Sian James – Straeon Gyrfa

“Gallwn wireddu ein breuddwydion a dyheadau os ydym yn ddigon dewr i’w dilyn”

Cawsom sgwrs â Sian, Cydlynydd Prosiect, i drafod sut gall y llwybr tuag at lwyddiant fod yn un heriol a throellog, ond bob amser yn antur. Y canlyniad? Stori yrfa galonogol sy’n ein hannog i groesawu ansicrwydd a pharchu’r harddwch sy’n gysylltiedig â cyflawni twf; pan nad oes unrhyw beth yn sicr, mae unrhyw beth yn bosib!

Wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch?

Ar ôl gadael ysgol, roeddwn i am fynd i’r coleg i astudio diploma NNEB, gan geisio dilyn fy nod gyrfa o weithio fel Nani (ar long fordeithio neu i’r teulu brenhinol, yn ddelfrydol!). Yn anffodus, doedd dim lle ar ôl ar y cwrs ac fe dderbyniais le ar gwrs BTEC mewn Gofal. Yn ôl bryd hynny roeddwn yn teimlo mai dyma’r unig opsiwn yr oedd gen i, felly ddechreuais fy astudiaethau, ond collais ddiddordeb yn fuan a dechreuais chwilio am opsiynau cyflogaeth. Ro’n i’n ffodus iawn i ddod o hyd i hysbyseb swydd am nani, felly fe wnes i gyflwyno cais, ac mi roedd y cais yn un llwyddiannus.

Ro’n i’n falch iawn o fod yn gwneud yr hyn roeddwn i am ei wneud, ond dysgais yn gyflym nad yw dilyn eich breuddwydion bob amser yn cyd-fynd â’ch disgwyliadau, a sylweddolais nad oedd y rôl hon yn addas i mi. Felly, roedd rhai i mi ail-werthuso fy nghamau nesaf ac asesu fy sgiliau; ro’n i’n gwybod fy mod yn medru gweithio’n dda o dan bwysau, felly chwiliais am rôl weinyddu mewn swyddfa. Dechreuais weithio fel Gweinyddwr dan Hyfforddiant, cyn symud ymlaen i rôl ceidwad cyfrifon ac uwch-weinyddwr i gwmni TG bach yn Llundain, ac fe weithiais gyda Syr Alan Sugar ychydig o weithiau! Fe wnes i fwynhau’r rôl hon ond roedd rhaid i mi adael y swydd oherwydd fy mod yn adleoli. Ffeindiais rôl debyg mewn camni TG arall, ond yn anffodus roedd rhaid i mi roi’r gorau iddi oherwydd symudais yn ôl i Gymru i roi genedigaeth i fy mab, Thomas.

3 mis ar ôl i Thomas gael ei eni, roeddwn i’n awyddus i ddychwelyd i’r farchnad lafur ac fe ddes i o hyd i rôl mewnbynnu data rhan-amser gyda Chyngor Abertawe, lle’r oedd gofyn i mi ymweld ag amrywiaeth o adrannau gwahanol a mewnbynnu data cwsmeriaid i gronfeydd data. Ar ôl i’r contract ddod i ben, ac wrth sylweddoli bod angen cydbwysedd gwaith/bywyd gwell arnaf, penderfynais gofrestru fel gwarchodwr plant annibynnol gyda’r cyngor. Gan ddefnyddio fy mhrofiad blaenorol o weithio gyda phlant, fe alluogodd hyn i mi dreulio amser gyda fy mab wrth iddo brofi cam pwysig iawn o’i ddatblygiad cynnar. Unwaith y teimlais nad oedd angen i mi aros adref gyda fy mab mwyach, gweithiais mewn amrywiaeth o rolau rhan-amser er mwyn cefnogi fy hun a’m mab. Roedd hyn yn bendant yn gyfnod pontio yn ystod fy nhaith gyrfa, ond fe enillais lawer o sgiliau a phrofiad yn y cyfnod hwn gyda sefydliadau o fewn y sector preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector. Dysgais am eu gwerthoedd craidd, safonau a’u moeseg. Fodd bynnag, roeddwn yn teimlo ar goll ac yn teimlo nad oeddwn yn cyflawni llawer gan fy mod eisiau sicrhau llwybr gyrfa.

Ym mha ffordd mae dy lwybr gyrfa wedi datblygu?

Ar ôl blynyddoedd o weithio mewn ystod eang o rolau gwahanol, penderfynais ei bod yn bryd dychwelyd i addysg, gan ddefnyddio cwrs mynediad mewn dyniaethau fel ‘mynediad’ i fyd addysg uwch. Teimlais y byddai meddu ar radd yn fy helpu o ran fy ngyrfa, felly astudiais gwrs Llenyddiaeth Saesneg, ochr yn ochr â rhedeg tafarn gyda fy mhartner. Ar ôl cwblhau’r cwrs gradd a gadael y dafarn, gweithiais am gyfnod byr mewn amrywiaeth o rolau rhan-amser mewn swyddfeydd cyn sicrhau swydd barhaol fel gweinyddwr Cyllid Allanol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, yn barod i ddringo’r ysgol yrfaol, fel petai. Gweithiais yn y Coleg mewn gwahanol rolau dros dro yn y gorffennol felly roedd gen i ddealltwriaeth dda o’r prosesau gweinyddu a sut roedd y gwahanol adrannau’n gweithredu. Ar ôl dwy flynedd, gwobrwywyd fy natur benderfynol, diwydrwydd a dyfalbarhad pan sicrheais ddyrchafiad i rôl Swyddog Monitro a Chydymffurfio ar gyfer pob prosiect a ariennir yn allanol – gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid ar draws rhanbarthau, gan gynnal a hyrwyddo prosesau archwilio, bodloni meini prawf, cydymffurfio â rheoliadau cyllido llym.

Symudais ymlaen o’r rôl hon i’r rôl rydw i’n gweithio ynddi ar hyn o bryd gyda Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, sef Cydlynydd Prosiect Cyflogadwyedd. Dw i’n cefnogi gweithrediadau dydd-i-ddydd yn yr Hyb Cyflogaeth. Dw i wedi cael cyfle i ddatblygu fy sgiliau proffesiynol ymhellach gan gynnwys ymgymryd â hyfforddiant rheoli a chymorth cyntaf. Ar hyn o bryd dw i’n astudio i sicrhau tystysgrif NEBOSH, er mwyn ennill cymhwyster mewn iechyd a diogelwch.

Oes unrhyw benderfyniadau gyrfa rwyt ti’n eu difaru?

Dw i ddim yn difaru llawer o bethau, ond hoffwn pe bawn i wedi cymryd mwy o risgiau a mynd ar drywydd gwahanol, gan fy mod yn teimlo y gallwn fod wedi symud ymlaen yn fy ngyrfa yn gynt.

A wnaeth dy yrfa ddilyn trywydd gwahanol ar ôl i ti gael plant?

Ar ôl geni fy mab, ro’n i’n llawer mwy penderfynol i sicrhau gwell bywyd i ni. Fe wnaeth Thomas roi pwrpas i fi ac fe benderfynais fynd yn ôl i fyd addysg i astudio. Byddaf yn annog unrhyw rieni newydd i fynd amdani, peidiwch â gadael i’r cyfrifoldebau ychwanegol eich atal rhag cyflawni eich nodau – does dim angen i chi weithio popeth mas i wneud camau ystyrlon yn y cyfeiriad cywir.

Beth yw’r un peth hoffet ti fod wedi gwybod pan oeddet yn iau?

Hoffwn pe bawn i wedi bod yn fwy dewr ac wedi ‘rhoi cynnig’ i bethau; y peth gwaethaf a allai ddigwydd yw eich bod yn aflwyddo. Yr hyn sy’n bwysig yw eich bod yn dysgu o’ch camgymeriadau i wella eich bywyd – mae methiant yn rhan o’r daith!

Cyngor gorau?

Nid yw pob diwrnod yn mynd i fod yn un da, ond gallwch ddod o hyd i’r da bob dydd. Troi lan yw hanner y frwydr, felly cymerwch reolaeth ar eich taith, mwynhewch y pethau bychain gan y byddant yn arwain at bethau gwych; pan nad oes unrhyw beth yn sicr, mae unrhyw beth yn bosib!