• BJBF Team

Mae rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol hefyd yn cynnwys teulu’r ‘Dyfodol’ – ystod eang o weithgareddau sy’n darparu cymorth ar gyflogadwyedd i fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe


  • Mae ‘Academi’r Dyfodol’ yn targedu myfyrwyr Safon Uwch nad ydynt yn symud ymlaen i Addysg Uwch ar ddiwedd eu cwrs. Mae’r Academi yn darparu rhaglen o weithgareddau sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu llwybr cyflogaeth unigol i bob myfyriwr, gyda’r nod o symud yn syth i gyflogaeth neu brentisiaeth ar ôl cwblhau eu hastudiaethau Safon Uwch.
  • Mae ‘Hybiau’r Dyfodol’, sydd ar gampysau Tycoch a Gorseinon yn cynnig cyngor a chefnogaeth ‘galw heibio’ ar bob peth sy’n ymwneud â chyflogadwyedd. Nod yr hybiau yw cynorthwyo myfyrwyr i symud ymlaen yn llwyddiannus i fyd gwaith trwy ddefnyddio cyfuniad o wybodaeth a sgiliau sy’n ymwneud â gyrfaoedd, yn ogystal â darparu cyngor a chymorth cyflogadwyedd ar sail un-i-un. Mae’r Hybiau hefyd yn gallu helpu myfyrwyr i ddod o hyd i waith rhan-amser, tra eu bod yn ymgymryd â’u hastudiaethau yn y coleg. Gall fyfyrwyr gael mynediad i’r hybiau drwy alw heibio (gweler y manylion isod), neu gallant gael eu cyfeirio at yr hybiau gan eu tiwtoriaid.
  • Cymorth cyflogadwyedd sydd wedi’i dargedi ar gyfer cwricwla a meysydd dysgu unigol.

Sut i gael gafael ar gymorth ‘Dyfodol’

Fe fydd ‘Hybiau’r Dyfodol’ ar gael yn ystod y tymor yn y lleoliadau isod. Gweler isod hefyd yr amseroedd:

  • Prif dderbynfa Tycoch: Dydd Llun – Dydd Iau 9.00am – 4.30pm, Dydd Gwener 9.00am – 12.30pm
  • Prif dderbynfa Gorseinon: Dydd Llun – Dydd Iau 9.00am – 4.30pm, Dydd Gwener 9.00am – 12.30pm

Yn ogystal, gall fyfyrwyr gael gafael ar gyngor y tu allan i gyfnodau tymor trwy gysylltu â chanolfan y Coleg yn Ffordd y Brenin (cliciwch yma am gyfarwyddiadau ac oriau agor) neu trwy gysylltu â 01792 284450 / futureshub@gcs.ac.uk.

DEWCH I GWRDD Â’N HYFFORDDWYR GYRFA