Prentis Gradd Digidol

Hyblyg – Abertawe/Caerfyrddin/Llanbedr Pont Steffan
£19,092
Amser Llawn
02/12/2022

Mae gennym gyfle i 5 Prentis Gradd Digidol ymuno â phrifysgol arloesol a blaengar wrth ennill cyflog a datblygu eich gyrfa ddigidol. Heddiw, mae angen sgiliau digidol arnoch i weithio mewn unrhyw ran o’n sefydliad, ac rydym am greu arbenigwyr digidol y dyfodol.

Yn ystod eich prentisiaeth byddwch yn astudio cwrs gradd 4 blynedd mewn Gwyddor Data Cymhwysol ac yn ymweld ag o leiaf 2 leoliad gwaith, er mwyn gweithio gyda thechnolegau a swyddogaethau busnes gwahanol. Byddwch yn ennill dealltwriaeth ehangach o heriau technegol sy’n ymwneud â chynnig gwasanaethau prifysgol i bawb yn ein cymuned. Bydd gennych hefyd fynediad at addysg a chymorth gan fentoriaid a rheolwyr profiadol. Disgwylir i’r swydd gychwyn ym mis Ionawr 2023, a byddwch yn treulio 20% o’ch amser yn astudio’r cwrs. Disgwylir i brentisiaid fod yn hyblyg a disgwylir iddynt deithio i dderbyn hyfforddiant a mynychu lleoliadau gwaith.

Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus gymhwyster Lefel 3 (neu’r cyfwerth) neu brofiad cyfatebol; profiad o ddefnyddio pecynnau Microsoft a’r gallu i ddysgu sut i ddefnyddio systemau/cymwysiadau newydd; sgiliau trefnu a gallu i reoli llwyth gwaith a blaenoriaethau er mwyn cadw at derfynau amser; profiad o ddefnyddio sgiliau dadansoddi a meddwl yn feirniadol i ddatrys problemau mewn modd effeithiol ac effeithlon; gweithio mewn tîm a meddu ar ymagwedd hyblyg er mwyn newid i addasu i wahanol anghenion gwaith; defnyddio lefel uchel o gywirdeb wrth weithio, llygad am fanylder a gallu i gyflwyno gwybodaeth mewn modd clir a chryno; cyfathrebu’n effeithiol â phobl ar bob lefel, gan gynnwys myfyrwyr, cydweithwyr a rheolwyr. Mae meddu ar gymhwyster mewn Cyfrifiadureg neu bwnc sy’n gysylltiedig â Thechnoleg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.