Test

Beth yw profion crebwyll sefyllfaol a sut ddylech chi ymdopi â nhw?    

Mae profion Crebwyll Sefyllfaol yn cael eu defnyddio gan rai cyflogwyr fel rhan o’u proses recriwtio ac maent yn debyg i brofion personoliaeth/seicometreg. Maent yn asesu sgiliau a medrusrwydd ymgeiswyr yn seiliedig ar ymatebion aml-ddewis i sefyllfaoedd, ac mae disgwyl i chi wneud un o’r canlynol:

  • Gosod ymatebion mewn trefn o’r mwyaf effeithiol i’r lleiaf effeithiol;
  • Dewis y weithred fwyaf priodol a lleiaf priodol; neu
  • Dewis y dull o weithredu cywir.

Ni fyddwch yn gwybod beth yw’r sefyllfaoedd ymlaen llaw ac efallai eich bod yn meddwl ei bod yn amhosib paratoi ar eu cyfer, ond dyma rai camau syml ddylai eich helpu i fod ar eich gorau.

Deall y cwmni   

Gwnewch ymchwil ar ei wefan fel byddech yn gwneud wrth baratoi ar gyfer y cyfweliad. Bydd ei ddatganiad o werthoedd a chenhadaeth yn rhoi gwybodaeth i chi am y camau gweithredu y byddai’n disgwyl i’w staff eu cymryd yn y sefyllfaoedd yma.

Deall y rôl

Edrychwch ar y disgrifiad swydd a manyleb y person. Ystyriwch y sgiliau sy’n ofynnol a’r math o unigolyn mae’r cwmni’n chwilio amdano.

Ymarfer, ymarfer, ymarfer

Bydd gwneud amser i ymarfer profion crebwyll sefyllfaol yn rhoi gwybodaeth i chi am sut mae’r cwestiynau’n cael eu geirio o leiaf, neu eu cynllun, a’r mathau o atebion a ddisgwylir.

Os hoffech gael cefnogaeth gyda pharatoi ac ymarfer ar gyfer profion barn sefyllfaol, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Letter

Creu Llythyr Llwyddiannus i Gyd-fynd â Chais

Mae llythyrau’n gyfle i chi werthu eich hun i gyflogwr, ond beth ddylech chi ei gynnwys i gael yr effaith fwyaf? Read more

3 ffordd sut gall Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol helpu busnesau ar draws Abertawe

Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn rhaglen newydd sbon gan Goleg Gŵyr Abertawe sydd â’r nod o helpu busnesau i recriwtio, cadw a datblygu eu staff. Rydym yn gweithio gyda busnesau sy’n cyflogi pobl o Abertawe a’r cyffiniau i ddarparu ystod eang o gymorth i wella ymgysylltu â chyflogeion a gwella cynllunio, dilyniant a chynhyrchiant yn y gweithle. Trwy hyfforddwyr gyrfa arbenigol a mynediad i bortffolio ehangach o gymorth sgiliau gan y coleg, rydym yn gweithio gydag unigolion sy’n chwilio am waith newydd neu well i’w paru â’r cyfleoedd iawn gyda chyflogwyr lleol ac i’w paratoi i fod yn gyflogeion effeithiol. Read more

Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol: 3 rheswm pam mae menter cyflogadwyedd newydd sbon Abertawe yn unigryw

Mae ‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’ yn rhaglen cyflogadwyedd newydd sy’n helpu pobl yn Abertawe i chwilio am gyflogaeth newydd neu well a busnesau sy’n ceisio datblygu ac ehangu eu gweithlu. Yma, mae’r Rheolwr Partneriaethau a Rhaglenni Cyflogadwyedd, Cath Jenkins, yn esbonio pam mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn wahanol i unrhyw raglen cyflogadwyedd arall. Read more

Rhaglen newydd yn barod i gryfhau gweithlu’r ddinas

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn lansio menter newydd sbon gyda’r nod o fanteisio i’r eithaf ar gyflogadwyedd a dilyniant yn y gwaith yn ardal Abertawe.

Bydd y rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn gweithio ochr yn ochr â rhaglenni uwchsgilio presennol y coleg i helpu pobl ddi-waith i gael hyd i swydd, a helpu’r rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth i gael gwell swyddi trwy gyngor a mentora wedi’u teilwra’n unigol. Read more

BJBF team with Trundle

Rhwydweithiau tîm newydd yn ystod gêm yr Elyrch

Yn ddiweddar, aeth tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol i weld Dinas Abertawe yn chwarae yn erbyn Newcastle yn un o gemau cartref cyntaf y tymor yn Stadiwm Liberty. Roedd cynrychiolwyr o Fusnes Cymru a Dinas a Sir Abertawe wedi ymuno â’r tîm.

“Roedd yn gyfle gwych i gwrdd â busnesau ar draws Abertawe a rhwydweithio gyda nhw,” dywedodd Cath Jenkins, Rheolwr Partneriaethau a Rhaglenni Cyflogadwyedd.

“Roedden ni hefyd yn gallu dechrau codi ymwybyddiaeth o’n rhaglen newydd sef Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol fydd yn cael ei lansio ar ddydd Gwener 29 Medi.”

BJBF Team

Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol – ar agor nawr!

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn lansio menter newydd sbon gyda’r nod o fanteisio i’r eithaf ar gyflogadwyedd a dilyniant yn y gwaith yn ardal Abertawe.

Bydd y rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn gweithio ochr yn ochr â rhaglenni uwchsgilio presennol y coleg i helpu pobl ddi-waith i gael hyd i swydd, a helpu’r rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth i gael gwell swyddi trwy gyngor a mentora wedi’u teilwra’n unigol.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01792 284450.