwch mewn Saesneg (iaith a llenyddiaeth) a Seicoleg. Roedd yn well gen i’r coleg na’r ysgol o lawer, ac fe wnaeth y profiad fy ngwneud yn llawer mwy annibynnol. Trwy fynychu’r Coleg, fe wnes i osod sylfeini cadarn ar gyfer fy nyfodol. Fe wnes i’n well na’r disgwyl yn fy nghyrsiau Safon Uwch ac fe ges i le i astudio gradd mewn Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd, ond, nid dyma beth roeddwn i wirioneddol am ei wneud – roeddwn i’n barod i ddechrau gweithio. Felly, symudais yn ôl i Abertawe ac fe wnes i sicrhau rôl gyda Gwasanaeth Gyflogaeth Canolfan Waith Abertawe. Dyma oedd ddechrau fy ngyrfa mewn cyflogadwyedd, er, doeddwn i ni ddim yn gwybod hynny ar y pryd!

Pa gyfeiriad wnes di ddilyn ar ôl cwblhau dy addysg?

Ar ôl gweithio mewn amrywiaeth o rolau dros dro yn y Ganolfan Waith, fe dderbyniais swydd fel derbynnydd yng Nghanolfan Ffordd y Brenin Coleg Abertawe, ac fe wnes i hefyd ddychwelyd i fyd addysg trwy’r Brifysgol Agored. Roeddwn i wedi synnu o weld pa mor effeithiol oedd y dull hwn o ddysgu, ac fe wnaeth hyn fagu fy hyder. Ar ôl i’r Coleg sicrhau contract menter Cyflogadwyedd newydd, ces fy annog i ymgeisio am rôl Mentor, ac roeddwn yn falch iawn o dderbyn y swydd. Ychydig ar ôl hynny, ces fy nyrchafu i rôl Cydlynydd, wrth i’r rhaglen fynd o nerth i nerth.

Ym mha ffordd mae dy lwybr gyrfa wedi newid?

Ar ôl gweithio fel rhan o ystod eang o raglenni Cyflogadwyedd, fe ddaeth cyfle i fi newid cyfeiriad fy llwybr gyrfa yn llwyr, felly, fe wnes i ymuno ag Adran Addysg y gwasanaeth sifil yng Nghynulliad Cenedlaethol Crymu (enw’r sefydliad ar y pryd!). Roedd yn brofiad anhygoel, a cyffrous oedd gweithio yn ystod cyfnod pwysig iawn lle gwelwyd pwerau’n cael eu datganoli i Gymru. Dyma oedd dechrau fy llwybr gyrfa yn y gwasanaeth sifil. Er hyn, fe dreuliais rhai blynyddoedd gwych yn gweithio ym maes Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, cyn ail-ymuno â’r hyn a elwid ar y pryd yn Llywodraeth Cynulliad Cymru. Roeddwn i’n lwcus iawn i sicrhau swydd gyda Chynllun Ffrwd Gyflym y Gwasanaeth Sifil. Fe ges i gyfleoedd gwych yn y swydd hon gan weithio mewn nifer o rolau uchel eu proffil, gan gynnwys ysgrifennu areithiau i weinidogion, datblygu polisïau a rhaglenni i weithwyr hŷn a  phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth, hyfforddiant ac arwain adolygiad sgiliau yn y sector gofal. Yn y diwedd, fe wnes i setlo mewn rôl yn gweithio ar bolisi a rhaglenni cyllido’r UE, a oedd yn faes newydd i fi. Roeddwn i’n eithaf nerfus oherwydd fy niffyg profiad yn y maes! Er hyn, roeddwn i’n lwcus iawn i weithio gyda chydweithwyr gwych a oedd yn gefnogol iawn. Fe wnaethon nhw gymaint o wahaniaeth i fi ac i’r hyn roeddwn i’n gallu ei gyflawni.

Ar ôl hyn, fe weithiais mewn rolau gwahanol gyda Llywodraeth Cymru, ac fe ges i gyfle i ddychwelyd i fyd Cyflogadwyedd, yn gyntaf fel Pennaeth Cyflogadwyedd ac yna fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflogadwyedd a Sgiliau. Yn dilyn y rolau hyn, ces gyfle i weithio fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflogadwyedd a Chyllid yr UE – gan osod cyfeiriad i’r math o raglenni roeddwn i wedi eu darparu ar ddechrau fy ngyrfa, ac fe wnaeth hyn i fi sylweddoli pa mor bell roeddwn i wedi mynd yn yrfaol.

Er hyn, fe wnaeth i fi sylweddoli hefyd yr hyn roeddwn i wedi’i adael ar ei ôl, ac ar ôl treulio bron i 17 o flynyddoedd yn gweithio yn y gwasanaeth sifil, fe benderfynais symud yn ôl i’r man lle cychwynnodd fy llwybr gyrfa, ond yn bwysicach, i weithio mewn rôl roeddwn i’n angerddol amdani. Fe welais swydd yn cael ei hysbysebu yng ngholeg Gŵyr Abertawe i ddatblygu mentrau Cyflogadwyedd newydd. Roedd yr amseru yn berffaith. Roeddwn i’n ymwybodol bod sawl person yn credu ei fod yn benderfyniad rhyfedd i roi’r gorau i swydd a gyrfa a oedd wedi cynnig cyfleoedd gwych i fi (ac rwy’n dal i ddiolch i’r rhai a ddywedodd fy mod n ‘ddewr’, hyd yn oed os oedden nhw’n meddwl fel arall!), ond roedd gen i deimlad yn fy stumog mai dyma oedd y peth iawn i’w wneud, felly es i amdani! Bedair blynedd yn ddiweddarach, ac yn gweithio fel rhan o dîm anhygoel sydd wedi darparu cymorth i dros 6,755 o bobl a 450 o fusnesau (hyd yma), rydw i wedi dychwelyd i’r union un adeilad ag yr oeddwn yn gweithio fel derbynnydd 20 mlynedd yn ôl – mae dilyn fy ngreddf wedi talu ar ei ganfed!

Oes un peth yr hoffet ti fod wedi ei wybod pan oeddet ti’n iau?

Roeddwn i’n lwcus iawn i gael rhieni cefnogol ac ysgogol, ni waeth pa gyfeiriad gyrfaol  roeddwn am ei ddilyn. Er bod rhai wedi ystyried fy nghamau gyrfaol cynnar yn gamgymeriadau, neu hyd yn oed fy nghamau gyrfaol diweddar, rydw i wedi dysgu o bob profiad ac wedi symud ymlaen. Dyma pam rydw i wastad wedi eisiau helpu pobl nad ydynt wedi derbyn llawer o gymorth. Pe bawn i’n gwneud yr holl beth unwaith eto, byddwn i’n derbyn y ffaith nad oes gen i ateb i bob her, ac mi fyddwn yn cadw fy meddwl yn agored i bosibiliadau, gan weithio’n galed iawn. Byddwch yn dod ar draws cyfleoedd delfrydol yn ystod eich bywyd – hyd yn oed os nad ydyn nhw’n ymddangos mor berffaith ag yr oeddech wedi’u dychmygu!

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ymgeisio am swyddi?

Ymchwiliwch – bydd hyn yn talu ffordd! Gofynnwch i rywun wirio eich cais a chywiro unrhyw gamsillafiadau neu gamgymeriadau gramadegol – byddwch chi wedi treulio cymaint o amser yn perffeithio eich cais fel na fyddwch yn medru gweld y camgymeriadau amlwg. Byddwch yn driw i chi eich hun a gadewch i’ch personoliaeth serenni – bydd gwenu yn eich ymlacio chi a’r cyfwelwyr, sydd bob tro yn arwain at well gyfweliad!

Cyngor gorau?

Peidiwch â gadael i’r ofn o wneud y penderfyniad anghywir lywio eich dewisiadau. Os oes gennych deimlad cryf dros wneud rhywbeth, hyd yn oed os yw’r holl gyngor rydych chi’n ei dderbyn yn dweud fel arall, ewch amdani. Wedi’r cyfan, chi sydd yn adnabod eich hun yn well na neb arall!

 

Arbenigwr Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Fforestfach
£22,000 pro rata
Amser llawn neu Ran-amser
28.5.21 Read more

Prentis Gwasanaeth Cwsmeriaid

Llanelli / Treforys
£4.30 yr awr
Amser Llawn
31.5.21
Read more

Sarah Kenna

 

“Trin eraill fel yr hoffech chi gael eich trin – y peth gorau y gallwch ei wneud yw bod yn garedig.”

 

Cawson ni sgwrs â’r Ymgynghorydd Recriwtio Sarah am y ffaith mai ‘newid’ yw’r unig beth cyson mewn bywyd, a sut mae’r gallu i newid yn pennu eich llwyddiant. Canlyniad y sgwrs? Stori sy’n profi nad yw llwybrau gyrfa bob amser yn syml, ond rhaid inni beidio â stopio dysgu, oherwydd mae bywyd yn wers barhaus.

 

A wnaethoch chi ddilyn addysg bellach neu addysg uwch?

Es i i’r coleg i astudio’r Gyfraith, Saesneg ac Astudiaethau Crefyddol a llwyddo yn fy 3 chwrs Safon Uwch. Pan oeddwn i yn y coleg gweithiais i mewn nifer o swyddi rhan-amser o adwerthu i letygarwch, ac wrth edrych yn ôl, dwi’n teimlo bod hyn wedi fy mharatoi ar gyfer fy nhaith yrfa yn y dyfodol; o oedran ifanc, dwi wedi datblygu moeseg waith gref, dysgu pwysigrwydd parchu awdurdod, a dwi wedi ennill amrywiaeth o sgiliau pwysig o gyfathrebu effeithiol i ddatrys problemau yn effeithlon.

Ar ôl gadael y coleg roeddwn i’n siomedig nad oeddwn i wedi cael y graddau sydd eu hangen i ddilyn y gyfraith, felly yn lle hynny penderfynais i ddilyn cwrs gradd mewn Astudiaethau Cymdeithasol yn Swydd Stafford, oherwydd ar y pryd, roedd gwaith y llywodraeth yn apelio ataf yn fawr. Yn ystod fy nghyfnod yn Swydd Stafford, gweithiais i mewn nifer o swyddi rhan-amser yn y sector lletygarwch ac adwerthu; hwn oedd fy mhrofiad cyntaf o fod oddi cartref, a dysgais i lawer iawn o sgiliau gwerthfawr yn bersonol ac yn broffesiynol.

Pan adawais i’r Brifysgol manteisiais i ar y cyfle i warbacio ledled y byd, ac ymweld â llawer o wledydd gan gynnwys Awstralia, Singapôr, Tahiti a Los Angeles! I mi, roedd hwn yn brofiad mor werthfawr i archwilio gwahanol ddiwylliannau, ymgymryd â heriau newydd, a chael gwybod rhagor am gynifer o alwedigaethau. Roedd y profiad yn anhygoel ac mor werth chweil, ac roeddwn i’n hynod ddiolchgar i fachu ar y cyfle i deithio cyn setlo i lawr a chanolbwyntio ar y daith yrfa o’m blaen.

Sut mae’ch taith yrfa wedi datblygu?

Yn dilyn fy nheithiau dychwelais i i Abertawe a dechrau chwilio am fy ‘swydd go iawn’ gyntaf, a oedd ar y pryd yn golygu ymweld â’m canolfan waith leol. Roeddwn i’n hynod lwcus i gael cynnig gwaith gweinyddol yn y ganolfan, ac er nad oedd hyn yn rhan o’m cynllun gyrfa, roeddwn i mewn sefyllfa wych i ddechrau chwilio am gyfle mwy parhaol. Symudais i swydd Cynorthwyydd AD gyda’r GIG ar gontract chwe mis y gwnes i ei mwynhau’n fawr, gan weithio yn yr adran bersonél i gynorthwyo gyda recriwtio, datblygu staff, a chefnogi pobl yn gyffredinol i wneud yr hyn roedden nhw eisiau ei wneud! Pan ddaeth fy nghontract i ben, penderfynais i gymryd tipyn o risg a symud i Birmingham lle roedd fy ngŵr yn byw ar y pryd. Ymwelais i ag asiantaeth recriwtio a digwyddais i fod yn y lle iawn ar yr adeg iawn oherwydd ces i gynnig rôl Cynorthwyydd Gweinyddol yn yr asiantaeth yn ystod fy apwyntiad cyntaf! Wnes i fwynhau fy amser gyda’r sefydliad yn fawr, gan symud ymlaen yn y pen draw i Uwch Swyddog Recriwtio, ac ar ôl pum mlynedd yn yr asiantaeth, wnes i symud ymlaen i rôl Swyddog Recriwtio gyda llywodraeth leol, yn helpu unigolion i gael rolau yn y sector gofal. Yn ddiweddarach dychwelais i i Abertawe a sicrhau rôl recriwtio gyda’r sefydliad roeddwn i wedi gweithio iddo yn Birmingham, cyn symud i rôl yn Remploy lle arhosais i am bum mlynedd cyn cymryd absenoldeb mamolaeth i gael fy merch gyntaf.

A wnaeth dy lwybr gyrfa newid cyfeiriad ar ôl i chi gael plant?

Ar ôl dau gyfnod o absenoldeb mamolaeth, penderfynais i adael byd gwaith i ddod yn fam amser llawn. Dwi’n hynod ddiolchgar am fod yn ddigon ffodus i dreulio ychydig flynyddoedd cyntaf bywydau fy mhlant yn eu gwylio nhw yn tyfu i fyny ac yn cyrraedd eu holl gerrig milltir pwysig. Pan ddechreuodd y ddwy ferch yn yr ysgol, roedd yn teimlo fel yr amser perffaith i ddod o hyd i swydd ran-amser. Teimlais i dros amser fy mod i wedi colli rhan o’m hunaniaeth a llawer o hyder, ac roeddwn i’n barod i ymgymryd â rôl ychwanegol yn ogystal â bod yn ‘fam’. Wnes i sicrhau rôl adwerthu ran-amser cyn ceisio gwaith amser llawn trwy’r rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Ar y pryd, roedd y rhaglen yn ei dyddiau cynnar ac roedd fy Hyfforddwr wedi rhoi gwybod i mi am rôl recriwtio yn y sefydliad a oedd o ddiddordeb mawr i mi. Wnes i ymgeisio amdani ac roeddwn i’n llwyddiannus! Roeddwn i fel y gog! Roeddwn i mor barod am her newydd sbon a dwi wedi gwirioni arni byth ers hynny!

Oes un peth yr hoffech chi fod wedi ei wybod pan oeddech chi’n iau?

Wrth edrych yn ôl, hoffwn pe bawn wedi sylweddoli nad oes unrhyw benderfyniadau anghywir mewn bywyd; rydych chi’n dysgu o bob profiad felly does dim difaru! Yn sicr, dwi wedi gweithio mewn rhai rolau nad oedden nhw’n iawn i mi, ond mae’r profiadau hyn yn adeiladu cymeriad ac yn eich helpu i wneud y dewisiadau cywir yn y dyfodol; peidiwch byth â rhoi’r gorau i ddysgu oherwydd mae bywyd yn parhau i addysgu!

Cyngor gorau ar gyfer ymgeisio am swyddi?

Fy nghyngor gorau yw mentro bod yn wahanol. Mae’n bwysig bod â’r hyder i sefyll allan a chael pobl i sylwi arnoch am yr holl resymau cywir. Mae cyflogwyr wrth eu bodd yn gweld ymgeiswyr sy’n angerddol am y rôl a’r sefydliad, felly dangoswch eich gwybodaeth a dweud wrthynt pam rydych chi’n ffit perffaith ar gyfer eu diwylliant, eu gwerthoedd a’u gweledigaeth! Er ei bod yn bwysig diwallu’r holl feini prawf hanfodol, cofiwch fod cyflogwyr hefyd yn gwerthfawrogi profiadau bywyd a pha bersonoliaeth y gallwch ddod â hi i’r rôl – cofleidiwch yr hyn sy’n eich gwneud chi’n unigryw!

Beth yw’ch cyngor yn gyffredinol?

Y cyngor cyffredinol gorau y gallaf ei roi yw bod yn chi’ch hun. Camgymeriad mawr y mae pobl yn ei wneud yn aml yw ceisio bod yn rhywun nad ydyn nhw, a cheisio portreadu’r hyn maen nhw’n meddwl y mae pobl eisiau ei weld. Dim ond man cychwyn yw’r cyfweliad – os ydych chi’n mynd i lwyddo mewn rôl bydd angen i chi ategu’r wybodaeth a roddoch chi a dangos yr holl rinweddau cadarnhaol y gwnaethoch chi dynnu sylw atynt. Byddwch yn hyderus yn eich hun a byddwch yn chi’ch hun – peidiwch â cheisio bod yn rhywun arall. Byddwch yn ostyngedig yn eich hyder ac yn ddewr yn eich cymeriad!

Prentis Cyfrifyddu

Canol y Ddinas
£4.30 yr awr
Amser Llawn
28.5.21 Read more

Cyfrifydd dan hyfforddiant

Swansea, Carmarthen or Haverfordwest
£6.56 to £8.91 yr awr
Amser Llawn
28.5.2021 Read more