Lisa Thomas – Straeon Gyrfa

“Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau â llechen lân.”

 

A wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch?

Roeddwn i’n academaidd iawn yn yr ysgol uwchradd ac yn cyflawni fy rôl yn dda fel Dirprwy Brif Ferch. Roeddwn i ar y ffordd i sicrhau graddau da, ond erbyn diwedd fy nghyfnod yn yr ysgol fe ddechreuais ymddieithrio o addysg a chanolbwyntio mwy ar fy mywyd cymdeithasol, yn hytrach na fy astudiaethau. Oherwydd hyn, fe adewais yr ysgol gyda chymwysterau Mathemateg, Saesneg a Gofal Plant yn unig. Ar y pryd, roeddwn i’n siomedig iawn gyda fy nghanlyniadau ac roeddwn i wedi gobeithio dilyn llwybr addysg bellach, ond, roedd y dyfodol yr oeddwn i wedi’i rhagweld yn edrych yn annhebygol iawn, felly doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w wneud nesaf.

Pa lwybr wnes di ddilyn ar ôl cwblhau dy addysg?

Fe ddechreuais weithio mewn tafarn leol cyn penderfynu beth i’w wneud nesaf. Ar ôl cyfnod byr, penderfynais fy mod am sicrhau gyrfa ym maes teithio a thwristiaeth, gan fod gen i freuddwydion mawr o deithio’r byd, ac roeddwn yn teimlo mai dyma’r llwybr perffaith ar fy nghyfer i. Gweithiais mewn nifer o sefydliadau asiantaethau teithio annibynnol dros nifer o flynyddoedd cyn cwympo’n feichiog yn 20 oed. Dychwelais i fyd gwaith yn rhan-amser dim ond 5 wythnos yn ddiweddarach.

Yn 21 oed, cynigiwyd swydd wych i’m gŵr yn Bath, felly fe symudom yno. Fe wnaethom y mwyaf o’r cyfle ac fe benderfynais fod yn fam llawn amser. Un dydd Sadwrn, fe benderfynais ymweld ag asiantaeth deithio leol (ymhell cyn dyddiau bwcio gwyliau ar-lein!) i fwcio gwyliau haf i’r teulu. Erbyn i mi gyrraedd adre, cynigiwyd rôl i mi yn y cwmni!

Gweithiais yno yn rhan-amser am gyfnod, gan weithio fel arbenigwr Awstralia’r cwmni. Yn aml iawn byddwn i’n ennill ‘Gweithiwr y Mis’ am fy mherfformiad. Un o fy uchafbwyntiau gyrfaol oedd ennill ‘Gweithiwr y Flwyddyn’, a enillais drwy gynnig pris gwell ar gyfer trip ysgol, yr un ysgol yr oedd fy mhlant yn ei mynychu!

Ym mha ffordd mae dy lwybr gyrfa wedi datblygu?

Yn drist iawn, fe wnaeth rhywun ymosod ar fy mab hynaf yn fuan ar ôl iddo ddechrau yn y brifysgol. Torrwyd ei ên ac fe roedd ei ymennydd wedi ei gleisio, ac oherwydd hyn dechreuodd ei iechyd meddwl ddirywio. Fy ffocws i, bryd hynny, oedd cefnogi fy nheulu a helpu fy mab i wella yn iawn er mwyn iddo fynychu’r brifysgol unwaith eto. Yn ystod y cyfnod hwn roeddwn am ddysgu cymaint ag y gallwn am faterion iechyd meddwl. Doeddwn i ddim yn gwybod llawer am y pwnc, ond fe wnes i waith ymchwil a chael cymaint o wybodaeth â phosibl i mi allu helpu fy mab hyd eithaf fy ngallu. Trwy wneud hyn, fagais flas ar weithio gyda phobl ifanc a’u helpu.

Fe ddes i ar draws swydd mewn ysgol uwchradd leol am Gydlynydd Chweched Dosbarth, lle’r oedd gofyn i mi ddarparu cymorth cynhwysfawr i fyfyrwyr, rheoli’r llyfrgell a chydlynu digwyddiadau a gweithgareddau allgyrsiol. Ar ôl rhai blynyddoedd yn y rôl, yn drist iawn, bu farw fy nhad, a gwnaeth hyn i mi ail-feddwl fy mywyd ac fe sylweddolais fy mod am fyw yn agosach at fy mam, er mwyn ei chefnogi. Yn fuan wedyn, symudon ni yn ôl gartref ac fe sicrheais rôl ran-amser yn Llyfrgell Coleg Castedd-nedd. Ochr yn ochr â’r rôl hon fe astudiais gymhwyster hyfforddi bywyd a phenderfynais fy mod eisiau gweithio’n agosach gyda phobl trwy ddulliau un-i-un.

Gan gyfuno fy angerdd am gymorth a’m dealltwriaeth a phrofiad o iechyd meddwl, fe dderbyniais rôl fel Gweithiwr Iechyd Meddwl. Wnes i ddim aros yn r rôl hon am gyfnod hir iawn gan nad oeddwn yn ymwneud â’r gwaith cymaint ag y byddwn i wedi hoffi, doeddwn i ddim yn darparu cymorth ystyrlon ac nid oedd fy sgiliau’n cael eu defnyddio i hybu newidiadau cadarnhaol. Chwiliais am rôl a oedd yn fwy addas i’m hanghenion a’m dyheadau ac fe dderbyniais rôl Hyfforddwr Gyrfa yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Yn fy rôl bresennol rydw i’n gweithio â phobl ifanc ar lefel bersonol, yn eu cefnogi i wellau eu hamgylchiadau a gwneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau – boed hynny’n sicrhau prentisiaeth anhygoel neu fagu digon o hyder i sicrhau swydd ran-amser bob dydd Sadwrn. Dw i wir yn teimlo fy mod yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac rwy’n ddiolchgar iawn o’r math hwn o ‘waith’.

Oes un peth yr hoffet ti fod wedi ei wybod pan oeddet ti’n iau?

Hoffwn pe bawn i wedi dod o hyd i gyflogaeth a oedd yn gweddu i’m sgiliau; mae pobl, eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u profiad yn newid ac yn datblygu ar raddfa barhaus. Mae’n bwysig iawn i chi gael nod terfynol ond mae mwy nag un llwybr i gyflawni’r nod honno – a bydd eich llwybr yn debygol o fod yn wahanol iawn i’r un a gynllunioch!

Canllaw gorau wrth ymgeisio am swyddi?

Dydych chi ddim yn gallu dysgu angerdd. Mae cymwysterau yn bwysig, ond eich brwdfrydedd a’ch angerdd chi fydd yn eich arwain at le’r ydych chi eisiau bod mewn bywyd.

Cyngor gorau?

Aseswch eich sefyllfa a gofyncwch i chi’ch hun ‘Beth sydd angen i mi ei wneud i gyrraedd lle’r ydw i eisiau ei gyrraedd?’.

Yn aml, mae pobl yn meddwl bod eu swyddi delfrydol yn un peth cadarn, ond mae gennych hawl i newid eich meddwl! Nid yw dewis un llwybr penodol yn golygu y byddwch yn gaeth iddo am weddill eich bywyd. Byddwch yn agored i bob opsiwn posib. Mae gwneud camgymeriadau yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol; dyw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau â llechen lân!