Prentis Cynorthwyydd Meithrin

Treforys/Uplands
£4.30 yr awr
Amser Llawn
30.4.21

Dyma gyfle gwych i weithio i feithrinfa adnabyddus ac uchel ei pharch. Byddwch yn gweithio gyda phlant ifanc o 6 mis oed i oedran ysgol a bydd disgwyl i chi weithio ochr yn ochr â chydweithwyr cymwysedig i drefnu gweithgareddau chwarae dan do ac awyr agored, gan gynorthwyo gyda dyletswyddau toiled, sicrhau bod ystafelloedd yn ddeniadol ac yn groesawgar a chydymffurfio â gofynion Iechyd a Diogelwch. Rhaid i chi hefyd fod yn barod i helpu gyda rhai gorchwylion domestig e.e. paratoi byrbryd, dyletswyddau glanhau, gweithio mewn ystafelloedd eraill pan fydd staff yn absennol ac ati.

Rhaid i’r ymgeisydd delfrydol fod â chymhwyster Lefel 2 neu wrthi’n cwblhau ei gymhwyster Lefel 2 yr haf hwn mewn Gofal Plant ac yn dymuno dilyn Lefel 3. Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm sefydledig a chyfeillgar.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.