Trydanwr – Prentis

Abertawe (a teithio pan fod gofyn)
£5.59 yr awr
Amser Llawn
15.7.22

Mae trydanwyr yn gosod, cynnal a chadw ac atgyweirio systemau mewn amgylcheddau diwydiannol, masnachol a domestig. Mae trydanwyr yn gweithio dan do ac yn yr awyr agored. Gall offer a systemau electronig gynnwys switsfyrddau, moduron, ceblau, ffiwsys, offer aerdymheru a mesuryddion, yn ogystal â larymau tân, larymau diogelwch a thechnolegau ynni. Bydd gofyn i drydanwyr weithio ar eu liwt eu hunain heb fod dan oruchwyliaeth uniongyrchol, mewn modd effeithlon a diwastraff.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.