Lynsey Dunne

 

“Ein hanghenion yw’n caffaeliadau mwyaf gwerthfawr. Fel mae’n digwydd, rydw i wedi dysgu i roi’r holl bethau sydd eu hangen arnaf i eraill.”

 

Cawson ni sgwrs â’r Hyfforddwr Gyrfa, Lynsey, am bwysigrwydd gwneud y mwyaf o bob cyfle a pheidio â chymryd bywyd yn rhy ddifrifol. Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa gyffrous ac anturus sy’n profi nad yw hwyl a sbri yn atal unigolion rhag sicrhau bywyd llwyddiannus – maen nhw’n ffactorau sy’n cyfrannu’n gadarnhaol at wneud hyn!

A wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch?

Ar ôl i fi orffen ysgol, doedd gen i ddim diddordeb mewn mynd i’r coleg, ond oherwydd nad oedd gen i swydd ar y pryd, penderfynais mai’r peth gorau fyddai cyflwyno cais. Fe wnes i fwynhau’r rhyddid o ddewis beth roeddwn i am ei astudio ac fe ges i le ar gwrs Cynhyrchu Cerddoriaeth. Ar ôl blwyddyn o astudio a gweithio yn rhan-amser, roeddwn i’n poeni rhywfaint am fy nyfodol. Roedd cwmni telathrebu mawr yn recriwtio cynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid ar y pryd, felly fe ymgeisiais am rôl gyda nhw. Roedd fy nghais yn un llwyddiannus, ac fe weithiais fy ffordd trwy’r rhengoedd, fel petai, nes i mi dderbyn rôl Cydlynydd Hyfforddi a Datblygu. Yn y rôl hon, roedd gen i gyfrifoldeb am hyfforddi staff newydd ac uwchsgilio staff cyfredol. Fe sbardunodd hyn fy angerdd am gefnogi pobl!

Ar ôl treulio 7 mlynedd yn gweithio i’r cwmni, fe dderbyniais gynnig diswyddiad gwirfoddol. Roeddwn i’n barod am her newydd. Roedd gen i ysfa i deithio, felly penderfynais hedfan i Toronto am flwyddyn o waith! Yn sydyn, roeddwn i’n eistedd ar awyren yn mynd i Ganada, yn ddi-waith, heb unman i aros a heb ddillad addas ar gyfer dymheredd rhewllyd y wlad! Ar ôl setlo, fe ymgeisiais am rolau tebyg i’r rhai roeddwn wedi gweithio ynddynt yn ôl yn yr Iwerddon, a llwyddais i sicrhau rôl datblygu staff gyda chwmni darparu yswiriant iechyd. Yna, sylweddolais, doeddwn i ddim wedi teithio ar draws y byd i wneud yr un fath o waith, roeddwn i am gael profiadau newydd, felly fe wnes i sicrhau rôl mewn clwb gomedi fel gweinyddydd! Ar ôl 3 blynedd yng Nghanada, fe es i yn ôl i’r Iwerddon oherwydd roeddwn i’n hiraethu am fy nheulu. Er yr oeddwn i’n gwybod y byddwn i’n cael trafferth dod o hyd i waith yn Nulyn ar y pryd, oherwydd y lefelau diweithdra, doeddwn i ddim wedi rhagweld pa mor ddifrifol oedd y sefyllfa; dyma’r tro cyntaf i gael fy ngwrthod bob tro y byddwn i’n cyflwyno cais am swydd; roeddwn i’n ddigalon iawn ac roedd fy hyder yn pylu gyda’r awr, gan nad oedd gen i syniad o ran sut i symud ymlaen.

Ar ddiwrnod fy mhen-blwydd yn 32 oed, cefais epiffani a phenderfynais ei bod yn bryd i fi wneud yr hyn roeddwn i wedi eisiau ei wneud erioed, felly fe wnes i gyflwyno cais i astudio cwrs mynediad Gradd Seicoleg. Er nad oeddwn i wedi bod mewn addysg ers dros ddegawd, a’r ffaith yr oeddwn i’n poeni oherwydd mai fi oedd y person hynaf ar y cwrs, roedd hwn yn drobwynt personol anferth i fi; dangosodd i fi fy mod i’n gallu cyflawni unrhyw beth rydw i’n gweithio’n galed amdano, a chynyddodd fy hunanhyder yn syth o ganlyniad i hyn. Fe es i ymlaen i astudio gradd cydanrhydedd mewn Seicoleg a Chwnsela yn Abertawe gyda mynediad yn syth i’r ail flwyddyn. Fe wnes i fwynhau’r cyfnod yma, ac fe weithiais fel Cynorthwyydd Llyfrgell i Fyfyrwyr i redeg ochr yn ochr â fy astudiaethau.

Pa gyfeiriad wnes di ddilyn ar ôl cwblhau dy addysg?

Ar ôl cwblhau fy ngradd, fe benderfynais aros yn Abertawe. Gweithiais fel Goruchwylydd mewn tafarn Wyddelig yn y Mwmbwls wrth geisio gweithio allan fy nghynllun gyrfa hirdymor. Roeddwn i’n poeni bryd hynny am fy ngyrfa, ond yn dilyn sgwrs gyda fy mam, fe wnaeth hi fy ngorchymyn i “beidio â chymryd bywyd mor ddifrifol, mwynha dy hun” – rwy’n falch fy mod wedi gwneud hyn.

Ar ôl dwy flynedd yn y rôl hon, caeodd y dafarn ei ddrysau am y tro olaf a chefais fy niswyddo. Dyma oedd dechrau fy ngyrfa mewn cyflogadwyedd; Fe wnes i sicrhau rôl ag asiantaeth recriwtio, ac roeddwn i’n gyfrifol am helpu gyda chyfweliadau, ceisiadau a llawer o brosesau recriwtio eraill ar gyfer y diwydiannau Pensaernïol a Pheirianneg. Er fy mod wedi mwynhau’r rôl, roedd y ffocws ar gyflawni targedau, yn hytrach na chynnig cymorth i gleientiaid, felly ar ôl blwyddyn fe wnes i wneud cais i weithio fel Ymgynghorydd Recriwtio gyda Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol; roedd ei hamgylchedd a’u gwerthoedd yn cyd-fynd â’r ffordd roeddwn i’n gweld y byd. Roeddwn i wrth fy modd pan ges i gynnig y swydd. Ar ôl ychydig fisoedd, fe gyflwynais gais ar gyfer swydd Hyfforddwr gyrfa, ac rydw i wedi bod yn gweithio yn y rôl byth ers hynny!

Wyt ti’n difaru unrhyw beth o ran dy yrfa?

Nac ydw, mae pob penderfyniad ar hyd fy nhaith wedi fy siapio i fel unigolyn. Mae pob dim rydw i wedi ei gyflawni o ran fy mywyd proffesiynol wedi digwydd ar amser, fel petai. Roedd mynd i’r brifysgol yn hŷn wedi fy helpu i wireddu fy mreuddwyd. Mae’r holl rolau rhan-amser wedi fy natblygu fel unigolyn ac wedi fy atgoffa i beidio â chymryd bywyd mor ddifrifol. Mae fy rolau mwy proffesiynol wedi rhoi llwyfan gwych i mi ddatblygu. Mae pethau wedi cwympo i’w lle hyd yn hyn ac rwy’n hapus ac yn edrych ymlaen ar gyfer y dyfodol!

Oes un peth yr hoffet ti fod wedi ei wybod pan oeddet ti’n iau?

Hoffwn pe bawn i wedi gwybod bod unrhyw beth yn bosib, cyn belled â’ch bod yn barod i weithio amdano. Trwy gydol fy 20au, roeddwn i’n teimlo pwysau i gymharu fy hun â fy nghyfoedion. Rwy’n credu’n gryf mewn cyflawni pethau ar gyflymder naturiol. Chi sy’n gyfrifol am eich llwybr, felly gwnewch yn siŵr ei fod yn llwybr unigol. Dilynwch eich angerdd chi, nid angerdd eraill!

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ymgeisio am swyddi?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am rôl, peidiwch ag aros nes eich bod yn diwallu pob un o’r meini prawf, byddwch yn uchelgeisiol – yr ateb gwaethaf y gallech chi ei gael yw na, ond mae ‘na’ yn gyfle ichi ddysgu a gwella. Mae’n bwysig ichi herio eich hun yn barhaus; os nad yw’r cyfle yn eich herio, ni fydd yn eich newid, felly ewch amdani gyda phopeth sydd gennych chi!

Cyngor gorau?

Os nad ydych yn siwr am eich dyfodol, cymerwch ran mewn cymaint o weithgareddau ag sy’n bosib; rhwydweithiwch â phobl, gwirfoddolwch, ymunwch â chlwb, does dim dal pwy allech chi gwrdd ag ef, a beth y gallwch ei gyflawni. Peidiwch ag ofni newid, beth bynnag yw’ch oed; pe bawn i wedi gweithio mewn un swydd, un yrfa, ers gadael yr ysgol, pwy â ŵyr beth fyddwn i’n ei wneud heddiw. Byddwn i’n sicr ddim yn gweithio mewn rôl rwy’n ei charu, yn hyfforddi pobl i sicrhau cyflogaeth ystyrlon. Yn y diwedd, rydyn ni’n difaru’n cyfleoedd nid ydym yn eu cymryd, felly cymerwch risg er mwyn llwyddo, ac mi fyddwch yn hapus. Os na fyddwch yn llwyddo, byddwch wedi ennill profiad ac yn ddoethach am hynny!