Samantha Howells

 

“Mae methu â pharatoi yn paratoi i fethu – paratoi yw’r allwedd i lwyddiant!

 

Cawsom sgwrs gyda Samantha Howells, Hyfforddwr Gyrfa Dyfodol, am sut y gall llwybrau heriol ein harwain at gyrchfannau anhygoel. Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa onest a thwymgalon sy’n profi, os nad ydych yn herio’ch hun, ni fyddwch yn newid.

A wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch?

Ar ôl gorffen ysgol, mynychais Goleg Gŵyr Abertawe i gwblhau cwrs Therapi Harddwch a Holisteg, ac ar ôl cwblhau’r cwrs, ces fy annog i fentro i fyd gwaith i ddod o hyd i swydd.

Ro’n i mor nerfus ac yn teimlo nad oeddwn i’n barod, felly fe benderfynais gofrestri ar gyfer cwrs Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Therapïau Cyflenwol. Doeddwn i ddim am ruthro mewn i unrhyw swydd geiniog a dimau, lle byddwn i’n teimlo’n anhapus, yn gweithio dim ond er mwyn ennill arian; ro’n i eisiau llawer mwy na hynny, i mi ac i’m gyrfa, felly wnes i benderfynu parhau gyda fy astudiaethau.

Pa gyfeiriad wnes di ddilyn ar ôl cwblhau dy addysg?

Ar ôl cwblhau’r Diploma Cenedlaethol Uwch, wnes i weithio mewn nifer o swyddi rhan-amser yn y sectorau harddwch a manwerthu, ond ar ôl ychydig flynyddoedd, fe benderfynais ddychwelyd i addysg unwaith eto i astudio cwrs addysgu rhan-amser, ochr yn ochr â fy rôl ran-amser, er mwyn gwella fy rhagolygon gyrfa. Mae fy ngyrfa bob amser wedi bod yn bwysig iawn i mi, felly bob cam o’r ffordd rydw i wedi ceisio gwneud penderfyniadau call, gan gofio fy nodau ar gyfer y dyfodol. Heddiw, mae cymaint mwy o wasanaethau cyngor ac arweiniad ar gael, a byddwn i wedi bod wrth fy modd yn eu defnyddio pan oeddwn i’n gorfod gwneud penderfyniadau pwysig.

Ym mha ffordd mae dy lwybr gyrfa wedi datblygu?

Yn ystod ail flwyddyn fy astudiaethau, ces gynnig profiad â thâl i addysgu cwrs therapi harddwch newydd, felly wnes i ymgymryd â’r rôl ar sail ran-amser, i redeg ochr yn ochr â fy rôl ran amser arall. Ro’dd hi’n gyfle gwych i mi barhau i wella fy sgiliau ac i ennill mwy o brofiad yn y maes, ac ro’n i am wneud pob peth posib er mwyn sicrhau gyrfa hirdymor lwyddiannus. Ar ôl bachu ar y cyfle addysgu, fe gododd cyfle addysgu arall – dros gyfnod mamolaeth – mewn coleg arall, ac fe es i amdani er mwyn sicrhau cyflogaeth i redeg ochr yn ochr â’m rôl ran-amser yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Roedd hi’n gyfnod prysur iawn yn fy mywyd, ond wrth edrych nôl, ces gyfle i gwrdd â chymaint o wahanol bobl, ac fe wnes i ddysgu cymaint mewn cyn lleied o amser.

A wnaeth dy lwybr gyrfa newid cyfeiriad ar ôl i ti gael plant?

Ar ôl cael plant, fe ddychwelais i’m rôl gyda Choleg Gŵyr Abertawe ac ro’n i’n ymwneud â llawer o feysydd gwahanol megis lleoliadau gwaith, dosbarthiadau Diplomâu Cenedlaethol Uwch a Bagloriaeth Cymru. Roedd y rhain yn heriau newydd i mi, yn enwedig ar ôl dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod i ffwrdd, ond fe alluogodd y cyfle i mi gynyddu fy enillion, wrth weithio tuag at sicrhau safonau proffesiynol, gan gynnwys cyflawni cymhwyster IQA. Ar ôl cymryd cyfnod mamolaeth ar gyfer genedigaeth fy ail blentyn, ro’n i am sicrhau rôl barhaol, amser llawn, felly wnes i ymgeisio ar gyfer y rôl hon, sef Hyfforddwr Gyrfa gyda Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Roeddwn i’n edrych ymlaen at ddychwelyd i fyd gwaith, a bod yn llawer mwy na dim ond ‘mam’. Mae ‘di bod yn gyfnod prysur, ond hynod o werth chweil. Byddwn i ddim yn newid unrhyw beth, hyd yn oed pe bawn i’n cael y cyfle!

Wyt ti’n difaru gwneud unrhyw benderfyniadau gyrfa?

Hawdd yw edrych yn ôl a meddwl ‘beth os..’, ond dw i yn difaru setlo am rolau ansicr, a gweithio fel lladd nadroedd heb chwilio am gyfleoedd gwaith gwell. Yn bendant, fe gwympais i mewn i drap o ddweud ie i bopeth, drwy’r amser, er mwyn ceisio cadw pawb yn hapus. Ro’n i’n meddwl fy mod yn gwella fy rhagolygon gyrfa, ond, yn y pendraw, doedd hynny ddim yn wir. Yn sicr, wnes i ddim pethau’n hawdd i’m hun, ond dyw gweithio’n rhy galed ddim yn ffordd o ddiwallu eich nodau gyrfa. Os ydych chi’n mynd ar goll ar hyd y ffordd, yna does dim pwynt, mae’n rhaid i chi gadw persbectif sicrhau bod eich llwybr gyrfa yn un hapus ac iach.

Oes un peth yr hoffet ti fod wedi ei wybod pan oeddet ti’n iau?

Hoffwn pe bawn wedi parchu fy hun yn fwy, gan gredu ynof fi fy hun a’m gallu. Doedden i ddim yn teimlo’n gartrefol iawn yn gweithio mewn unrhyw rôl ansicr flaenorol, achos roedden i bob amser yn chwilio am well gyfloedd gwaith. Fe wnaeth profi anawsterau parthed contractau ac incwm anghyson fy rhoi o dan straen enfawr, a hoffwn pe bawn wedi gweithredu’n gynt i helpu fy hun. Rwy’n ddiolchgar iawn fy mod bellach mewn rôl gyda sefydliad sy’n fy nghefnogi i a’m dewisiadau bywyd, a’r ffaith fy mod yn gallu darparu’r un lefel o gefnogaeth i’m cleientiaid. Mae sefydlu gyrfa lwyddiannus yn anodd iawn, ac rwy’n ceisio defnyddio fy mhrofiad i helpu i greu llwybrau llyfn a di-dor i bobl eraill.

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ymgeisio ar gyfer swyddi?

Ymchwiliwch, ymchwiliwch, ymchwiliwch – y swydd, y gofynion, y cwmni! Ni allwch wneud gormod o ymchwil! Y mwyaf rydych chi’n ei wybod, y gorau bydd eich cais a’ch cyfweliad. Mae cyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr sy’n addas ar gyfer eu rolau, felly ceisiwch da chi i fod yn ymgeisydd perffaith.

Cyngor gorau?

Genwch yr hyn sydd yn eich gwneud yn hapus! Os ydych chi’n caru eich swydd, ni fydd yn teimlo fel gwaith. Byddwch yn profi llwyddiant pan fydd eich gwaith paratoi cael ei baru â chyfleoedd. Mae’n well edrych yn ôl, a meddwl ‘Dw i methu credu imi wneud hynny’, yn hytrach na ‘Hoffwn pe bawn wedi gwneud hynny’. Fy nghyngor gorau? Paratowch, byddwch yn barod, a bachwch bob cyfle gyda dwy law!

Mae Samantha yn gweithio fel Hyfforddwr Gyrfa i Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Os hoffech ragor o wybodaeth am y gefnogaeth y mae ein Hyfforddwyr Gyrfa yn ei ddarparu, cysylltwch â’r tîm trwy ffonio 01792 284450.