Cynorthwyydd Gofal

Y Mwmbwls a Thycoch
£10.40 yr awr
Amser Llawn neu Ran-amser
30.11.22

Crynodeb o’r rôl:

Cynorthwyo gyda chynnig cymorth cyffredinol i bobl gan ddilyn eu cynlluniau personol a diwallu eu hanghenion asesu. Cefnogi eu datblygiad personol trwy weithredu a monitro cynlluniau personol. Cynorthwyo gyda chynnig gofal personol megis gwisgo, hylendid personol, ymolchi a chynnig cymorth mewn modd sensitif, gan ystyried galluoedd ac anghenion iechyd ac emosiynol yr unigolyn, gan eu cefnogi bob amser.

Byddwch yn gweithio’n agos â chydweithwyr a chydweithio gyda chyrff statudol a gwasanaethau lleol eraill i gynnal safon uchel o wasanaeth, yn ogystal â chysylltu â theuluoedd, ffrindiau, eiriolwyr, asiantaethau allanol a’r tîm staff, i ddarparu dull cyson sy’n diwallu anghenion unigol. Byddwch yn cynorthwyo gyda gwella ansawdd bywyd unigolion a helpu unigolion i ddefnyddio/gwneud y mwyaf o’u sgiliau a’u datblygiad.

Mae cymryd rhan mewn hyfforddiant parhaus yn unol â’n polisïau yn hanfodol. Byddwch yn cwblhau hyfforddiant meddyginiaeth, yn ogystal â sefyll a phasio arholiad hyfrededd meddyginiaeth ar ôl derbyn hyfforddiant. Mae’r swydd hefyd yn cynnwys cynorthwyo gyda chynnal cofnodion manwl e.e. cyllid, manylion personol y preswylwyr, iechyd, diogelwch ac ati, a monitro unrhyw gofnodion neu ddogfennaeth berthnasol eraill ar gais y rheolwr. Byddwch naill ai’n astudio neu’n barod i astudio cymhwyster Lefel 2 neu uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.