Gweithiwr Cymorth – Gofal Cymhleth

Abertawe
£11.42 yr awr
Amser Llawn a Rhan Amser
09.03.2023

Rydym yn chwilio am Weithiwr Cymorth i ymuno â Thîm Cymorth Cymhleth. Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus yr hyder a’r sgiliau i ymgymryd â hyfforddiant ac asesiadau angenrheidiol, fel y gallant gefnogi pobl ag anghenion iechyd cymhleth a chwblhau tasgau sy’n ymwneud ag iechyd, er enghraifft:

  • Cynorthwyo gyda dosbarthu meddyginiaeth a maeth drwy Driniaethau Gastrostomi Endosgopig Drwy’r Croen (PEG) a Gastro- jejunostomy (JEJ).
  • Cymorth cymhleth sy’n ymwneud ag epilepsi, gan gynnwys rhoi meddyginiaethau achub.
  • Gweithio ag unigolion ag anableddau corfforol cymhleth sydd angen cymorth penodol i ddefnyddio offer arbennig i gadw symud a bod yn actif, megis ffisiotherapi ac ati.

Fel tîm, rydym yn gweithio â gweithwyr proffesiynol allanol sy’n ymwneud ag iechyd a lles yr unigolion, ac maent yn cynnal apwyntiadau a chyfarfodydd Tîm Aml-Ddigyblaethol yn rheolaidd. I helpu pawb i rannu gwybodaeth a’u galluogi i gyflawni canlyniadau cadarnhaol mewn perthynas ag iechyd, bydd angen i chi gwblhau gwaith monitro ysgrifenedig yn rheolaidd i gynnig gwybodaeth glir o ansawdd da, fel y gallwch helpu’r 4 person ifanc i gynllunio eu hanghenion cymorth ac iechyd.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales