Craffu ar … cyn-droseddwyr

Fel rhan o ddatblygiad parhaus ei ddarpariaeth cyflogadwyedd, mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn gweithio’n agos gyda nifer o garchardai er mwyn ehangu’r gefnogaeth a gynigir i gyn-droseddwyr.

 

Trwy ei raglen cyflogadwyedd blaenllaw sydd wedi’i leoli yng nghanol Abertawe, Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, mae’r Coleg wedi datblygu pecyn cymorth cynhwysfawr i gyn-droseddwyr sydd ar fin cael eu rhyddhau o’r carchar a’r rheini sy’n gwneud dedfrydau di-garchar yn y gymuned.

 

Mae’r pecyn cymorth yn cynnig rhaglenni unigol, penagored a hyblyg sydd yn helpu cyn-droseddwyr i ddod o hyd i waith cyn gynted â phosib ar ôl cwblhau dedfrydau mewn carchardai. Yn ogystal, mae parhau i ddarparu cymorth i gyn-droseddwyr ar ôl iddynt ddod o hyd i waith yn ffactor bwysig iawn o’r rhaglen. Rydym yn gwneud hyn i oresgyn unrhyw rwystrau sy’n ymwneud â chadw gwaith ac i hwyluso unrhyw ddarpar gynnydd i’r cyn-droseddwyr.

 

Hyd yma, mae’r rhaglen wedi ymgysylltu â dros 500 o unigolion sy’n adsefydlu eu hunain yn Abertawe, gan gynnwys Ashleigh a Jason. Dyma oedd ganddyn nhw i’w ddweud am y gefnogaeth a gawsant:

 

“Oherwydd fy euogfarn, roeddwn i’n bryderus iawn am ddod o hyd i swydd, ond rhoddodd y gefnogaeth a dderbyniais y fframwaith a’r hyder yr oedd eu hangen arnaf i sicrhau fy ngyrfa ddelfrydol. Diolch i Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, rydw i nawr yn cyflawni fy amcanion ac wedi ennill cymaint o sgiliau newydd. Rydw i wedi ennill llawer o brofiad hefyd wrth weithio mewn gyrfa gyffrous gydag elusen leol wych.”
Ashleigh

 

 

“Llwyddodd Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol i gael cyfweliad i fi tra oeddwn yn y carchar. I mi, roedd hyn yn syfrdanol a theimlais ryddhad wrth ddarganfod fy mod i yn unigolyn cyflogadwy. Ar ôl cael fy rhyddhau, fe es i i’r Hyb Cyflogaeth i gwrdd â rhagor o’r tîm. Roedden nhw i gyd yn bositif iawn, ond yn bwysicach na hynny rodden nhw’n awyddus i siarad am fy sgiliau, fy mhrofiad, fy ngwybodaeth a fy amcanion ar gyfer y dyfodol, yn hytrach na gweld fy euogfarn yn rhwystr. Roedd agwedd y tîm yn sicr wedi codi fy hyder, ac fe wnes i sicrhau swydd gyffrous iawn. Rydw i mor lwcus fy mod i’n gallu dweud bod fy nyfodol yn argoeli yn bositif ac yn addawol, diolch i gefnogaeth Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol.”
Jason

 

Gwaith mewn carchardai

 

Mae’r rhaglen yn cael ei gyflwyno mewn ffordd hyblyg er mwyn diwallu anghenion pob carchar a’i boblogaeth. Fel rheol, byddwn yn cyflwyno camau cyn-ymgysylltu cyn gynted a bo modd drwy gynnal sesiynau ymgynghori rhwng cleientiaid a Hyfforddwyr Gyrfa dynodedig. Bwriad y sesiynau hyn yw ceisio meithrin ymddiriedaeth rhwng y cleient a’r hyfforddwr, yn ogystal â cheisio:

 

  • ennill dealltwriaeth o anghenion cyflogadwyedd ac amcanion gyrfaol y cleient;
  • trafod opsiynau a chyfleoedd cyflogaeth posib; a
  • chreu cynllun unigol i bob cleient a fydd yn weithredol ar ôl eu rhyddhau

 

I gyd-fynd â’r gefnogaeth a gynigir mewn carchardai, mae Hyfforddwyr Gyrfa yn gweithio law yn llaw â’n Cynghorwyr Recriwtio a Gweithlu arbenigol er mwyn brocera cyfleoedd cyflogaeth priodol fel y gall cyn-droseddwyr sicrhau cyflogaeth mewn modd llyfn ar ôl cael eu rhyddhau.

 

Mae’r Coleg yn gweithio’n agos iawn gyda charchar HMP Parc, a dyma oedd gan Chris Roberts, Rheolwr Cyfundrefnau a Llwybrau Cyflogaeth i’w ddweud am y berthynas:

 

“Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol (Coleg Gŵyr Abertawe) wedi bod yn cefnogi troseddwyr yn HMP Parc am ddeuddeg mis. Maen nhw wedi cyflwyno sesiynau cyflogadwyedd i garcharwyr sydd bron â gorffen eu dedfrydau, er mwyn eu cefnogi i ennill cyflogaeth cynialadwy ar ôl iddynt adael y carchar. Mae hyn yn chwarae rhan bwysig o ran adsefydlu troseddwyr, ac yn eu helpu i beidio â throseddu eto. Yn ogystal, mae’r rhaglen yn rhoi ail gyfle i’r troseddwyr ac yn eu galluogi i wneud newidiadau cadarnhaol a phositif i’w bywydau, er mwyn cefnogi eu cymunedau lleol.”

HMP Parc

Mae’r Coleg hefyd wedi sefydlu partneriaeth sefydlog gyda HMP Eastwood Park yn Swydd Gaerloyw, er mwyn darparu llwybr cymorth tebyg i droseddwyr benywaidd sy’n adsefydlu yn ardal Abertawe. Dyma ddywedodd David Durrant, Pennaeth Lleihau Aildroseddu am y bartneriaeth:

 

“Mae’n wych ein bod wedi ffurfio partneriaeth â Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol o Goleg Gŵyr Abertawe, ac rydyn ni’n hapus iawn gyda’r ffordd y mae’r berthynas yn datblygu rhwng y ddau sefydliad. Rydyn ni’n hyderus y bydd y berthynas yn darparu cefnogaeth ychwanegol i droseddwyr benywaidd i sicrhau hyfforddiant a chyflogaeth.” HMP Eastwood Park

 

Er gwaethaf yr heriau rydym yn eu profi oblegid Covid 19, mae’r coleg yn parhau i weithio gyda charchardai a gwasanaethau prawf i addasu dulliau darparu er mwyn sicrhau cysondeb o ran cynnig cefnogaeth i gyn-droseddwyr. Os hoffech wybod rhagor am y gefnogaeth rydym yn ei chynnig, cysylltwch â ni drwy e-bostio: info@betterjobsbetterfutures.wales

Sylw arbennig i Dyfodol

Fel rhan o raglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn darparu ystod eang o gymorth cyflogadwyedd i’w fyfyrwyr drwy’r prosiect ‘Dyfodol’. Mae tîm Dyfodol yn gweithio gyda myfyrwyr er mwyn codi ymwybyddiaeth o lwybrau cyflogaeth a phrentisiaethau i’r rhai nad ydynt am ddilyn llwybr addysg uwch. Mae’r tîm yn gweithio gyda’r dysgwyr trwy gydol eu cwrs i’w cefnogi i symud ymlaen i’r llwybr y maen nhw’n dewis. Yn ogystal, mae’r tîm yn cynnig mynediad i ystod o gyfleoedd i ddysgwyr sy’n chwilio am swyddi rhan-amser i redeg ochr yn ochr â’u hastudiaethau, er mwyn eu hannog i ennill sgiliau cyflogadwyedd a fydd yn fuddiol iawn iddynt ym myd gwaith.

Eleni, ar draws y coleg, mae Dyfodol wedi cefnogi dros 4,000 o fyfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u gwerthfawrogiad o’r farchnad lafur leol. Maent hefyd wedi bod yn archwilio cyfleoedd gyrfa ac wedi ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr, ac mae llawer ohonynt wedi sicrhau swydd am y tro cyntaf erioed. Mae’r gefnogaeth yma hefyd wedi galluogi’r coleg y flwyddyn hon i gyflwyno ‘Gwarant Coleg Gŵyr Abertawe’, sy’n gwarantu dilyniant i ddysgwyr amser llawn i un o’r pum llwybr canlynol (ar ôl iddynt gwblhau eu cwrs): swydd, prentisiaeth, cymorth cyflogadwyedd parhaus, addysg uwch neu addysg bellach barhaus.

 

 

Ffair Yrfaoedd

I ychwanegu at gysylltiadau gwych y coleg gyda chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, bydd y tîm Dyfodol yn gallu cynnig mynediad i fusnesau at gronfa amrywiol o dalent er mwyn eu helpu i ddatblygu eu gweithlu ar gyfer y dyfodol. Mae cadw cysylltiadau o’r fath yn galluogi’r coleg i gynnal Ffeiriau Gyrfaoedd yn rheolaidd, sy’n denu cwmnïau o ystod eang o sectorau. Roedd ein digwyddiad diweddaraf ym mis Chwefror yn llwyddiant ysgubol, a phrofodd i fod yn brofiad amhrisiadwy i dros 2,000 o fyfyrwyr, gyda llawer ohonynt yn derbyn cynigion swydd o ganlyniad i’r cysylltiadau y gwnaethon nhw ar y diwrnod. Roedd adborth y sefydliadau a fynychodd y digwyddiad yr un mor bositif:

 

“Rydyn ni’n falch iawn o fod yn rhan o Ffair Recriwtio Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, ac roedd hi’n wych i weld cymaint o fyfyrwyr eiddgar yn ymgysylltu ag ystod eang o gyflogwyr.” Yswiriant Admiral

 

“Rydyn ni’n hapus iawn ein bod wedi cymryd rhan yn y Ffair Recriwtio. Cawsom gyfle i roi mewnwelediad i’r myfyrwyr o’r cyfloedd cyflogaeth sydd ym maes y Gyfraith. Diolch.” Cyfreithwyr Gomer Williams

 

 

Academi Dyfodol

Rhaglen gymorth yw Academi Dyfodol ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch nad ydynt am symud ymlaen i Addysg Uwch. Maent yn derbyn cymorth er mwyn llunio cynllun dilyniant clir o ran eu camau nesaf. Mae’r cynllun arloesol hwn, a gefnogir gan gyflogwyr y rhanbarth, yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu llwybr cyflogaeth unigol wrth iddynt ymgymryd â gweithdai a sesiynau mentora pwrpasol sy’n yn eu helpu i symud ymlaen i gyflogaeth neu brentisiaeth ar ôl cwblhau’r cwrs.

Mae Demi Clement yn enghraifft o fyfyriwr a wnaeth y mwyaf o’i phrofiad yn yr Academi. Hi oedd ‘Myfyriwr Busnes y Flwyddyn’ yn 2018, ac mae hi bellach yn brentis gyda chwmni cyfrifwyr Bevan and Buckland. Dyma oedd ganddyn nhw i’w ddweud:

“Mae Demi yn unigolyn weithiwr proffesiynol ifanc, brwdfrydig ac angerddol sy’n llwr ymroddedig i’w nod o weithio fel Cyfrifydd Siartredig. Oherwydd ei brwdfrydedd, ei pharodrwydd i ennill profiad, ei pherfformiad academaidd rhagorol a chymorth Coleg Gŵyr Abertawe, mae hi wedi symud ymlaen o fod yn fyfyriwr profiad gwaith i fod yn Gynorthwyydd Cyfrifon Iau” – Vanessa Thomas Parry, Rheolwr Dysgu a Datblygu, Bevan and Buckland.

Beth sydd nesaf?

Yn unol â ddarpariaeth parhaus ein Gwarant Coleg Gŵyr Abertwe, ac yn sgil newidiadau i’r farchnad lafur oblegid Covid 19, disgwlir i raglen Dyfodol chaware rhan fwy blaenllaw wrth gynghori dysgwyr ar eu cyflogaeth / cynlluniau gyrfa ar gyfer y dyfodol. Dros y misoedd nesaf bydd y rhaglen yn ceisio darparu sgiliau i’r dysgwyr a fydd angen arnynt i lwyddo yn eu llwybrau dewisiedig. Os ydych chi’n fyfyriwr, neu’n ddarpar fyfyriwr sydd eisiau gwybod rhagor am y cymorth y gallen ei gynnig, neu os ydych yn gyflogwr sydd am weithio gyda ni i ddarparu cyfleoedd i’n dysgwyr, e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales

Dyddiadur yr Hyb Cyflogaeth – #1

Ewch i gael golwg ar ein dyddiadur Hyb Cyflogaeth ddiweddaraf i gael diweddariad gan yr Adran Gyflogadwyedd

 

Blwg Academi’r Defodol

Newyddion cyffrous! Mae’n amser i gychwyn Academi’r Dyfodol am y trydydd tro!

Read more

£6.6m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi rhaglen cyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe

Mae buddsoddiad o £6.6m gan yr Undeb Ewropeaidd wedi’i sicrhau i ehangu ac ymestyn rhaglen gyflogadwyedd yn Abertawe tan 2021. Read more

O gleient i Hyfforddwr Gyrfa, dyma stori Sarah!

Ar ôl bod yn athro Ysgol Uwchradd am dros 20 o flynyddoedd, roedd Sarah yn chwilio am newid gyrfa. Cyn dod ar draws Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, roedd Sarah yn ansicr am ei dyfodol a doedd hi ddim gwybod beth i’w wneud na sut i fanteisio ar ei sgiliau er mwyn cymryd camau tuag at ei bywyd newydd. Read more

Diwrnod Cyflogadwyedd 2019!

Ar ddydd Gwener 28 Mehefin fe gynhaliwyd digwyddiad agored yn ein Hyb Cyflogaeth i ddathlu Diwrnod Cyflogadwyedd 2019 y DU. Read more

Sgwrsio gyda Katy – Blwyddyn y ddiweddarach!

Ymwelodd Katy â Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn ystod cyfnod tywyll iawn yn ei bywyd, ar ôl cael ei diswyddo o gwmni dechrau technegol. Read more

Mam a merch yn diolch i raglen gyflogadwyedd y Coleg

Mae Deb a Rebecca Harry ymhlith y rhai sydd wedi elwa fwyaf o raglen gyflogadwyedd arbenigol Coleg Gwyr Abertawe, sef Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Read more

Hufen Iâ Joe’s – Stori Busnes Llwyddiannus

Cafodd Hufen Iâ Joe’s ei gyfeirio’n wreiddiol i raglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol gan Chwarae Teg, sef elusen sy’n gweithio i gefnogi datblygiad economaidd menywod yng Nghymru. Cysylltodd yr Ymgynghorydd Gweithlu, Zoe Williams, â Rheolwr Joe’s, Lucy Hughes a chynhaliwyd trafodaethau ar sut y gallai Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol gefnogi’r busnes yn unol â gweledigaeth a gwerthoedd unigryw’r cwmni. Read more