Rheolwr Contractau

Fforestfach
£30k – £35k
Amser Llawn
17.12.21
Read more

Gweinyddwr Busnes – Prentis

Abertawe
£4.30 yr awr
Amser Llawn
10.12.21
Read more

Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid – Prentis

Abertawe
£4.30 yr awr
Amser Llawn
10.12.21
Read more

Gweithredwyr Safle a Gweithwyr Tir

Ledled y DU
£12 – £14 yr awr
Amser Llawn
16.12.21
Read more

Datblygwr/Peiriannwr Meddalwedd – Prentisiaeth Gradd

Pen-y-bont ar Ogwr
I’w gadarnhau
Amser Llawn
24.12.2021
Read more

Staff Lletygarwch

Reynoldston
£4.62 – £8.91 yr awr
Amser llawn a rhan-amser
10.12.21
Read more

Nicola Berry

 

“Os nad yw’n eich herio, ni fyddwch yn newid”

 

Eisteddon ni gyda’r Hyfforddwr Gyrfa, Nicola, a siaradon ni am sut y gall bywyd fynd â chi i lawr sawl llwybr gwahanol, ac weithiau, gall ddewis y llwybr anghywir weithi o’ch plaid.

Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi bod bywyd yn debyg i gamera; rhaid i ni ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig, gwnewch y mwyaf o’r amseroedd da, dysgwch o’ch camgymeriadau, ac os nad yw pethau’n mynd eich ffordd chi, rhowch gynnig arall arni.

A wnest ti ddilyn addysg bellach neu uwch?

Ar ôl cwblhau fy addysg orfodol, fe benderfynais fynd yn ôl i’r chweched dosbarth i astudio GNVQ mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac ailsefyll fy arholiadau TGAU Saesneg a Mathemateg. Ar y pryd doeddwn i ddim yn hoff o wneud unrhyw beth newydd felly doeddwn i ddim am fynd i’r brifysgol, ac er i fi basio’r cwrs, doeddwn i ddim wir wedi gweithio hyd eithaf ŷf ngallu.

Pa gyfeiriad wnaethoch chi ddilyn ar ôl y Brifysgol?

Ar ôl cwblhau’r GNVQ, fe astudiais brentisiaeth mewn Gofal Plant mewn meithrinfa leol, ac fe ges i gyfle yn ystod y cyfnod hwn i gwblhau cymhwyser Lefel 2. Ychydig ar ôl hyn, roeddwn i’n feichiog gyda fy mhlentyn cyntaf, yn 20 oed. Treuliais ychydig o amser allan o fyd gwaith cyn cychwyn chwilio am rôl ran-amser addas i redeg ochr yn ochr â fy astudiaethau; fe wnes i sicrhau swydd yn Tesco yn gweithio deuddydd yr wythnos, yn ail-drefnu stoc ac yn gosod nwyddau ar silffoedd, ac mi roedd y rôl hon yn berffaith ar fy nghyfer bryd hynny, oherwydd roeddwn yn ennill mwy o arian yn gweithio yn Tesco nag yr oeddwn yn ennill fel rhan o fy mhrentisiaeth. Roedd y rôl yn un corfforol iawn, ond roedd y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith wedi fy nghaniatáu i ofalu am fy mab rhan fwyaf o’r amser, ac roedd hyn yn agwedd bwysig iawn i fi gan roeddwn eisiau bod yno iddo gymaint â phosib.

Pa ffurf gymerodd eich gyrfa ers hynny?

Ar ôl treulio blynyddoedd yn Tesco a magu fy mab, doedd gen i braidd dim hyder. Roeddwn i’n fam sengl a doeddwn i ddim yn cyfathrebu â llawer o bobl, ac nid oeddwn yn siŵr pwy oeddwn i na beth roeddwn i eisiau ei wneud gyda fy nyfodol. Dechreuais fynychu dosbarthiadau Zumba yn YMCA Abertawe ac yn araf bach roeddwn i’n dechrau gwneud mwy a mwy gyda’r sefydliad. Fe ddechreuais dderbyn cymorth gwych er mwyn magu fy hyder ac i wella fy lles a fy iechyd. Dyma oedd cychwyn llwybr cadarnhaol iawn i fi, ac fe wnes i ddechrau gwirfoddoli fel Hyfforddwr mewn Campfa. Rhoddodd y rôl hon gymaint o hyder a phrofiad i mi, wrth i fi barhau i gwblhau fy nghymhwyster hyfforddi. Galluogodd y cymhwyster i fi ymuno â YMCA Abertawe fel aelod amser-llawn o staff, ac fe roeddwn yn cynnal dosbarthiadau ffitrwydd, ffitrwydd personol, mentora lles ac iechyd ac yn cymryd rhan yn darparu cymorth cyflogadwyedd.

Yn 2017 roeddwn i’n disgwyl fy ail blentyn, ac wrth ddychwelyd i’r gwaith, doeddwn i ddim yn gallu cynnal fy nyletswyddau ffitrwydd blaenorol oherwydd anaf. Felly, fe wnes i ddechrau gweithio’n llawn amser yn helpu pobl di-waith i sicrhau cyflogaeth trwy raglen gymorth a oedd yn canolbwyntio’n bennaf ar iechyd a lles, er mwyn magu a meithrin hyder unigolion.

Yn 2019, roedd y prosiect y bûm yn rhan ohono yn dod i ben ac roeddwn i’n barod am her newydd. Dyma pryd y des i ar draws hysbyseb swydd gan Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol am Hyfforddwr Gyrfa. Roedd y cyfle hwn yn rhy dda i’w anwybyddu felly fe wnes i gyflwyno cais ac fe roedd yn un llwyddiannus, roeddwn i wrth fy modd!

Oes unrhyw benderfyniadau gyrfa rydych chi’n eu difaru?

Nid ydw i’n difaru unrhyw beth – mae bywyd yn llwybr troellog a gallech dreulio bob dydd yn difaru penderfyniadau, ond edrych ymlaen tuag at y dyfodol yw’r ffordd orau o wella eich rhagolygon a chreu newid cadarnhaol.

A newidiodd trywydd dy yrfa ar ôl cael plant?

Ar ôl geni fy ail blentyn doeddwn i ddim yn medru dychwelyd i fy hen rôl, ond yn y pendraw fe weithiodd hyn o fy mhlaid oherwydd ces gyfle i sylweddoli, beth bynnag y byddwn i’n ei wneud nesaf, roeddwn i’n bendant eisiau helpu pobl i newid eu bywydau er gwell. Dyma oedd fy nod, fy amcan a fy nghymhelliant, ac er nad oeddwn i’n gweithio yn yr un ffordd, roeddwn i’n cyflawni’r un canlyniadau pwysig.

A oes un peth yr hoffet ti fod wedi gwybod pan oeddet ti’n iau?

Hoffwn pe bawn wedi sylweddoli nad oes angen i chi wybod yn union beth rydych chi am ei wneud pan fyddwch chi’n gadael ysgol, a’ch bod yn gallu newid eich gyrfa os nad ydych yn hapus! Mewn bywyd, rhaid i chi ddod i adnabod eich hun, mwynhewch y daith a pheidiwch â phoeni’n ormodol am y darlun gorffenedig. Rhaid i chi wybod mai chi sydd yn gyfrifol am gyfeiriad eich bywyd, felly gwnewch yr hyn rydych chi am ei wneud.

Beth yw eich darn eithaf o gyngor?

Peidiwch â brysio drwy’r broses; does dim angen i chi wybod beth rydych chi am ei wneud am weddill eich oes, gweithiwch allan beth yw’ch cam nesaf yn unig. Byddwch yn amyneddgar, credwch ynoch chi’ch hun ac mae beth bynnag y gallwch chi ei gyflawni yn ddigon!

James Bevan

A wnest ti ddilyn addysg bellach neu uwch?

Ces i 9 TGAU yn yr ysgol ac es i ymlaen i astudio Safon Uwch yng Ngholeg Crosskeys. Ymgeisiais i Brifysgol Abertawe i astudio’r Gyfraith ac, ar ôl mynd drwy glirio, roeddwn i’n ddigon ffodus i gael lle. Roeddwn i’n dwlu ar y brifysgol. Dyna oedd un o gyfnodau gorau fy mywyd ac, a bod yn onest, mae’n bosib y mwynheais i ychydig yn ormod! Roeddwn i wrth fy modd yn byw yn ninas Abertawe a chael profiad ohoni, sydd lawer yn fwy na lle ces i fy magu yn Abertyleri! Roedd y brifysgol yn drobwynt pwysig yn fy mywyd. O oedran ifanc, ces i fy mwlio yn yr ysgol am fod yr un ‘deallus’ ac roeddwn i’n darged hawdd i bobl oherwydd roedd gen i ddiddordeb mewn addysg. Cafodd y bwlio effaith fawr a niweidiol iawn ar fy hunanhyder, ac roedd e wedi gwneud i fi feddwl na fyddwn i byth yn llwyddo i wneud llawer, ac yn sicr dim byd arwyddocaol na phwysig. Roedd fy rhieni’n amddiffynnol iawn a dw i’n credu y cafon nhw eu synnu’n fawr pan ddywedais i fy mod i’n mynd i brifysgol Abertawe achos dw i ddim yn credu roedden nhw’n meddwl bod yr hyder gen i i symud mas a symud ymlaen. Ond dyna wnes i, gan wybod mai’r brifysgol fyddai ddechrau gweddill fy mywyd.

Beth ddysgaist ti am fywyd yn y brifysgol?

Dysgais i wersi bywyd gwerthfawr iawn o’r brifysgol. Dangosodd i fi os ydych chi am rywbeth digon, mae e lan i chi i fynd amdani a llwyddo! Roeddwn i’n ysu am allu profi’r bwlis yn anghywir. Roeddwn i’n gwybod y byddai llwybr fy mywyd yn cael ei benderfynu ar sail fy newisiadau i, ac oherwydd yr holl bethau negyddol roeddwn i wedi eu profi wrth dyfu i fyny, roeddwn i’n hollol benderfynol i wneud y penderfyniadau iawn. Yn ystod fy ngradd, sylweddolais i nad oedd y Gyfraith yn iawn i fi, collais i ddiddordeb a chymhelliad. O ganlyniad i’m penderfyniad, daliais ati ond roeddwn i’n siomedig iawn i gael gradd 3ydd dosbarth. Tangyflawnais i a theimlais i fy mod i wedi gwastraffu 3 blynedd o’m mywyd. Roeddwn i wedi methu fy hun ac, yn bwysicach byth, fy nheulu hefyd gan eu bod nhw wedi fy nghefnogi’n emosiynol ac yn ariannol am gymaint o amser. Mae hyn oll yn swnio’n negyddol iawn ond dyna’r pwynt yn fy mywyd lle sylweddolais i’n llwyr fod angen i fi newid cyfeiriad, cael ffocws newydd a chael amcanion newydd er mwyn symud ymlaen.

I ba gyfeiriad est ti ar ôl y brifysgol?

Ar ôl y brifysgol, penderfynais i aros yn Abertawe a chael swydd. Yn naïf, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n glanio mewn swydd dda gyda gradd yn y Gyfraith ac roeddwn i’n meddwl bod llawer o swyddi ddim yn ddigon da i fi. Ond 6 mis yn ddiweddarach, roeddwn i dal yn ddi-waith, a daeth y realiti’n gwbl amlwg i fi pan fu’n rhaid i fi ymuno â’r ciw am fudd-daliadau i bobl ddi-waith, roedd gen i gwylidd mawr dros wneud hyn. Cododd yr argraff wael sydd gan bobl o bobl sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fraw arna i, ond doedd dim byd arall amdani. Er gwaethaf fy amheuon cychwynnol, ces i gefnogaeth dda ac wedi 6 mis, ces i le ar raglen a gynhaliwyd gan Ddinas a Sir Abertawe i gefnogi pobl i gael gwaith drwy leoliadau â thâl. Fe ges i lleoliad gwaith gyda gwasanaeth dysgu gydol oes a hyfforddiant ar gyfer cyflogaeth (LLETS) ac, er gwaethaf fy ansicrwydd ar y dechrau, datblygais i lawer o sgiliau, a llawer o hunangred hefyd. Dechreuais i feddwl efallai y gallwn ei wneud wedi’r cwbl. Ar ôl 6 mis, ces i gynnig swydd fel Swyddog Cyswllt Cyflogwyr fel rhan o raglen Gweithffyrdd a pharheais i gael mwy o brofiad. Arhosais gyda’r cwmni hwn am 5 mlynedd a symudais i ymlaen i’r rôl o Gydlynydd Cynnwys Swyddi Dan Hyfforddiant. Yn 23 oed, fi oedd un o’r rheolwyr ifancaf  a theimlais i’n dda amdanaf i fy hun am y tro cyntaf mewn amser hir. Roedd ffrindiau a oedd gen i yn y brifysgol ar gytundebau dan hyfforddiant ac yn ennill llawer yn llai na fi, ac roedd hyn yn help i dderbyn fy hun. O’r diwedd, teimlais i’n hyderus yn y dewisiadau a wnes i ac roedd gen i gymhelliad newydd i wthio fy hun i lwyddo yn fy amcanion gyrfa mwy.

Sut mae’ch gyrfa wedi datblygu ers hynny?

Fy swydd rheoli gyntaf oedd cyflenwi yn ystod cyfnod mamolaeth am flwyddyn, ac ar ôl hynny, cafodd fy swydd ei dileu. Roedd yn anodd i fi am 3-4 blynedd ar ôl hyn i gyrraedd yn ôl i‘r lefel lle roeddwn i am fod. Collodd y Cyngor y cytundeb ar gyfer y swyddi dan hyfforddiant ac aeth y cytundebau hyn i Rathbone Training, lle ces i swydd, yn gyntaf fel Tiwtor Sgiliau i Hanfodol, gan symud ymlaen yn gyflym i Diwtor Arweiniol. Roeddwn i’n ôl yn gweithio mewn swyddi rheoli gyda chyfrifoldebau cynyddol ac roeddwn i’n ffynnu, ond yn bendant, roedd llawer o heriau. Fel sefydliad elusennol, nid oedd llawer o gyllid felly roedd yn rhaid i fi wneud cymaint â phosib am dâl pitw. Dechreuais i flino ac arweiniodd fy anfodlonrwydd ataf yn chwilio am gyfleoedd eraill. Dyna pryd gwelais i’r rôl fel Cydlynydd Prosiect yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Roedd y rôl yn ymddangos yn berffaith i fi felly cyflwynais gais, ces i’r swydd a doeddwn i fethu â chredu’r peth! Dros y tair blynedd diwethaf gyda’r coleg, rydw i wedi bod yn lwcus iawn i symud ymlaen ymhellach ym maes rheoli, yn gyntaf i rôl Rheolwr Rhaglen, cyn symud ymlaen i rôl Ddirprwy Gyfarwyddwr. Nawr, rydw i’n gwneud yr hyn rydw i wedi bod eisiau ei wneud erioed – darparu cymorth rheoli i i adran o bobl sydd ag angerdd am helpu pobl. Mae’r adran bellach yn cwrdd â phobl y bûm yn gweithio gyda nhw 11-12 mlynedd yn ôl; pobl a oedd mewn sefyllfaoedd truenus heb unrhyw obaith sydd bellach yn gallu cael swyddi, morgeisi a’u teuluoedd eu hunain. Mae’r straeon hyn yn fy atgoffa o’r hyn dw i’n ei wneud a pham y mae’r rhaglen yn hanfodol er mwyn cynnig gobaith, rhagolygon a bywyd llawn sy’n werth ei fyw i bobl.

Beth yw’r un peth rwyt ti’n dyfaru peidio â gwybod pan oeddet ti’n ifancach?

Byddwn i wedi eisiau cael yr wybodaeth sydd gen i nawr am gyflogadwyedd oherwydd fy mod i’n wirioneddol frwdfrydig am bwysigrwydd cefnogaeth gyrfa werthfawr. Dw i dal yn gallu bod yn rhwystredig iawn nad oes gan gymaint o bobl y sgiliau hanfodol y mae eu hangen arnynt i lwyddo, yn syml oherwydd nad ydynt erioed wedi cael eu dysgu neu does neb wedi dangos iddynt. Dw i’n dyfaru nad oedd gen i’r wybodaeth i helpu pobl yn gynt oherwydd dw i’n meddwl yn aml y rhai hynny a gwympodd drwy’r rhwyd ac sydd bellach yn ymdopi â chanlyniadau diffyg cefnogaeth hanfodol. Peth arall byddwn i wedi am wybod pan oeddwn i’n ifancach yw pwysigrwydd dweud ie a pheidio â bod ofn. Roedd cryn ddiffyg hyder gen i na fyddwn i byth yn rhoi cynnig ar bethau newydd neu wahanol, a nawr dw i’n meddwl am yr holl gyfleoedd coll. Pe bawn i’n gallu rhoi cyngor i’r fi ifancach, y cyngor byddai ewch amdani a byddwch yn sicr bod camgymeriadau’n dystiolaeth dy fod di’n trio. Am unrhyw un mewn sefyllfa debyg, peidiwch â bod ofn cael eich gwrthod oherwydd pob tro ces i fy ngwrthod, mewn gwirionedd, roeddwn i’n cael fy arallgyfeirio i rywbeth gwell. Mae’n ymddangos yn amhosib nes i chi wneud e, ond heb drio, fyddwch chi byth yn gwybod.

Awgrym pwysicaf wrth ymgeisio am swyddi?

Rhowch y cyfle gorau posib o lwyddo i chi’ch hun ac, wedyn, manteisiwch ar y gwasanaethau cefnogaeth sydd ar gael i chi. Hefyd, mae’n rhaid cael ffydd ynoch chi eich hun ac yn eich gallu. Byddwch yn ddigon hyderus i ymgeisio am swyddi sydd yn ymddangos i fod y tu hwnt i’ch cyrraedd oherwydd pan ymgeisiais i am rolau rheoli, doeddwn i byth wedi dychmygu y byddwn i’n llwyddiannus, ond petawn i ddim wedi rhoi cynnig arni, fyddwn i ddim lle rydw i heddiw. Nid chi sy’n eich dal chi’n ôl, ond yn hytrach pwy rydych chi’n credu nad ydych chi. Mae popeth yn ein dysgu i ddefnyddio profiad er ein mantais – dim ond chi sy’n gallu penderfynu pa mor llwyddiannus rydych chi am fod!

Eich awgrym euraidd oll?

Fy nghyngor euraidd i byddai i beidio byth â throi lawr unrhyw gyfle, hyd yn oed os yw’n ymddangos i fod yn amherthnasol ar y pryd. Gwir gyfleoedd yw’r rheini nad ydym yn eu gweld yn syth ac maent yn cyrraedd ar adegau annisgwyl ac anghyfleus. Gall pob cyfle gynnig rhywbeth newydd, rhywbeth gwahanol, rhywbeth mwy, felly manteisiwch i’r eithaf i weld beth a ddaw. Yn lle ofni’r hyn nad ydych chi’n gwybod neu ddeall, byddwch yn chwilfrydig ac yn gyffrous achos gall y dyhead i ddysgu a darganfod pethau newydd a chwilio amdanynt arwain at fywyd llawer yn hapusach a llawnach – dyma rywbeth dw i wedi dysgu a nawr, dw i’n ddiolchgar am bob profiad, boed yn dda neu beidio, dw i wedi ei gael. Mae’n iawn i beidio â bod yn iawn, ond nid yw’r iawn i aros fel ‘na, felly newidiwch bethau er y gorau, byddwch yn feistr ar eich bywyd eich hun a byddwch yn llon!

James yw Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflogadwyedd Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. I ddarganfod sut y gallwn eich cefnogi chi, ffoniwch: 01792 284450.

Angela Davies

 “Byddwch yn ddiolchgar “.

 

Eisteddon ni gyda’r Hyfforddwr Gyrfa, Angela, a siaradon ni am sut mae gyrfaoedd yn gallu mynd law yn llaw â gwerthoedd craidd. Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi os gwnewch eich gorau mewn pob sefyllfa, bydd y canlyniadau’n rhai positif.  

Wnaethoch chi ddilyn addysg bellach neu uwch?

Fe arhosais yn yr ysgol i astudio Lefelau A mewn gwyddoniaeth gyda’r nod o astudio Gwyddoniaeth Ymddygiadol yn y Brifysgol, ond ar ôl chwilio am gwrs a phwyso a mesur y mater, fe benderfynais ddilyn trywydd gwahanol ac astudio cwrs addysgu cynradd. Ar ôl cwblhau cymhwyster Diploma Addysg Uwch, fe benderfynais astudio cwrs gradd BA cydanrhydedd mewn Astudiaethau Saesneg Modern ac Adsefydlu Trefol. Dyma oedd y cwrs delfrydol ar fy nghyfer i, ac roeddwn i’n teimlo fy mod ar y trywydd cywir.  

Pa ffurf gymerodd eich gyrfa ar ôl cwblhau eich addysg?

Ar ôl graddio, fe wnes i gais am rôl trydydd sector mewn sefydliad amgylcheddol yn Abertawe, yn darparu cymorth i grwpiau cymunedol ynghylch caffael cyllid ar gyfer prosiectau gwella’r amgylchedd a chadwraeth. Yn ystod y rôl hon, sylweddolais fy mod am weithio mewn rôl sy’n darparu cefnogaeth i bobl, am weddill fy oes. Ces amser gwych yn gweithio gyda grwpiau cymunedol i wellau eu hardaloedd lleol, yn ogystal â helpu i addysgu pobl am weithgareddau cadwraeth ac amgylcheddol.

Ar ôl treulio peth amser yn y rôl hon, ces gyfle i symud i Sydney am flwyddyn, ac fe dderbyniais y cynnig. Teimlais y byddai newid pethau rhyw ychydig yn ddefnyddiol iawn ar gyfer fy natblygiad personol, ac yn agor fy llygaid i’r byd ehangach. Yn wreiddiol, roeddwn i am fyw yn Awstralia am flwyddyn yn unig, ond fe arhosais yno am 11 mlynedd, yn gweithio mewn amrywiaeth o rolau mewn llyfrgelloedd ysgol, ac fe hyd yn oed weithiais i dîm cynnwys papur newydd lleol! Fe es i o rôl i rôl, ac fe enillais brofiadau anhygoel.

Ym mha ffordd mae eich gyrfa wedi datblygu?

Ar ôl treulio 11 mlynedd yn Awstralia, fe ddychwelais i Abertawe a gweithio mewn rolau dros dro am gyfnod byr, tra oeddwn yn gweithio allan beth oedd y cam nesaf; roeddwn i’n ansicr ynghylch a oeddwn am aros yng Nghymru, dychwelyd i Awstralia, neu rywbeth arall! Ar ôl pwyso a mesur y peth, fe benderfynais aros yn Abertawe, prynu tŷ a chwilio am yrfa. Fe weithiais mewn rôl gwasanaeth cwsmeriaid mewn tîm masnachol am 3 blynedd. Roeddwn i am weithio mewn rôl fwy boddhaus, felly fe benderfynais wneud cais am swydd newydd. Roedd y swydd y gwnes gais amdani yn gofyn i mi helpu pobl ag anableddau i sicrhau cyflogaeth. Roedd fy nghais yn un llwyddiannus a dyma oedd fy ngham gyntaf ar lwybr gyrfa cyflogadwyedd! Taniodd y rôl hon ysfa ynof i gyflawni gwaith ystyrlon, gan weithio yn y gymuned i ddarparu cymorth i bobl oedd gwir ei angen, ac roeddwn i’n lwcus iawn i fod yn gweithio mewn rôl ddelfrydol; roedd gen i bwrpas ac roeddwn i’n ffyddiog y byddwn i’n cyflawni fy nodau.

Yn anffodus, ar ôl treulio 8 mlynedd yn y rôl, ces fy niswyddo, ond yn lwcus iawn fe wnes i sicrhau cyflogaeth debyg o fewn 6 wythnos yn darparu cymorth cyflogadwyedd. Fe weithiais yn y rôl hon am 6 blynedd cyn symud i weithio i Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol fel Hyfforddwr Gyrfa. Rwy’n lwcus iawn i fod yn gweithio gyda chleientiaid ar sail un-i-un er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau. Rwy’n ffodus fy mod yn gweithio mewn swydd mor werth chweil, yn helpu pobl i gyflawni eu nodau a goresgyn rhwystrau – swydd sy’n gwneud codi yn y bore yn hawdd iawn!

Ydych chi’n difaru unrhyw benderfyniadau?

Dwi’n difaru dim o ran fy newisiadau gyrfa. Rydw i’n dal i gredu, yn debyg i bob agwedd arall o fy mywyd, roeddwn i’n gwneud fy ngorau glas ar y pryd – felly, os oeddwn i’n gwneud fy ngorau, pam ddylwn i ddifaru unrhyw beth?!

Canllawiau defnyddiol wrth ymgeisio am swyddi?

Ymchwiliwch i’r sefydliad rydych chi am weithio iddo a pharatowch, paratowch, paratowch! Ymdrechwch i’r eithaf gyda’ch cais a’ch cyfweliad i ddangos eich bod wedi treulio amser ac wedi ymdrechu i arddangos eich hun a’ch sgiliau. Hyd yn oed os nad ydych chi’n sicrhau’r swydd, dysgwch o’r broses a daliwch ati – bydd swydd arall ar gael i chi.

Beth yw eich darn eithaf o gyngor?

Byddwch yn ffrind i chi’ch hun. Rhaid i chi drin eich hun yr un fordd ag y byddech chi’n trin eraill. Siaradwch mewn ffordd garedig â chi’ch hun a gwnewch hyn yn rheolaidd. Fe all gael effaith bositif ar yr hyn y gallwch ei gyflawni.   

Mark James

Eisteddon ni gyda’r Rheolwr Rhaglen Gyflogadwyedd, Mark James, a siaradon ni am sut mae bywyd yn gyfan gwbl ynglŷn â gwneud y mwyaf o gyfleoedd i roi’r cyfle gorau i’ch hunan i lwyddo. Y canlyniad? Stori gyrfa gymhellgar i’n hatgoffa bod rhaid i’n hawydd i lwyddo fod yn gryfach na’n hofn o fethiant bob tro, ac os credwn ni yn wirioneddol y gallwn ei wneud, fe allwn ni yn bendant!

Wnaethoch chi ddilyn addysg bellach neu uwch?

Gwnes i lefelau A-mewn Mathemateg, Daearyddiaeth ac Astudiaethau Cyfryngau ac heb wybod erioed beth roeddwn am ei wneud ar ôl yr ysgol. Roeddwn i’n gwybod fy mod i’n mwynhau busnes a thwristiaeth, felly roeddwn i’n awyddus i ddysgu rhagor am ddilyn y meysydd hynny ar lefel uwch. O ganlyniad, es i ymlaen i Brifysgol Abertawe i wneud gradd mewn Rheolaeth Twristiaeth. Mwynheais y brifysgol yn wirioneddol a phopeth oedd gan y cwrs i’w gynnig, ond roeddwn yn dal i fyw gartref ac efallai nad enillais i gymaint o annibyniaeth a sgiliau bywyd ag y gallwn pe bawn i wedi symud i ffwrdd. Fodd bynnag, roedd y Brifysgol yn brofiad eithriadol o gadarnhaol i mi lle dysgais i lawer, ac roedd dilyn addysg uwch yn bendant yn benderfyniad roeddwn i’n falch o’i wneud. Yn ystod fy ngradd cwblheais leoliad gwaith yn yr awdurdod lleol, gan weithio ar brosiect i gefnogi’r rheiny ddim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET). Roeddwn i wirioneddol wrth fy modd gyda’r profiad ymarferol a enillais yn ystod y cyfnod hwn, gan weithio’n agos gyda phobl oedd ag angen ein cefnogaeth fwyaf. Roeddwn i’n gwybod mai yn y math hwn o rôl roedd fy sgiliau a gwybodaeth yn gweddu orau, a phan raddiais, roeddwn i wedi fy nghyffroi ac yn obeithiol am fy ngyrfa a’r dyfodol.

Pa gyfeiriad wnaethoch chi ddilyn ar ôl y Brifysgol?

Ar ôl graddio, gweithiais i’r awdurdod lleol fel Gweithiwr Mynediad Ieuenctid, gan weithio’n agos gyda rhai 16-19 oed mewn perygl o ddod yn NEET. Roedd elfen adfer y rôl yn rhoi boddhad mawr iawn; roeddwn i wrth fy modd yn gweld pobl ifanc yn magu sgiliau newydd, hyder ac yn pen draw yn trawsnewid eu bywydau er gwell. Arhosais i yn y rôl hon am 3 blynedd cyn ceisio’n llwyddiannus am rôl fel Swyddog Prentisiaeth, yn edrych ar ôl prentisiaid adeiladu ledled De Cymru: her newydd a gwahanol iawn i mi ar daith fy ngyrfa. Roeddwn i wrth fy modd yn cefnogi datblygiad busnesau ac unigolion trwy brentisiaethau, a phrofais fodlonrwydd mawr wrth weld pobl yn dod yn eu blaenau. Teimlwn yn freintiedig i fentora a chefnogi prentisiaid fel y cyflawnent eu nodau ac roedd bod â’r ymdeimlad hwn o bwrpas yn gwneud i mi fod ag eisiau dilyn y math hwn o rôl cyfarwyddyd fel y gallwn i barhau i gefnogi pobl mewn unrhyw ffordd bosibl.

Pa ffurf gymerodd eich gyrfa ers hynny?

Arhosais yn y rôl Swyddog Prentisiaeth am 3 blynedd cyn chwilio am her newydd i ehangu fy mhrofiad. Cododd cyfle mewnol am Swyddog Ymgysylltu â Gweithwyr a Chyfathrebiadau, a cheisiais ac roeddwn i’n llwyddiannus. Roeddwn i’n gyfrifol am ddatblygu cysylltiadau gyda chyflogwyr ar draws yr ardal leol i gefnogi cyfleoedd lleoliad prentisiaeth a hyfforddiant ac roeddwn i’n ddiolchgar am y lefel newydd hon o gyfrifoldeb. Gwnes i’r rôl hon am flwyddyn cyn ceisio’n llwyddiannus am safle fel Swyddog Cysylltu Cyflogaeth i Workways+ gan gefnogi pobl diwaith tymor hir. Enillais lawer o brofiad defnyddiol yn ogystal â chysylltiad da ag ystod eang o fusnesau, ac arweiniodd fy sêl i adeiladu ar y profiad cysylltiedig â busnes hwn fi i geisio am rôl Cynghorwr Gweithlu yn rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Roedd y rôl yn cyd-fynd â’m profiadau ac roedd ymgeisio amdani yn teimlo fel dilyniant gyrfa naturiol. Roeddwn i wrth fy modd yn y rôl yn ystod yr 8 mis cychwynnol, ac fe roeddwn i’n hapus iawn i symud ymlaen i rôl Rheolwr Prosiect. Rydw i wir yn mwynhau’r rôl hon ac yn hynod o werthfawrogol o’r cyfle. Mae’r rôl wedi gwella fy nealltwriaeth a fy mhrofiad o reoli yn weithredol ac yn strategol, ac rydw i wedi ennill profiadau gwerthfawr iawn a fydd yn fy helpu ar hyd fy nhaith gyrfa. Yn naturiol, nid yw popeth wedi bod yn fêl, ond os nad ydych chi’n mentro mewn bywyd, ni fyddwch yn datblygu na thyfu fel unigolyn. Wrth symud ymlaen, rydw i’n gyffrous iawn am botensial anferth yr Adran Gyflogadwyedd; pob dydd rwy’n profi’r effaith gadarnhaol y mae’n ei chael ar fywydau pobl, ac rydw i’n falch iawn o fod yn rhan o ddarpariaeth cymorth pwysig ac ystyrlon, yn enwedig yn ystod cyfnod heriol iawn yn economaidd. Roedd y rôl yn gyfle i fi ddefnyddio fy mhrofiadau perthnasol ac fe roedd yn teimlo fel y peth cywir i wneud er mwyn symud fy ngyrfa ymlaen. Fe wnes i fwynhau pob eiliad o’r 8 mis a dreuliais yn y rôl, cyn symud ymlaen i weithio fel Rheolwr Rhaglen. Rwy’n mwynhau’r rôl hon yn fawr ac yn ddiolchgar iawn am y cyfle. Mae’r rôl wedi gwella fy ngwybodaeth a fy mhrofiadau o reoli yn weithredol ac yn strategol, ac rydw i wedi cael nifer o brofiadau gwerthfawr a fydd yn fy helpu ar fy nhaith gyrfa reoli. Rydw i wedi profi ambell her ar hyd y ffordd, ond os nad ydych chi’n mentro, nid ydych yn debygol o ddatblygu fel person. Wrth symud ymlaen, rydw i’n gyffrous iawn am botensial yr Adran Gyflogadwyedd; rwy’n gweld yr effaith gadarnhaol mae’n ei gael ar bobl yn ddyddiol, ac rydw i wrth fy modd o fod yn chwarae rhan wrth ddarparu cymorth hanfodol ac ystyrlon yn enwedig yn ystod yr hinsawdd heriol economaidd sydd ohoni.

Beth yw’r un peth y dymunwch y byddech yn ei wybod pan oeddech yn iau?

Dw i’n dymuno na fyddwn i wedi poeni cymaint am y dyfodol a pheidio â chymharu fy hun â phobl eraill. Roeddwn i’n tueddu i orfeddwl pethau llawer, a phoeni am y ‘beth petai’ a dw i’n dymuno y byddwn i wedi credu yn fy hun yn llawer cynharach. Pe gallwn i roi cyngor i fy hunan yn iau byddai i beidio â cholli unrhyw gyfle sy’n dod i chi; cydiwch ym mhopeth a gwnewch bob ymdrech i wneud pob profiad yn un gwerthfawr. Dw i wedi dysgu llawer o bethau gwahanol yn fy holl rolau gwahanol ac maen nhw wedi fy ngwneud i y person ydw i heddiw. Wrth gwrs mae pethau a allai fod wedi cael eu gwneud yn wahanol o hyd ond dw i’n credu’n wirioneddol bod popeth yn dysgu rhywbeth i chi. Mae bywyd ynglŷn â bod yn amyneddgar, gweithio’n galed ac (yn y pen draw) medi’r gwobrau. Os ydw i’n gallu ei wneud e, gall unrhyw un!

Oes unrhyw benderfyniadau gyrfa rydych chi’n eu difaru?

Dw i ddim yn difaru pethau ond yn bendant mae cyfleoedd sydd wedi mynd heibio i mi. Dw i wedi bod mewn ychydig o rolau gwahanol lle mae cyfleoedd dyrchafiad wedi codi a dw i wedi bod yn rhy gyfforddus neu nerfus i gymryd mantais ohonynt. Mae hyn yn rhywbeth dw i ddim ond yn sylweddoli wrth fyfyrio ar stori fy ngyrfa, felly byddwn i’n dweud bod y sylweddoliad yn fwy o wers nac o ddifaru. Dim ond nawr dw i wedi dechrau credu yn fy hun a fy mhotensial. Dw i ddim yn meddwl y cymerais i fy ngyrfa ddigon o ddifrif ac nid oedd gen i gynllun mewn gwirionedd lle roeddwn i am fynd a beth roeddwn i’n dymuno ei gyflawni. Dw i’n llawer mwy sefydlog nawr ac yn teimlo’n bendant fy mod i’n mynd i’r cyfeiriad cywir. Os ydw i’n credu y gallaf i ei wneud e, pam lai; gall y dyfodol wastad fod yn well na’r presennol ac mae gennym y pŵer i’w wneud felly!

Prif gyngor wrth geisio am swyddi?

Fy mhrif gyngor fyddai i aros mor amyneddgar â phosibl. Gall chwilio am swydd fod yn heriol a rhwystredig tu hwnt, ond mae’n rhaid i chi geisio cadw’ch canolbwyntio yn glir a bod yn frwdfrydig. Os ydych chi’n chwilio am swyddi fy mhrif gyngor fyddai i gadw’ch chwilio yn berthnasol i chi a’ch sgiliau, ac os ydych chi’n newid swyddi, anelwch at wneud hynny’n feddylgar er mwyn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd. Po fwyaf y gwyddoch y mwyaf o wahaniaeth y gallwch chi ei wneud, ac mae hi gymaint yn haws i symud ymlaen os ydych chi’n dal i adeiladu ar eich gwyboaeth a phrofiad. Y ffordd at lwyddiant yw i weithredu’n benderfynol, ac os ydych chi’n credu hyn, gallwch ei gyflawni!

Beth yw eich darn eithaf o gyngor?

Peidiwch â bod yn rhy ofnus i gymryd risgiau; byddwch yn cael siomedigaethau ac mae hynny i’w ddisgwyl a gellir dysgu o hynny. Peidiwch â gadael i un cais, cyfweliad neu brofiad gyrfa gwael eich atal yn eich ymchwil am symud ymlaen. Dw i’n meddwl ei bod hi’n wirioneddol bwysigI i deimlo cyffro am beth sydd o bosibl i ddod yn eich gyrfa a’ch bywyd! Byddwch yn uchelgeisiol ond hefyd ceisiwch sefydlu proses wedi ei diffinio’n dda i gyflawni eich nodau; adnabyddwch eich gwerth a chadwch eich awydd i lwyddo yn fwy na’ch ofn o fethu!

Mark yw ein Rheolwr Rhaglen Gyflogadwyedd yn Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Cysylltwch i weld sut y gall y rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol eich cefnogi chi neu eich busnes: 01792 284450.