FEEDBACKAnnog pobl ifanc i ddweud eu dweud am ymgysylltu a dilyniant ieuenctid yng Nghymru

We value your feedback

Ydych chi’n 25 oed neu iau? Ydych chi wedi derbyn cymorth ychwanegol i’ch helpu i aros mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth? Ydych chi eisiau helpu i siapio cymorth yn y dyfodol i bobl ifanc yng Nghymru?

RYDYN NI EICH ANGEN CHI!

Y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid

Beth yw FfYDI a phwy sy‘n elwa o’r prosiect?

Cafodd y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (FfYDI) ei ddatblygu yn 2013. Bwriad y rhaglen yw cefnogi rhagor o bobl ifanc yng Nghymru i ymgysylltu a symud ymlaen mewn perthynas ag addysg, hyfforddiant a chyflogaeth. Nod y FfYDI yw gwella profiad dysgu pobl ifanc a’u helpu i symud ymlaen i fyd gwaith. Wrth wraidd y prosiect, mae anghenion pobl ifanc – sy’n eich galluogi chi i ddewis yr opsiwn gorau o ran dilyniant, beth bynnag fo’ch anghenion, eich galluoedd a’ch amgylchiadau.

Bwriad y FfYDI yw helpu pobl ifanc yng Nghymru (11 i 25 oed) sydd mewn perygl o dynnu yn ôl o addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth neu’r rhai sydd yn profi ffactorau a allai effeithio ar eu dilyniant. Gallai’r ffactorau hyn gynnwys: bod yn ofalwr ifanc; profi problemau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl; problemau teuluol; bod mewn perygl o fod yn ddigartref; anghenion dysgu ychwanegol; byw mewn gofal. Yn amlwg, mae yna ffactorau eraill a allai effeithio arnoch – unrhyw beth sy’n eich atal rhag aros yn yr ysgol, coleg, hyfforddiant neu yn y gwaith.

Beth mae‘re FfYDI wedi’i gyflawni a beth sydd wedi newid ers ei gyflwyno?

Ers cyflwyno’r FfYDI, mae llai o bob ifanc wedi tynnu yn ôl o addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Mae hyn yn golygu bod mwy o bobl ifanc wedi aros yn yr ysgol, coleg, neu wedi parhau ar raglenni hyfforddiant sydd wedi’u cynllunio i’w helpu i symud ymlaen i swydd neu brentisiaeth. Mae sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd yn well er mwyn darparu gwasanaethau i bobl ifanc, ac mae gan y sefydliadau hynny well ddealltwriaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael ym mhob ardal leol. Gall bobl ifanc, yn ogystal â’r unigolion sydd yn eu cefnogi, bellach, gyrchu gwybodaeth yn llawer haws.

Mae llawer o bethau wedi newid ers 2013. Mae gwasanaethau newydd megis Gweitho dros Gymru wedi cael eu cyflwyno i ddarparu cyngor i bobl ifanc ar sut i sicrhau a symud ymlaen o fewn cyflogaeth. Mae rhai o’r anawsterau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu wedi newid, hefyd, a gwyddom fod rhai o’r heriau hyn, megis iechyd meddwl a lles, wedi’u hamlygu fwyfyth o ganlyniad i Covid-19. Mae dulliau newydd bellach ar waith i ddarparu cymorth i bobl ifanc sy’n wynebu heriau megis problemau iechyd meddwl ac unigolion sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, a defnyddir gwaith ieuenctid hefyd fel ffordd o ddarparu’r gwasanaethau hyn. Mae pandemig Covid-19 hefyd wedi cael effaith fawr ar brofiad pobl ifanc o addysg a hyfforddiant, yn ogytsal â’r cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael iddynt.

Dyma pam mae Llywodraeth Cymru yn adolygu’r FfYDI, a dyma pam, hefyd, rydym am glywed eich barn chi!

Sut alla i wneud gwahaniaeth?

Rydym am glywed barn pobl 11-25 oed ledled Cymru, er mwyn siapio a llunio cymorth y rhaglen ar gyfer y dyfodol. Rydym eisiau clywed eich profiadau chi o’r cymorth rydych wedi ei dderbyn i’ch helpu i aros mewn addysg neu hyfforddiant neu symud ymlaen i gyflogaeth. Rydym am ddarganfod beth sydd yn gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio, ac am wybod beth sydd eisiau ei ddiweddaru, beth sydd ar goll, ond yn bwysicach oll, beth allwn ni ei wneud i ymgysylltu â phobl ifanc.

Os ydych am helpu i rannu cymorth i bobl ifanc yng Nghymru yn y dyfodol, parhewch i ddarllen i ddarganfod rhagor am FfYDI…

Nodi’n gynnar

Mae nodi’n gynnar yn sicrhau bod pobl ifanc sydd mewn perygl o dynnu yn ôl yn cael eu nodi, a bod y gefnogaeth gywir yn cael ei ddarparu iddynt cyn gynted ag y bydd ei angen arnynt. Er mwyn gwneud hyn, mi fydd ysgolion, colegau, darparwyr hyfforddiant, Cynghorau, Gyrfa Cymru, y Gwasanaeth Ieuenctid, a sefydliadau eraill yn gweithio gyda’i gilydd i nodi unigolion ifanc sydd angen cymorth.

Byddant yn ystyried ystod eang o wybodaeth wrth wneud hyn megis presenoldeb ac ymddygiad neu gyflawniadau’r unigolyn yn ystod ei amser yn yr ysgol/coleg. Mi fyddant hefyd yn ystyried ffactorau eraill a allai gynyddu risg yr unigolyn o dynnu yn ôl. Gallai’r ffactorau hyn gynnwys: bod yn ofalwr ifanc; profi problemau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl; problemau teuluol; bod mewn perygl o fod yn ddigartref; anghenion dysgu ychwanegol; byw mewn gofal.

Gall rhai o’r ffactorau sy’n ei gwneud hi’n anodd canolbwyntio ar ddysgu neu weithio achosi anawsterau eraill i bobl ifanc. Mae Llywodraeth Cymru eisiau defnyddio’r wybodaeth sy’n nodi pobl ifanc sydd angen cymorth i nodi hefyd unigolion sydd mewn perygl o ddatblygu problemau iechyd meddwl ac unigolion sydd mewn perygl o golli eu cartref (h.y. mynd o soffa i soffa). Trwy wneud hyn, gall sefydliadau fynd i’r afael â chefnogi agweddau eraill o fywyd pobl ifanc.

Beth allai hyn ei olygu i mi?

Efallai eich bod wedi derbyn cymorth ychwanegol gan eich ysgol, coleg neu sefydliadau eraill megis Gyrfa Cymru neu’r Gwasanaeth Ieuenctid i’ch helpu i aros mewn addysg neu hyfforddiant, neu i symud ymlaen i gyflogaeth.

Mae nodi’n gynnar yn sicrhau bod pobl ifanc sydd mewn perygl o dynnu yn ôl yn cael eu nodi, a bod y gefnogaeth gywir yn cael ei ddarparu iddynt cyn gynted ag y bydd ei angen arnynt. Er mwyn gwneud hyn, mi fydd ysgolion, colegau, darparwyr hyfforddiant, Cynghorau, Gyrfa Cymru, y Gwasanaeth Ieuenctid, a sefydliadau eraill yn gweithio gyda’i gilydd i nodi unigolion ifanc sydd angen cymorth.

Byddant yn ystyried ystod eang o wybodaeth wrth wneud hyn megis presenoldeb ac ymddygiad neu gyflawniadau’r unigolyn yn ystod ei amser yn yr ysgol/coleg. Mi fyddant hefyd yn ystyried ffactorau eraill a allai gynyddu risg yr unigolyn o dynnu yn ôl. Gallai’r ffactorau hyn gynnwys: bod yn ofalwr ifanc; profi problemau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl; problemau teuluol; bod mewn perygl o fod yn ddigartref; anghenion dysgu ychwanegol; byw mewn gofal.

Gall rhai o’r ffactorau sy’n ei gwneud hi’n anodd canolbwyntio ar ddysgu neu weithio achosi anawsterau eraill i bobl ifanc. Mae Llywodraeth Cymru eisiau defnyddio’r wybodaeth sy’n nodi pobl ifanc sydd angen cymorth i nodi hefyd unigolion sydd mewn perygl o ddatblygu problemau iechyd meddwl ac unigolion sydd mewn perygl o golli eu cartref (h.y. mynd o soffa i soffa). Trwy wneud hyn, gall sefydliadau fynd i’r afael â chefnogi agweddau eraill o fywyd pobl ifanc.

Beth allai hyn ei olygu i chi?
Efallai eich bod wedi derbyn cymorth ychwanegol gan eich ysgol, coleg neu sefydliadau eraill megis Gyrfa Cymru neu’r Gwasanaeth Ieuenctid i’ch helpu i aros mewn addysg neu hyfforddiant, neu i symud ymlaen i gyflogaeth.

Cydlynu’r cymorth (Broceriaeth)

 

Efallai bod pobl ifanc yn derbyn cymorth gan ystod eang o sefydliadau gwahanol, yn dibynnu ar eu hanghenion a’u hamgylchiadau. Gall hyn fod yn ddryslyd ac yn anodd ei reoli ar adegau, i’r unigolion sy’n derbyn cymorth ac i’r sefydliad sy’n darparu cymorth iddynt.

Gall weithwyr arweiniol ddarparu help llaw i arwain pobl ifanc drwy’r broses ac i ddarparu cyngor a chymorth iddynt, ynghyd â gweithredu fel pwynt cyswllt.

Beth allai hyn ei olygu i mi?

Efallai eich bod eisoes wedi derbyn cymorth gan weithiwr arweiniol – rhywun sy’n cysylltu â chi yn rheolaidd ac sy’n darparu help i chi i gyrchu’r cymorth sydd ei angen arnoch i aros a symud ymlaen mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Efallai bod pobl ifanc yn derbyn cymorth gan ystod eang o sefydliadau gwahanol, yn dibynnu ar eu hanghenion a’u hamgylchiadau. Gall hyn fod yn ddryslyd ac yn anodd ei reoli ar adegau, i’r unigolion sy’n derbyn cymorth ac i’r sefydliad sy’n darparu cymorth iddynt. Gall weithwyr arweiniol ddarparu help llaw i arwain pobl ifanc drwy’r broses ac i ddarparu cyngor a chymorth iddynt, ynghyd â gweithredu fel pwynt cyswllt.

Beth allai hyn ei olygu i chi?
Efallai eich bod eisoes wedi derbyn cymorth gan weithiwr arweiniol – rhywun sy’n cysylltu â chi yn rheolaidd ac sy’n darparu help i chi i gyrchu’r cymorth sydd ei angen arnoch i aros a symud ymlaen mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Olrhain

 

Mae olrhain yn helpu i sicrhau bod y gefnogaeth a gynigir i bobl ifanc ym mhob ardal yn gweithio’n effeithiol. Mae hyn yn cynnwys ysgolion, colegau, darparwyr hyfforddiant, Gyrfa Cymru, Cynghorau a sefydliadau eraill yn rhannu gwybodaeth er mwyn olrhain cynnydd mewn perthynas ag addysg, hyfforddiant a sicrhau cyflogaeth. Mae gwneud hyn yn helpu i nodi pobl ifanc nad ydynt wedi symud ymlaen ac i dargedu ardaloedd lle mae angen eu cefnogi yn well.

Beth allai hyn ei olygu i mi?

Os ydych chi wedi tynnu yn ôl o’r ysgol, coleg neu raglen hyfforddi ac wedi cael cynnig cymorth ychwanegol i’ch helpu i ymgysylltu ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Mae olrhain yn helpu i sicrhau bod y gefnogaeth a gynigir i bobl ifanc ym mhob ardal yn gweithio’n effeithiol. Mae hyn yn cynnwys ysgolion, colegau, darparwyr hyfforddiant, Gyrfa Cymru, Cynghorau a sefydliadau eraill yn rhannu gwybodaeth er mwyn olrhain cynnydd mewn perthynas ag addysg, hyfforddiant a sicrhau cyflogaeth. Mae gwneud hyn yn helpu i nodi pobl ifanc nad ydynt wedi symud ymlaen ac i dargedu ardaloedd lle mae angen eu cefnogi yn well.

Beth allai hyn ei olygu i chi?
Os ydych chi wedi tynnu yn ôl o’r ysgol, coleg neu raglen hyfforddi ac wedi cael cynnig cymorth ychwanegol i’ch helpu i ymgysylltu ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Darpariaeth

 

Mae yna ystod eang o addysg, hyfforddiant a darpariaethau eraill ar gael i bobl ifanc ledled Cymru, felly pwysig yw deall beth sydd ar gael ym mhob ardal, ynghyd â gweithio allan a yw’r gwasanaeth sydd ar gael yn diwallu anghenion pobl ifanc.

Mae hyn yn cynnwys darpariaeth mewn ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant eraill sy’n cynnig cymwysterau TGAU, Safon Uwch, BTEC, NVQ, rhaglenni dysgu seiliedig ar waith megis Prentisiaethau, Hyfforddeiaeathau (rhaglenni cyflogadwyedd), neu gyngor ac arweiniad ar gyflogaeth ac opsiynau gyrfa a ddarperir gan gyrff megis Gweithio Dros Gymru. Wrth fynd i’r afael â gwybodaeth o’r fath, gellir sicrhau bod newidiadau’n cael eu rhoi ar waith, neu gynnig darpariaeth newydd, os nad yw anghenion pobl ifanc yn cael eu diwallu.

Beth allai hyn ei olygu i mi?

Os ydych chi wedi tynnu yn ôl o’r ysgol, coleg neu raglen hyfforddi ac wedi cael cynnig cymorth ychwanegol i’ch helpu i ymgysylltu ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Mae yna ystod eang o addysg, hyfforddiant a darpariaethau eraill ar gael i bobl ifanc ledled Cymru, felly pwysig yw deall beth sydd ar gael ym mhob ardal, ynghyd â gweithio allan a yw’r gwasanaeth sydd ar gael yn diwallu anghenion pobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth mewn ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant eraill sy’n cynnig cymwysterau TGAU, Safon Uwch, BTEC, NVQ, rhaglenni dysgu seiliedig ar waith megis Prentisiaethau, Hyfforddeiaeathau (rhaglenni cyflogadwyedd), neu gyngor ac arweiniad ar gyflogaeth ac opsiynau gyrfa a ddarperir gan gyrff megis Gweithio Dros Gymru. Wrth fynd i’r afael â gwybodaeth o’r fath, gellir sicrhau bod newidiadau’n cael eu rhoi ar waith, neu gynnig darpariaeth newydd, os nad yw anghenion pobl ifanc yn cael eu diwallu.

Beth allai hyn ei olygu i chi?
Efallai eich bod wedi derbyn gwybodaeth am wahanol gyrsiau/rhaglenni yn seiliedig ar eich anghenion a’ch amgylchiadau, yn ogystal â derbyn help i wneud y dewis cywir. Gallai’r cyfleoedd hyn gynnwys mynychu ysgol, coleg neu hyfforddiant gan ddarparwr arall.

Cyflogadwyedd

 

Mae rhaglenni cyflogadwyedd yn helpu pobl ifanc i gael gafael ar y cymorth sydd ei hangen arnynt i symud ymlaen i gyflogaeth. Gellir gwneud hyn drwy gyflwyno cyfleoedd iddynt i ymgysylltu â chyflogwyr (yn yr ysgol/coleg), yn ogystal â chynnig cymwysterau sy’n dysgu sgiliau cyflogadwyedd iddynt.

Gall rhaglenni cyflogadwyedd hefyd gynnwys hyfforddiant a lleoliad gwaith trwy raglenni megis Hyfforddeiaeathau neu trwy raglen Twf Swyddi Cymru, sy’n helpu pobl ifanc i ‘gael eu pig i mewn’, ac i wneud y mwyaf o’u cyfle cyflogaeth â thâl cyntaf.

Beth allai hyn ei olygu i mi?

Eich bod wedi derbyn help i benderfynu pa fath o swydd neu yrfa rydych chi ei eisiau yn ogystal â help mewn perthynas â chymryd y cam cyntaf i fyd gwaith – gallai hyn fod wedi cynnwys mynd ar brofiad gwaith, siarad ag amrywiaeth o gyflogwyr gwahanol, derbyn cymorth i ddatblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, neu help i chwilio am y cyfle cywir.

Mae rhaglenni cyflogadwyedd yn helpu pobl ifanc i gael gafael ar y cymorth sydd ei hangen arnynt i symud ymlaen i gyflogaeth. Gellir gwneud hyn drwy gyflwyno cyfleoedd iddynt i ymgysylltu â chyflogwyr (yn yr ysgol/coleg), yn ogystal â chynnig cymwysterau sy’n dysgu sgiliau cyflogadwyedd iddynt. Gall rhaglenni cyflogadwyedd hefyd gynnwys hyfforddiant a lleoliad gwaith trwy raglenni megis Hyfforddeiaeathau neu trwy raglen Twf Swyddi Cymru, sy’n helpu pobl ifanc i ‘gael eu pig i mewn’, ac i wneud y mwyaf o’u cyfle cyflogaeth â thâl cyntaf.

Beth allai hyn ei olygu i chi?
Eich bod wedi derbyn help i benderfynu pa fath o swydd neu yrfa rydych chi ei eisiau yn ogystal â help mewn perthynas â chymryd y cam cyntaf i fyd gwaith – gallai hyn fod wedi cynnwys mynd ar brofiad gwaith, siarad ag amrywiaeth o gyflogwyr gwahanol, derbyn cymorth i ddatblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, neu help i chwilio am y cyfle cywir.

Atebolrwydd

 

Mae yna ystod eang o sefydliadau yn chwarae rhan yn y FfYDI, gan gynnwys ysgolion, colegau, darparwyr hyfforddiant, Cynghorau, Gyrfa Cymru, y Gwasanaeth Ieuenctid ac eraill. Maent oll yn gyfrifol am sicrhau bod pobl ifanc yn ymgysylltu ac yn datblygu o fewn addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

Bod yn ‘atebol’, rydym yn galw hyn. I bob ardal leol, bydd Cydlynydd Ymgysylltu a Dilyniant, a fydd yn gyfrifol sicrhau bod gwasanaethau lleol yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi pobl ifanc. Yn amlwg, mae pobl ifanc yn rhan o’r broses, ac mi ddylent leisio eu barn er mwyn dylanwadu ar gynlluniau lleol.

Beth allai hyn ei olygu i mi?

Efallai bod rhywun wedi gofyn am eich barn ynghylch y cymorth sydd ar gael i bobl ifanc yn eich ardal leol – un ffordd y mae Cynghorau a sefydliadau eraill yn gwneud hyn yw gofyn i bobl ifanc a oes unrhyw gymorth ar goll o’r rhaglen a gynigir a fyddai yn eich helpu i aros mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Mae yna ystod eang o sefydliadau yn chwarae rhan yn y FfYDI, gan gynnwys ysgolion, colegau, darparwyr hyfforddiant, Cynghorau, Gyrfa Cymru, y Gwasanaeth Ieuenctid ac eraill. Maent oll yn gyfrifol am sicrhau bod pobl ifanc yn ymgysylltu ac yn datblygu o fewn addysg, hyfforddiant a chyflogaeth. Bod yn ‘atebol’, rydym yn galw hyn. I bob ardal leol, bydd Cydlynydd Ymgysylltu a Dilyniant, a fydd yn gyfrifol sicrhau bod gwasanaethau lleol yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi pobl ifanc. Yn amlwg, mae pobl ifanc yn rhan o’r broses, ac mi ddylent leisio eu barn er mwyn dylanwadu ar gynlluniau lleol.

Beth allai hyn ei olygu i chi?
Efallai bod rhywun wedi gofyn am eich barn ynghylch y cymorth sydd ar gael i bobl ifanc yn eich ardal leol – un ffordd y mae Cynghorau a sefydliadau eraill yn gwneud hyn yw gofyn i bobl ifanc a oes unrhyw gymorth ar goll o’r rhaglen a gynigir a fyddai yn eich helpu i aros mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Dweud eich dweud!

Ydych chi am siapio’r cymorth sy’n cael ei gynnig i bobl ifanc trwy’r FfYDI? Os felly, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Gallwch gyflwyno eich adborth trwy e-bostio’r cyfeiriad e-bost isod. Pe bai’n well gennych gyflwyno eich adborth trwy sgwrsio ag aelod o’n tîm, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Mae’r ffurflen hon i bobl ifanc 25 oed neu iau. Os ydych chi’n hŷn na 25 ac yn dymuno rhoi adborth, cliciwch yma: ffydi@gcs.ac.uk