Kieran Richardson – Stori Gyrfa

 

“Paid ag ofni bod yn ti dy hun”

 

Eisteddon ni gyda’r Derbynnydd, Kieran, i drafod y penderfyniadau a’r camau sydd wedi llywio ei yrfa hyd yma. Y canlyniad? Trafodaeth braf am bwysigrwydd dilyn cyfleoedd sy’n cydfynd â’ch diddordebau a’r angen i barhau i wella’r sgiliau a’r wybodaeth rydych chi’n eu datblygu ar hyd y ffordd.

A wnaethoch chi fwynhau eich addysg?

Yn yr ysgol ro’n i’n hoff iawn o gyrsiau ymarferol megis Astudiaethau Busnes a Gwasanaeth Cyhoeddus, gan eu bod wedi fy helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau sy’n berthnasol i waith; sgiliau a fyddai’n fy nghefnogi wrth symud o addysg i fyd gwaith. Ar ôl gorffen ysgol, i ddechrau, doeddwn i ddim yn siŵr iawn pa gamau i’w cymryd nesaf, ond ar ôl pwyso a mesur fe benderfynais symud ymlaen i addysg bellach a dewis cwrs a oedd y cydfynd â fy niddordebau. Felly, cofrestrais ar gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Dysgais am ddamcaniaethau gwahanol ar ystod eang o faterion, o egwyddorion rheolaeth i reoli digwyddiadau. Mwynheais gynnwys y cwrs yn fawr iawn a’r ystod eang o gyfleoedd a roddodd i mi o ran gwella fy ngwybodaeth a’m dealltwriaeth.

A wnaethoch chi ddilyn addysg bellach neu uwch?

Ro’n i’n awyddus i ddatblygu fy addysg a’m gwybodaeth, felly penderfynais astudio gradd Rheoli Busnes (Marchnata) yng ngholeg Gŵyr Abertawe. Ro’n i wir wedi mwynhau astudio’r cymhwyster hwn; ces i gyfle i archwilio gwahanol feysydd busnes ac fe ddechreuais feddwl am fy ngyrfa a’r sectorau gwahanol a oedd o ddiddordeb i mi. Yn ystod y drydedd flwyddyn fe ro’n i’n rhan o ‘lwybr marchnata’, ac fe dderbyniais gyflwyniad i’r maes marchnata digidol. Cefais fy swyno yn syth gan y broses o ymgysylltu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd ar-lein, ac roeddwn i’n gwybod mai dyma’r maes roeddwn i am ei archwilio ymhellach fel llwybr gyrfa posib.

Pa ffurf gymerodd eich gyrfa ar ôl i chi gwblhau eich addysg?

Tua diwedd fy ngradd, cysylltais â thîm Dyfodol Coleg Gŵyr Abertawe i ddechrau archwilio fy opsiynau gyrfa. Ces wybod am gyfle i weithio i Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, yn helpu’r adran farchnata i gynllunio a gweithredu tasgau a gweithgarwch dros yr haf mewn perthynas â’r rhaglen trawsnewid. Gwnes i’r mwyaf o’r cyfle a ches gyfweliad ar gyfer y rôl, ac roedd yr holl beth yn teimlo fel cam cyntaf naturiol i mewn i’r byd marchnata, lle gallwn gael profiad gwaith uniongyrchol a mewnwelediad gwerthfawr i’r gwaith sy’n cael ei gyflawni y tu ôl ‘r llenni wrth farchnata a hyrwyddo’r adran. Ro’n i wrth fy modd o dderbyn y swydd a gwnes i’r mwyaf o’r cyfle; roedd y tîm yn anhygoel ac yn gefnogol iawn, ac ro’n i’n hapus iawn fy mod yn cael cyfle i weithio ar draws yr adran mewn sawl maes busnes gwahanol. Enillais llawer iawn o brofiad a gwybodaeth ar hyd y ffordd. Gweithiais gyda nifer o bobl wahanol o amrywiaeth enfawr o gefndiroedd, a datblygais lawer yn bersonol ac yn broffesiynol. Fel rhan o’r rôl, ces gyfle hefyd i brofi’r maes cyn gwneud penderfyniad ynghylch dilyn gyrfa ynddi ai peidio.

Ar ôl 3 mis yn y rôl, ces gyfle i ymuno â’r tîm Derbyn a Gweinyddu dros gyfnod mamolaeth, ar sail amser llawn. Ro’n i wedi dwlu ar yr amgylchedd gweithio, a doeddwn i ddim am adael y tîm, felly cyflwynais gais am y rôl ac roeddwn i’n lwcus iawn i’w derbyn! Ro’n i’n hapus iawn i dderbyn y cyfle hwn i gyflawni cynnydd; ro’n i’n gyffrous i gael rhagor o gyfrifoldebau mewn rôl newydd sbon, gan wella fy sgiliau gweinyddu a fy nealltwriaeth o ymgysylltu â chwsmeriaid mewn modd effeithiol.

Oes unrhyw benderfyniadau gyrfa rydych chi’n eu difaru?

Dw i newydd ddechrau fy ngyrfa, felly hyd yn hyn nid ydw i’n difaru unrhyw benderfyniadau. Dw i’n siŵr, gydag amser ac ôl-ddoethineb, bydd rhai dewisiadau y byddaf yn eu difaru, ond mae hynny’n rhan o’r daith! Mewn bywyd, dw i’n ceisio osgoi difaru pethau; dydych chi ddim yn gallu newid y gorffennol, felly defnyddiwch bob profiad fel cyfle i ddysgu ac i ddylanwadu ar y penderfyniadau sydd heb eu gwneud.

Oes yna un peth penodol yr hoffech fod wedi ei wybod pan oeddech yn iau?

Hoffwn pe bawn i wedi derbyn mwy o gyngor seiliedig ar gyflogaeth yn yr ysgol, yn enwedig mewn perthynas â gwaith addas; dw i wastad wedi bod yn uchelgeisiol ac ro’n i’n awyddus i gynllunio fy ngyrfa yn gynnar iawn er mwyn paratoi’n drylwyr ar gyfer y camau nesaf. Ni dderbyniais gymorth ac, yn fy marn i, dylid cynnig cymorth i bobl ifanc fel y gallant deimlo’n fwy hyderus am eu penderfyniadau o’r cychwyn cyntaf. Dim ond yn y Coleg gwnes i sylweddoli bod rolau marchnata yn fwy addas ar fy nghyfer i, er fy mod yn wreiddiol wedi eisiau dilyn gyrfa ym maes cyfrifeg. Mae’n bwysig iawn eich bod yn adnabod eich cryfderau a’ch sgiliau cyn gynted â phosib, er mwyn dod o hyd i rolau a sectorau addas – dw i’n credu bod llawer o bobl yn cael braw ar yr ochr orau ar ôl darganfod yr amrywiaeth eang o gyfleoedd sy’n berthnasol i’w sgiliau!

Cyngor gorau?

Byddwch y fersiwn orau ohonoch chi’ch hin a pheidiwch â chopïo eraill. Wrth gwrso eich breuddwydion, byddwch yn ddewr ac yn driw i chi’ch hun; gwnewch eich gorau, byddwch yn ymroddedig, credwch ynoch chi’ch hun a byddwch yn hyderus wrth wneud pob peth posib i gyrraedd eich cyrchfan. Nid yw’n hawdd, ond mae’n sicr yn werth chweil!