Hyfforddwr bywyd – Plant

Abertawe a Chastell-nedd
£9.90 yr awr
Rolau amser llawn a rhan-amser
30.1.22

Mae gwasanaethau’r sefydliad hwn yn rhoi pobl yn gyntaf ac maent yn cynnig cartrefi croesawgar a chymorth i bobl sydd wedi profi trawma ac i bobl sydd naill ai’n derbyn gofal, gadael gofal, profiad o ofalu neu bobl ddigartref.

Mae’r rôl hon yn hanfodol i’n llwyddiant. Yr Hyfforddwr Bywyd Plant yw asgwrn cefn y tîm, ac mi fydd yn sicrhau bod ein plant yn derbyn cymorth trawma o’r radd flaenaf, ynghyd â gwneud yn siŵr bod ein cartrefi’n bodloni ein safonau. Byddwch yn gyfrifol am les a diogelwch ein plant, ac yn darparu cyngor a chymorth iddynt er mwyn mynd i’r afael â phroblemau y gallant fod yn eu hwynebu. Bydd gofyn i chi hefyd eu cefnogi i ddatblygu sgiliau sydd eu hangen arnynt pan fyddant yn tyfu’n oedolion. Mae ein Hyfforddwyr Bywyd yn gallu cael effaith anhygoel ar fywydau plant trwy ddeall bod pob rhyngweithiad yn gweithredu fel ymyriad a bod pob munud a dreulir yn ein hadeiladau yn gyfle i gynnig cymorth rhagweithiol ac yn ffordd o gynorthwyo plant mewn modd cariadus a phroffesiynol.