Dan Parvin

 

“Dydy llwyddiant ddim yn bendraw ar bethau, nid yw methu’n angheuol ychwaith, y dewrder i barhau sydd yn cyfrif!”

 

Cawsom sgwrs gyda’r Ymgynghorydd Recriwtio, Dan Parvin, a buom yn trafod pwysigrwydd edrych yn ôl ar eich gorffennol i weld pa mor bell rydych chi wedi dod. Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa rymus sy’n profi bod heriau yno er mwyn i chi eugoresgyn, a’ch bod yn datblygu fel unigolyn o ganlyniad i’ch profiadau.

A wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch?

Doeddwn i ddim yn academaidd iawn yn yr ysgol, ond wnes i fwynhau fy amser yno, ac fe wnaeth hyn i mi eisiau aros mewn addysg. Wrth fynd ychydig yn hŷn, sylweddolais nad oeddwn wedi gwneud y gorau o’m gallu, ac fe ysgogodd hyn i mi wneud newidiadau positif. Cefais fy ysbrydoli hefyd gan fy athro Saesneg Safon Uwch, hi oedd y person cyntaf a wnaeth i mi gredu ynof fy hun; ni waeth sut roeddwn yn ymddwyn neu’n perfformio, roedd hi wastad yn fy nghefnogi, ac yn bendant, hi yw’r rheswm wnes i ddechrau gwneud dewisiadau gwell i mi fy hun ac i’m bywyd. Yn y coleg, astudiais ddiploma lefel-uwch yn y Gyfraith, a alluogodd i mi astudio gradd yn y gyfraith yn y Brifysgol. Dw i wastad wedi eisiau gweithio mewn rôl sy’n helpu eraill, felly roedd y gyfraith yn ddilyniant gyrfaol delfrydol i mi. Fodd bynnag, ar ôl cwblhau’r cwrs coleg, ac wrth ddechrau’r cwrs gradd, sylweddolais fy mod yn ymddieithrio oddi wrth fy astudiaethau, felly nid y gyfraith oedd yr opsiwn gorau i’w dilyn bryd hynny. Ro’n i’n ddigon ffodus i newid fy nghwrs gradd, felly penderfyniad astudio Astudiaethau Addysg. Dewis call, achos fe wnes i fwynhau’r cwrs mas draw! Dyma oedd y trobwynt, roedd y cwrs yn cyd-fynd yn well â fy uchelgais o ddarparu cymorth a chefnogaeth ystyrlon i bobl, ac ro’n i’n gwybod mewn dim o amser fy mod wedi gwneud y penderfyniad cywir. Ochr yn ochr â fy ngradd, roeddwn i’n gweithio fel Cynorthwyydd Addysgu er mwyn ennill rhywfaint o brofiad mewn amgylchedd addysg. Teimlais yn gartrefol yn syth a dyma oedd dechrau fy llwybr gyrfa – ro’n i’n barod ac yn gyffrous!

Pa gyfeiriad wnes di ddilyn ar ôl cwblhau dy addysg?

Ar ôl graddio, fe wnes i sicrhau rôl Cynorthwyydd Cymorth Dysgu yn yr un ysgol a soniais amdani uchod, lle dysgais sgiliau trosglwyddadwy sydd wir wedi fy helpu i wneud penderfyniadau mewn perthynas â fy ngyrfa. Yn y rôl hon, ces i gyfle i weithio mewn sawl maes gwahanol, er enghraifft, roeddwn i’n addysgu plant ac yn rhedeg gweithgareddau allgyrsiol. Fe enillais lawer o brofiad yn y rôl hon ynghyd â gwybodaeth am yr amgylchedd addysgol. Hefyd, fe wnes i fagu hyder yn y rôl, rhywbeth roedd angen i mi ei wneud ar y pryd. Ar ôl treulio blwyddyn yn y rôl, ces i gynnig swydd recriwtio i gwmni sy’n darparu gwasanaeth PPA i ysgolion cynradd yng Nghymru a Lloegr. Cyfle gwych a gyflwynwyd i mi yn ystod cyfnod o’m bywyd lle ro’n i am wynebu her newydd! Fe ddysgais lawer yn y rôl ac ro’n i’n gyfrifol am ystod eang o gyfrifoldebau gan gynnwys recriwtio, datblygu a rheoli staff, ac yn y diwedd, gweithiais fy ffordd i fyny i reoli’r broses recriwtio ar gyfer staff ledled Lloegr gyfan. Fe ddatblygais sgiliau ac arbenigedd mewn perthynas â’r gwahanol brosesau recriwtio, ac ro’dd gofyn i fi ddadansoddi rhyw 100 o geisiadau swydd a chynnal hyd at 10 o gyfweliadau bob dydd. Roedd hyn yn gyfrifoldeb enfawr i fi, yn bersonol ac yn broffesiynol, ond ro’n i wrth fy modd – magais ragor o hyder yn y rôl a dysgais lawer mewn bach iawn o amser.

Ym mha ffordd mae dy lwybr gyrfa wedi datblygu?

Ar ôl bron i flwyddyn yn gweithio i’r sefydliad, ac ar ôl symud ymlaen i weithio fel Prif Bartner Recriwtio, ro’n i’n teimlo fy mod i’n barod ar gyfer cam nesaf fy nhaith gyrfa. Roeddwn i wedi gweithio’n galed, wedi dysgu cymaint â phosib, ac yn barod i roi fy sgiliau a’m gwybodaeth ar waith mewn maes gwahanol. Roed yr amseru yn berffaith, achos wnes i weld cyfle i ymuno â Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol fel Ymgynghorydd Recriwtio. Roeddwn i’n gwybod eu bod yn rhan o Goleg Gŵyr Abertawe, ac roedd y cyfle hwn yn berffaith i mi. Roedd gen i deimlad da am y peth. Ymgeisiais am y rôl ac fe lwyddais ei sicrhau. Profiad gwych oedd bod yn rhan o brosiect newydd sbon, a braf yw gweld ei bod wedi tyfu cymaint erbyn heddiw. Mae ‘di bod yn llwybr hir ond dw i wedi bod yn lwcus i fod yn rhan ohono! Bwriais ati’n syth gyda’r gwaith ac roeddwn i’n ffodus i gael cynnig rôl Cynghorydd Gweithlu, tra’r oedd aelod o staff ar gyfnod mamolaeth. Fe weithiais yn y rôl hon am ychydig dros flwyddyn ac fe wnes i ddatblygu llawer yn ystod y cyfnod hwn, yn bersonol ac yn broffesiynol; dysgais lawer am weithrediadau busnes effeithiol ac roeddwn i’n gyfrifol am ddadansoddi anghenion gweithluoedd, creu cynlluniau olynol, nodi bylchau recriwtio a meithrin perthnasoedd cynhyrchiol â busnesau lleol mewn amrywiaeth o sectorau. Dyma gyfnod prysur o’m lwybr gyrfa, ond dw i wastad yn dweud wrthyf fy hun, os nad ydych yn herio eich hun, ni fyddwch yn newid, felly wnes i’r mwyaf o’r cyfle.

Oes un peth yr hoffet ti fod wedi ei wybod pan oeddet ti’n iau?

Hoffwn pe bawn wedi gwybod rhagor ynghylch ennill y sgiliau a’r profiad sydd angen arnoch ar gyfer eich gyrfa ddewisedig, os nad ydych yn diwallu pob un o’r anghenion y meini prawf (dw i’n siŵr nad ydw i ar ben fy hun ynghylch y mater hwn!). Ro’n i bob tro’n atal fy hun rhag ymgeisio am swyddi os nad oeddwn i’n diwallu pob un o ofynion y meini prawf, ond, wrth edrych nôl, rwy’n sylweddoli nawr mai fy niffyg hyder oedd y broblem, yn hytrach na’r diffyg gallu neu brofiad. Pan oeddwn i’n iau, doeddwn i’n gwybod dim am yrfaoedd na llwybrau gyrfa. Doeddwn i ddim yn gwybod sut i gael gafael ar gyngor, hyd yn oed. Doedd dim llawer o wasanaethau cymorth ar gael bryd hynny. Roeddwn i’n teimlo ar goll, i raddau, ac o ganlyniad fe wnes i benderfyniadau yn seiliedig ar yr hyn roeddwn yn meddwl oedd yn ‘gywir’, yn hytrach na meddwl am yr hyn roedd orau i mi. Ar ôl symud o’r Gyfraith i Addysg, roeddwn i’n teimlo fy mod wedi dod o hyd i’r hyn roeddwn i am ei wneud, ac yn teimlo y byddai Mrs Hewitt (fy athro Saesneg) yn falch iawn ohonof fi. Rydw i’n gallu uniaethu â’r bobl rwy’n eu cefnogi, cynghori a chynnig arweiniad iddynt, ac unwaith roeddwn i’n gwybod fy mod yn gallu cyfuno fy mhrofiad â fy angerdd, ro’n i’n gwybod y byddaf yn llewyrchu!

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ymgeisio am swyddi?

Fy nghyngor gorau fyddai ceisiwch eich gorau glas ym mhob cais swydd. Mae ymgeisio am swyddi yn gallu bod yn anodd, ond mae’n bwysig ichi ganolbwyntio a ffocysu ar eich nodau. Gall recriwtwyr ddweud a yw cais wedi cael ei ystyried yn drylwyr ai peidio – felly mae arddangos angerdd am rôl yn hollbwysig. Rydych chi’n cael yr hyn ry’n chi’n gweithio amdano, nid yr hyn rydych yn dymuno amdano, waeth beth fo’r rhwystrau!

Cyngor gorau?

Peidiwch ag atal eich hun rhag cymryd camau positif, p’un ai a yw hynny’n ymgeisio am rôl newydd, gweithio tuag at gyfleoedd dilyniant neu newid gyrfa. Os ydych chi am gael rhywbeth, does dim rheswm yn y byd pa na ddylech fynd amdani. Peth hawdd yw amau eich hun, ond os nad ydych chi’n credu ynoch chi’ch hun, yna ni fydd unrhyw un arall yn gwneud hynny. Gallu, yw’r hyn rydych chi’n gallu ei wneud, mae cymhelliant yn pennu’r hyn rydych yn ei wneud ac mae agwedd yn penderfynu pa mor dda rydych yn gwneud hyn – dydy llwyddiant ddim yn bendraw ar bethau, nid yw methu’n angheuol ychwaith, y dewrder i barhau sydd yn cyfrif!