Cynorthwywyr Addysgu sy’n Siarad Cymraeg

Amrywiol ledled Abertawe a’r cyffiniau
£60 – £70 y dydd
Amser llawn a rhan-amser
30.6.22

Nid oes angen cymhwyster addysgu arnoch, dim ond rhywfaint o brofiad o weithio gyda phlant yn ddiweddar, er enghraifft, gwirfoddoli, hyfforddi, mentora, tiwtora, gweithio mewn ysgol, neu rywbeth tebyg.
Fodd bynnag, rydyn ni’n croesawu ymgeiswyr sydd â chymwysterau gofal plant/addysg penodol a phrofiad o weithio gyda phlant. Mae profiad blaenorol o weithio gyda phlant ag anghenion addysgol arbennig yn ddymunol.

Cyfrifoldebau:
• Cynorthwyo’r athro dosbarth
• Helpu’r plant gyda gweithgareddau unigol a grŵp
• Cynorthwyo i ddatblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh sylfaenol y plant
• Helpu’r plant gyda’u darllen
• Rhoi adborth i’r athro ar gynnydd y disgyblion
• Helpu i baratoi a thacluso’r ystafell ddosbarth
• Helpu gyda thasgau gweinyddol

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.