Kate Yeo

 

“Mae gwaith caled yn arwain at lwc”

 

A wnest ti ddilyn addysg bellach neu uwch?

Ar ôl gadael yr ysgol uwchradd, penderfynais fynd i Goleg y Graig yn Llanelli i astudio diploma cenedlaethol mewn Celf a Dylunio. Ar y pryd, roedd gen i swydd ran-amser mewn bwyty lleol i redeg ochr yn ochr â fy astudiaethau; yn yr ysgol roedd yn well gen i bynciau creadigol na phynciau academaidd, ond, ar y cyfan, fe wnes i’n dda yn fy arholiadau a llwyddais i ennill graddau da. Dewisais gwrs celf a dylunio gan fod y cwrs yn un eang iawn a allai gynnig llawer o lwybrau gyrfa, a phenderfynais ganolbwyntio’n bennaf ar ddylunio mewnol a phrosiectau ffasiwn. Fe wnes i fwynhau fy amser yn y coleg, ond erbyn diwedd y cwrs doedd gen i ddim cynllun gyrfa ac arweiniodd hyn i fi deimlo’n ansicr iawn ynghylch fy nyfodol.

Penderfynais barhau gyda fy addysg a symud ymlaen i astudio cwrs mewn Celfyddydau Cymhwysol Cyfoes yng Ngholeg Celf Henffordd. Fe wnes i ystyried sawl prifysgol a chwrs gwahanol ond roedd y syniad o fod mewn dosbarth bach yn swnio’n apelgar iawn i fi er mwyn i mi allu dysgu mewn amgylchedd a fyddai’n fy ngalluogi i wneud yn dda iawn. Fe wnes i ddwlu ar fy amser yn y brifysgol (bywyd myfyriwr, yn benodol!) ond roedd y cwrs yn un heriol. Yn ystod fy amser yn y brifysgol, fe wnes i ddatblygu diddordeb mewn cefnogi pobl mewn angen, felly cwblheais draethawd hir ar sut y gall unigolion ar y sbectrwm awtistig fynegi eu hunain trwy gelf. Dyma ddechreuodd fy angerdd am ddarparu cymorth ystyrlon i bobl mewn angen!

 

Pa ffurf gymerodd dy yrfa ar ôl addysg?

Hyd nes i mi raddio, doedd gen i ddim syniad beth ro’n i eisiau ei wneud fel gwaith. Ces gynnig i weithio fel tywysydd i berson â nam gweledol a oedd yn mynychu coleg cyfagos, ac roedd yr unigolyn hwn ar y sbectrwm awtistig. Neidiais ar y cyfle; cychwynnais y swydd ar ôl cyfnod dwys o hyfforddiant ac fe wnes i fwynhau darparu cymorth i’r myfyriwr yn ystod ei astudiaethau. Rhoddodd y rôl hon blatfform i mi gyflawni gwaith ro’n i’n angerddol amdano. Symudais ymlaen i sicrhau swydd mewn cartref gofal lleol i blant. Roeddwn yn gweithio ag unigolion ag anableddau addysgol a chorfforol. Ces fy nyrchafu i rôl rheoli ar ôl blwyddyn ac fe ddatblygais lawer ystod y cyfnod hwn, yn broffesiynol ac yn bersonol; o’r diwedd, ro’n i’n gwybod beth ro’n i am ei wneud fel gyrfa, ac ro’n i’n awyddus iawn i barhau i helpu cymaint o bobl â phosib er mwyn eu helpu i oresgyn eu rhwystrau, gan eu hannog i gyflawni eu nodau.

 

Ym mha ffordd mae dy yrfa wedi datblygu?

Fe wnaeth y rôl yn y cartref gofal arwain at nifer o swyddi cymorth eraill, gan gynnwys fy mhrofiad cyntaf o gyflogadwyedd, lle wnes i helpu unigolion ag anawsterau dysgu i gynyddu eu siawns o sicrhau cyflogaeth. Fel hyfforddwr, gweithiais â phobl ar sail un-i-un, ac fe wnes i elwa llawer o ddod i adnabod unigolion ar lefel ddyfnach, er mwyn i mi allu deall eu hanghenion yn well. Ces gyfle hefyd i redeg rhaglen sgiliau hanfodol i helpu unigolion i wella eu sgiliau llythrennedd a rhifedd a’u rhagolygon gyrfaol. Ar ôl hyn, fe wnes i sicrhau swydd yn y sector cyflogaeth gefnogol, gan ddarparu hyfforddiant mentora a gwasanaeth datblygu sgiliau i unigolion â salwch hirdymor, problemau iechyd meddwl ac anawsterau dysgu, fel y gallant sicrhau cyflogaeth. Fe wnes i fwynhau’r swydd hon yn fawr iawn ac fe arhosais ynddi am 2 flynedd, cyn mynd ar gyfnod mamolaeth. Ar ôl rhoi genedigaeth i fy merch, fe es i yn ôl i’r gwaith am rai misoedd, ond oherwydd newidiadau mawr i’r gweithle, a’r awydd i dreulio mwy o amser gyda fy merch, penderfynais ymddiswyddo a dechrau busnes fy hun.

Dechreuais fy musnes ar ôl nodi bwlch yn y farchnad ar gyfer cynnig gwasanaethau cymorth ymarferol i bobl nad oeddent yn bodloni meini prawf rhaglenni, gan gynnwys pobl gyflogedig, pobl mewn grwpiau oedran penodol a phobl â phryderon cymdeithasol. Roedd hyn yn teimlo fel cyfle gwych i ddefnyddio fy nghymwysterau celfyddydol a fy mhrofiad gwaith perthnasol, felly fe wnes i ddechrau grŵp yn yr ardal i bobl wneud gweithgareddau celf a chrefft, wrth weithio i oresgyn unrhyw rwystrau personol. Ro’n i wrth fy modd â’r busnes hwn ac ro’n i’n teimlo fy mod i’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bob unigolyn ro’n i’n gweithio â nhw; magais hunanhyder a phwrpas, ac fe roedd yn rhan hynod o werthfawr o fy nhaith gyrfa.

Ar ôl treulio 4 blynedd yn rhedeg busnes, ac ar ôl rhoi genedigaeth i fy ail blentyn, roedd hi’n amser dychwelyd i waith amser llawn. Fe ddes i o hyd i hysbyseb gan Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol am Ymgynghorydd Cyflogadwyedd a Recriwtio, ac am ryw reswm roedd y swydd hon yn teimlo’n berffaith i fi; ro’n i’n hoffi’r ffaith bod y rhaglen yn ymwneud â phobl sy’n llithro drwy’r rhwyd mewn perthynas â derbyn cymorth, ac ro’n i’n gwybod y byddai hon yn swydd lle gallwn i ddysgu a chyflawni twf, yn ogystal ag ychwanegu gwerth i fy mhrofiadau blaenorol. Roedd fy nghais yn un llwyddiannus, ac ro’n i’n gyffrous i ddechrau pennod newydd.

 

Wyt ti’n difaru unrhyw benderfyniadau gyrfa?

Ar ôl cyfnod mamolaeth, hoffwn pe bawn i wedi gweithio’n agosach â fy nghyflogwr i hwyluso fy ffordd o fyw newydd fel mam. Byddwn i wedi mwynhau’r rôl yn fwy pe bawn wedi cael cyfle i weithio’n rhan-amser, a byddai wedi gwneud y cyfnod pontio – o gyfnod mamolaeth yn ôl i’r gweithle – yn haws o lawer. Fodd bynnag, hawdd yw myfyrio ar bethau fel hyn a dymuno fod pethau wedi gweithio allan yn wahanol, ond mae’r heriau a’r anawsterau a brofais wedi fy ngwneud yn berson gwydn.

 

A newidiodd trywydd dy yrfa a dy uchelgeisiau ar ôl cael plant?

Ni newidiodd drywydd fy ngyrfa, ond newidiodd fy mrwdfrydedd yn bendant. Ar ôl cael plant, ro’n i’n fwy angerddol am fy ngwaith oherwydd roedd gen i gymhelliant i gefnogi pobl i gyflawni eu potensial, waeth beth fo’u hamgylchiadau. Fel mam newydd, roedd gen i well dealltwriaeth o anghenion menywod mewn sefyllfaoedd tebyg, ac ro’n i’n teimlo’n fwy parod i ddarparu cymorth gwell a mwy effeithiol i’r unigolion hynny.

 

Awgrym pwysicaf wrth ymgeisio am swyddi?

Chwiliwch am gyfleoedd sy’n eich diddori chi – mae hi mor syml â hynny! Hyd yn oed os nad ydych chi’n diwallu’r meini prawf yn llwyr, efallai bod gennych rinweddau, sgiliau neu brofiad eraill sy’n cael eu hystyried yn werthfawr iawn gan y cyflogwr. Rhaid i chi fod yn hyderus, er mwyn gallu dangos eich bod eisiau sicrhau’r swydd a’ch bod yn barod i wneud cyfraniad gwerthfawr.

 

Dy awgrym euraidd oll?

Gwna’r hyn sy’n bwysig, nawr! Os oes rhywbeth ry’ch chi am ei wneud, credwch ynoch chi’ch hun ac ewch amdani! Peidiwch ag aros am ‘foment berffaith’. Rwy’n credu dylai pawb wneud y mwyaf o bob cyfle posibl; os na fyddwch chi byth yn rhoi cynnig arni, fyddwch chi byth yn gwybod os y’ch chi’n llwyddiannus!