Sam Alkhanchi

 

“Dewiswch swydd rydych chi’n ei charu, ac ni fydd yn rhaid i chi weithio diwrnod o’ch bywyd. 

 

Cawsom sgwrs gyda’r Cydlynydd ESOL, Sam Alkhanchi, a buom yn trafod pwysigrwydd diamheuol dewis y llwybr gyrfa cywir, a sut mae’r penderfyniad yma yn un o’r pethau pwysicaf y byddwch yn ei wneud yn ystod eich bywyd. Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa braf sy’n profi bod hunangred, dyfal barhad a gwydnwch yn eich helpu i wireddu eich breuddwydion.

A wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch?

Ar ôl gadael yr ysgol, fe astudiais gwrs Teithio a Thwristiaeth yn y coleg ochr yn ochr â’m swydd gyntaf fel Gweinyddes ran-amser. Fe ddechreuais weithio pan oeddwn i’n eithaf ifanc, sydd wedi fy helpu i feithrin etheg gwaith cadarn ac ymrwymiad at ymroddiad tuag at gyflogaeth, waeth beth yw’r rôl rydw i’n gweithio ynddi. Roedd ceisio cydbwyso amgylchedd llethol y sector lletygarwch wrth astudio yn her fawr i fi, ond wrth edrych nôl, rwy’n falch iawn o’r ffordd wnes i ymdopi â’r pwysau, gan ennill profiad a meithrin hyder yn y broses. Fe wnes i fwynhau fy nghwrs yn y coleg felly wnes i benderfynu mynd i’r brifysgol i astudio gradd mewn Lletygarwch a Thwristiaeth. Unwaith eto, ochr yn ochr â’r cwrs ym Mhrifysgol Birmingham, fe wnes i weithio mewn rôl ran-amser yn rheoli digwyddiadau. Roedd gen i lawer mwy o gyfrifoldebau yn y rôl hon, o gymharu â’m rôl flaenorol. Fe wnes i ennill sgiliau rheoli prosiectau yn y rôl hon, ac rwy’n parhau i’w defnyddio heddiw. Roedd cadw cydbwysedd rhwng gwaith ac addysgu yn eithriadol o anodd, ond o ganlyniad, rydw i nawr yn unigolyn gwydn ac, yn ddi-os, mewn gwell sefyllfa i sicrhau cyflogaeth yn y dyfodol a chyflawni fy mhotensial.

Pa lwybr wnes di ddilyn ar ôl cwblhau dy addysg?

Ar ôl graddio, dychwelais i Abertawe ac fe wnes i ymgeisio am swyddi graddedigion yn yr ardal, ond nid oedd llawer o gyfleoedd perthnasol ar gael ar y pryd. Yn anfodlon, fe wnes i dderbyn rôl fel gweinyddes yng Ngwesty Morgans. Fe wnes i fwynhau fy mhrofiad gyda nhw, ac fe symudais ymlaen yn gyflym i ddechrau gweithio fel Goruchwyliwr, cyn gweithio fel Rheolwr Cynorthwyol. Ar ôl pum mlynedd yn y rôl, teimlais fy mod wedi datblygu hyd eithaf fy ngallu, felly wnes i benderfynu newid gyrfa!

Ym mha ffordd mae dy lwybr gyrfa wedi datblygu?

Ar ôl gorffen gyda Gwesty Morgans, fe weithiais mewn rôl ofal gyda Gwalia, lle’r oedd gofyn i mi gefnogi oedolion ag anawsterau dysgu a chyflyrau iechyd meddwl, tra oeddwn yn astudio yn rhan-amser i ennill cymhwyster TAR. Ar ôl ennill TAR, fe weithiais fel Swyddog Cymorth Dysgu gyda Choleg Gŵyr Abertawe, cyn ennill Tystysgrif mewn Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, a alluogodd fi i ddysgu ESOL gyda Choleg Gŵyr Abertawe a Unity and Diversity. Roedd gweithio yn yr Hyb Cyflogaeth yn golygu fy mod i’n mynd i fod yn gweithio’n agos â Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol a’r timau Reach+, felly roeddwn i’n gyffrous iawn i weld cyfle yn codi ar gyfer Cydlynydd ESOL. Roedd y rôl hon yn teimlo fel dilyniant perffaith i fi ac roeddwn i mor gyffrous pan ges i’r swydd – dechrau pennod newydd sbon!

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ymgeisio am swyddi?

Ymgeisiwch am rolau rydych chi wir eu heisiau a rhai rydych chi’n angerddol amdanynt. Mae ein hangerdd yn datblygu ac esblygu wrth i ni ennill profiad a doethineb, felly peidiwch â phoeni os yw pethau’n newid ar hyd y ffordd; canolbwyntiwch ar eich cryfderau, nodwch gyfleoedd a pheidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadau! Mae gwneud camgymeriadau yn rhan o broses dysgu – os nad ydyn ni’n dysgu, dydyn ni ddim yn tyfu ac yn symud ymlaen y tu hwnt i’n cylch cyfforddus!

Cyngor Gorau?

Arhoswch yn driw i’ch hunain a byddwch yn hyderus wrth wneud hynny. Mae ein llwybrau gyrfa yn hir ac yn heriol, felly mae’n rhaid ichi fod yn onest wrth wneud penderfyniadau, gan gynnal lefel gref o bersbectif personol. Dw i wastad yn atgoffa fy hun beth rydw i eisiau bod, nid yr hyn mae eraill eisiau i mi fod, ac mae hyn yn fy helpu i ganolbwyntio ar yr hyn sydd wir yn bwysig.