Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch

Sgeti
£11,855 – £12,333
25 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn
30.6.2022

Mae Ysgol Uwchradd leol yn bwriadu recriwtio Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch i weithio yn eu canolfan Darpariaeth Uwch newydd.

Mae hwn yn gyfle newydd a chyffrous a bydd yn cynnwys gweithio’n bennaf gyda disgyblion Blwyddyn 10 ac 11, sydd angen cymorth i reoli eu hymddygiad, ac sydd angen dull amgen o fynd i’r afael â gwersi prif ffrwd am rywfaint o’u hamser yn yr ysgol.

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’r athro Darpariaeth Uwch parhaol yn ogystal ag athrawon eraill a fydd yn addysgu cynnwys y cwricwlwm yn ôl yr amserlen. Bydd gan y ganolfan Darpariaeth Uwch gymhareb staff:disgybl isel, a fydd yn rhoi modd i chi feithrin cysylltiadau gwaith cadarnhaol gyda nifer fach o ddisgyblion a’u cynorthwyo i ddatblygu eu potensial unigol.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus gael ymdeimlad cryf o empathi â phobl ifanc a rhai o’r heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu bywydau.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.