Sylw arbennig i Dyfodol

Fel rhan o raglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn darparu ystod eang o gymorth cyflogadwyedd i’w fyfyrwyr drwy’r prosiect ‘Dyfodol’. Mae tîm Dyfodol yn gweithio gyda myfyrwyr er mwyn codi ymwybyddiaeth o lwybrau cyflogaeth a phrentisiaethau i’r rhai nad ydynt am ddilyn llwybr addysg uwch. Mae’r tîm yn gweithio gyda’r dysgwyr trwy gydol eu cwrs i’w cefnogi i symud ymlaen i’r llwybr y maen nhw’n dewis. Yn ogystal, mae’r tîm yn cynnig mynediad i ystod o gyfleoedd i ddysgwyr sy’n chwilio am swyddi rhan-amser i redeg ochr yn ochr â’u hastudiaethau, er mwyn eu hannog i ennill sgiliau cyflogadwyedd a fydd yn fuddiol iawn iddynt ym myd gwaith.

Eleni, ar draws y coleg, mae Dyfodol wedi cefnogi dros 4,000 o fyfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u gwerthfawrogiad o’r farchnad lafur leol. Maent hefyd wedi bod yn archwilio cyfleoedd gyrfa ac wedi ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr, ac mae llawer ohonynt wedi sicrhau swydd am y tro cyntaf erioed. Mae’r gefnogaeth yma hefyd wedi galluogi’r coleg y flwyddyn hon i gyflwyno ‘Gwarant Coleg Gŵyr Abertawe’, sy’n gwarantu dilyniant i ddysgwyr amser llawn i un o’r pum llwybr canlynol (ar ôl iddynt gwblhau eu cwrs): swydd, prentisiaeth, cymorth cyflogadwyedd parhaus, addysg uwch neu addysg bellach barhaus.

 

 

Ffair Yrfaoedd

I ychwanegu at gysylltiadau gwych y coleg gyda chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, bydd y tîm Dyfodol yn gallu cynnig mynediad i fusnesau at gronfa amrywiol o dalent er mwyn eu helpu i ddatblygu eu gweithlu ar gyfer y dyfodol. Mae cadw cysylltiadau o’r fath yn galluogi’r coleg i gynnal Ffeiriau Gyrfaoedd yn rheolaidd, sy’n denu cwmnïau o ystod eang o sectorau. Roedd ein digwyddiad diweddaraf ym mis Chwefror yn llwyddiant ysgubol, a phrofodd i fod yn brofiad amhrisiadwy i dros 2,000 o fyfyrwyr, gyda llawer ohonynt yn derbyn cynigion swydd o ganlyniad i’r cysylltiadau y gwnaethon nhw ar y diwrnod. Roedd adborth y sefydliadau a fynychodd y digwyddiad yr un mor bositif:

 

“Rydyn ni’n falch iawn o fod yn rhan o Ffair Recriwtio Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, ac roedd hi’n wych i weld cymaint o fyfyrwyr eiddgar yn ymgysylltu ag ystod eang o gyflogwyr.” Yswiriant Admiral

 

“Rydyn ni’n hapus iawn ein bod wedi cymryd rhan yn y Ffair Recriwtio. Cawsom gyfle i roi mewnwelediad i’r myfyrwyr o’r cyfloedd cyflogaeth sydd ym maes y Gyfraith. Diolch.” Cyfreithwyr Gomer Williams

 

 

Academi Dyfodol

Rhaglen gymorth yw Academi Dyfodol ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch nad ydynt am symud ymlaen i Addysg Uwch. Maent yn derbyn cymorth er mwyn llunio cynllun dilyniant clir o ran eu camau nesaf. Mae’r cynllun arloesol hwn, a gefnogir gan gyflogwyr y rhanbarth, yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu llwybr cyflogaeth unigol wrth iddynt ymgymryd â gweithdai a sesiynau mentora pwrpasol sy’n yn eu helpu i symud ymlaen i gyflogaeth neu brentisiaeth ar ôl cwblhau’r cwrs.

Mae Demi Clement yn enghraifft o fyfyriwr a wnaeth y mwyaf o’i phrofiad yn yr Academi. Hi oedd ‘Myfyriwr Busnes y Flwyddyn’ yn 2018, ac mae hi bellach yn brentis gyda chwmni cyfrifwyr Bevan and Buckland. Dyma oedd ganddyn nhw i’w ddweud:

“Mae Demi yn unigolyn weithiwr proffesiynol ifanc, brwdfrydig ac angerddol sy’n llwr ymroddedig i’w nod o weithio fel Cyfrifydd Siartredig. Oherwydd ei brwdfrydedd, ei pharodrwydd i ennill profiad, ei pherfformiad academaidd rhagorol a chymorth Coleg Gŵyr Abertawe, mae hi wedi symud ymlaen o fod yn fyfyriwr profiad gwaith i fod yn Gynorthwyydd Cyfrifon Iau” – Vanessa Thomas Parry, Rheolwr Dysgu a Datblygu, Bevan and Buckland.

Beth sydd nesaf?

Yn unol â ddarpariaeth parhaus ein Gwarant Coleg Gŵyr Abertwe, ac yn sgil newidiadau i’r farchnad lafur oblegid Covid 19, disgwlir i raglen Dyfodol chaware rhan fwy blaenllaw wrth gynghori dysgwyr ar eu cyflogaeth / cynlluniau gyrfa ar gyfer y dyfodol. Dros y misoedd nesaf bydd y rhaglen yn ceisio darparu sgiliau i’r dysgwyr a fydd angen arnynt i lwyddo yn eu llwybrau dewisiedig. Os ydych chi’n fyfyriwr, neu’n ddarpar fyfyriwr sydd eisiau gwybod rhagor am y cymorth y gallen ei gynnig, neu os ydych yn gyflogwr sydd am weithio gyda ni i ddarparu cyfleoedd i’n dysgwyr, e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales