Dadansoddwr Ymwchil Dan Hyfforddiant

Canol y Ddinas
£17,500 – £20,000
Amser Llawn
22.10.2021

Mae cwmni annibynnol sefydledig sy’n cynnal ymchwil cymdeithasol ar gyfer y sector cyhoeddus ledled y DU yn chwilio am Ddadansoddwr Ymchwil dan Hyfforddiant. Mae’r cwmni’n cynnig amodau cyflogaeth deniadol iawn a chyfle i weithio fel rhan o dîm parhaol o thua 50 o weithwyr mewn swyddfa fodern yng nghanol Abertawe.

Mae’r tîm yn gweithio ar ystod eang o brosiectau amrywiol a diddorol ar draws sawl sector gwahanol gan gynnwys iechyd, cyfiawnder troseddol, tai ac addysg. Yn bennaf, mae’r gwaith yn cael ei gomisiynu gan y llywodraeth leol a’r llywodraeth genedlaethol, cyrff cyhoeddus ac elusennau eraill a bydd yr ymchwil yn cynnwys asesiadau a gwerthusiadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth, at ddibenion llywio a datblygu polisïau. Mae’r tîm hefyd yn darparu cyngor i gleientiaid ac yn cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus ar amrywiaeth o faterion sensitif a dadleuol.

Rydym eisiau ehangu ein tîm ac yn croesawu ceisiadau gan raddedigion ac ôl-raddedigion sydd â gradd mewn gwyddor gymdeithasol neu ddisgyblaeth berthnasol arall sy’n ymwneud ag ymchwil meintiol neu fodiwlau ystadegol. Hefyd, anogir unigolion sydd â phrofiad galwedigaethol perthnasol i wneud cais, os ydynt yn meddu ar sgiliau perthnasol, gan gynnwys rhifedd a rhesymeg.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.