Mark

Eisteddon ni gyda’r Rheolwr Rhaglen Gyflogadwyedd, Mark James, a siaradon ni am sut mae bywyd yn gyfan gwbl ynglŷn â gwneud y mwyaf o gyfleoedd i roi’r cyfle gorau i’ch hunan i lwyddo. Y canlyniad? Stori gyrfa gymhellgar i’n hatgoffa bod rhaid i’n hawydd i lwyddo fod yn gryfach na’n hofn o fethiant bob tro, ac os credwn ni yn wirioneddol y gallwn ei wneud, fe allwn ni yn bendant!

  1. Wnaethoch chi ddilyn addysg bellach neu uwch?

Gwnes i lefelau A-mewn Mathemateg, Daearyddiaeth ac Astudiaethau Cyfryngau ac heb wybod erioed beth roeddwn am ei wneud ar ôl yr ysgol. Roeddwn i’n gwybod fy mod i’n mwynhau busnes a thwristiaeth, felly roeddwn i’n awyddus i ddysgu rhagor am ddilyn y meysydd hynny ar lefel uwch. O ganlyniad, es i ymlaen i Brifysgol Abertawe i wneud gradd mewn Rheolaeth Twristiaeth. Mwynheais y brifysgol yn wirioneddol a phopeth oedd gan y cwrs i’w gynnig, ond roeddwn yn dal i fyw gartref ac efallai nad enillais i gymaint o annibyniaeth a sgiliau bywyd ag y gallwn pe bawn i wedi symud i ffwrdd. Fodd bynnag, roedd y Brifysgol yn brofiad eithriadol o gadarnhaol i mi lle dysgais i lawer, ac roedd dilyn addysg uwch yn bendant yn benderfyniad roeddwn i’n falch o’i wneud. Yn ystod fy ngradd cwblheais leoliad gwaith yn yr awdurdod lleol, gan weithio ar brosiect i gefnogi’r rheiny ddim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET). Roeddwn i wirioneddol wrth fy modd gyda’r profiad ymarferol a enillais yn ystod y cyfnod hwn, gan weithio’n agos gyda phobl oedd ag angen ein cefnogaeth fwyaf. Roeddwn i’n gwybod mai yn y math hwn o rôl roedd fy sgiliau a gwybodaeth yn gweddu orau, a phan raddiais, roeddwn i wedi fy nghyffroi ac yn obeithiol am fy ngyrfa a’r dyfodol.

  1. Pa gyfeiriad wnaethoch chi ddilyn ar ôl y Brifysgol?

Ar ôl graddio, gweithiais i’r awdurdod lleol fel Gweithiwr Mynediad Ieuenctid, gan weithio’n agos gyda rhai 16-19 oed mewn perygl o ddod yn NEET. Roedd elfen adfer y rôl yn rhoi boddhad mawr iawn; roeddwn i wrth fy modd yn gweld pobl ifanc yn magu sgiliau newydd, hyder ac yn pen draw yn trawsnewid eu bywydau er gwell. Arhosais i yn y rôl hon am 3 blynedd cyn ceisio’n llwyddiannus am rôl fel Swyddog Prentisiaeth, yn edrych ar ôl prentisiaid adeiladu ledled De Cymru: her newydd a gwahanol iawn i mi ar daith fy ngyrfa. Roeddwn i wrth fy modd yn cefnogi datblygiad busnesau ac unigolion trwy brentisiaethau, a phrofais fodlonrwydd mawr wrth weld pobl yn dod yn eu blaenau. Teimlwn yn freintiedig i fentora a chefnogi prentisiaid fel y cyflawnent eu nodau ac roedd bod â’r ymdeimlad hwn o bwrpas yn gwneud i mi fod ag eisiau dilyn y math hwn o rôl cyfarwyddyd fel y gallwn i barhau i gefnogi pobl mewn unrhyw ffordd bosibl.

  1. Pa ffurf gymerodd eich gyrfa ers hynny?

Arhosais yn y rôl Swyddog Prentisiaeth am 3 blynedd cyn chwilio am her newydd i ehangu fy mhrofiad. Cododd cyfle mewnol am Swyddog Ymgysylltu â Gweithwyr a Chyfathrebiadau, a cheisiais ac roeddwn i’n llwyddiannus. Roeddwn i’n gyfrifol am ddatblygu cysylltiadau gyda chyflogwyr ar draws yr ardal leol i gefnogi cyfleoedd lleoliad prentisiaeth a hyfforddiant ac roeddwn i’n ddiolchgar am y lefel newydd hon o gyfrifoldeb. Gwnes i’r rôl hon am flwyddyn cyn ceisio’n llwyddiannus am safle fel Swyddog Cysylltu Cyflogaeth i Workways+ gan gefnogi pobl diwaith tymor hir. Enillais lawer o brofiad defnyddiol yn ogystal â chysylltiad da ag ystod eang o fusnesau, ac arweiniodd fy sêl i adeiladu ar y profiad cysylltiedig â busnes hwn fi i geisio am rôl Cynghorwr Gweithlu yn rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Tynnodd y rôl fy mhrofiadau perthnasol ynghyd ac edrychai fel y cam rhesymegol nesaf yn fy ngyrfa. Roeddwn i wirioneddol wrth fy modd gyda fy 8 mis cyntaf yn y swydd a chefais wefr o gael fy nyrchafu yn ddiweddar i Reolwr Rhaglen. Dw i’n mwynhau’r heriau newydd yn llwyr ac rwy’n llawn cyffro am botensial enfawr y rhaglen yn symud ymlaen; pob dydd dw i’n gweld yr effaith gadarnhaol mae’n cael ar fywydau pobl, a dw i’n frwd iawn i ddal ati i chwarae rhan mewn darparu’r fath gefnogaeth hollbwysig ac ystyrlon.

  1. Beth yw’r un peth y dymunwch y byddech yn ei wybod pan oeddech yn iau?

Dw i’n dymuno na fyddwn i wedi poeni cymaint am y dyfodol a pheidio â chymharu fy hun â phobl eraill. Roeddwn i’n tueddu i orfeddwl pethau llawer, a phoeni am y ‘beth petai’ a dw i’n dymuno y byddwn i wedi credu yn fy hun yn llawer cynharach. Pe gallwn i roi cyngor i fy hunan yn iau byddai i beidio â cholli unrhyw gyfle sy’n dod i chi; cydiwch ym mhopeth a gwnewch bob ymdrech i wneud pob profiad yn un gwerthfawr. Dw i wedi dysgu llawer o bethau gwahanol yn fy holl rolau gwahanol ac maen nhw wedi fy ngwneud i y person ydw i heddiw. Wrth gwrs mae pethau a allai fod wedi cael eu gwneud yn wahanol o hyd ond dw i’n credu’n wirioneddol bod popeth yn dysgu rhywbeth i chi. Mae bywyd ynglŷn â bod yn amyneddgar, gweithio’n galed ac (yn y pen draw) medi’r gwobrau. Os ydw i’n gallu ei wneud e, gall unrhyw un!

  1. Oes unrhyw benderfyniadau gyrfa rydych chi’n eu difaru?

Dw i ddim yn difaru pethau ond yn bendant mae cyfleoedd sydd wedi mynd heibio i mi. Dw i wedi bod mewn ychydig o rolau gwahanol lle mae cyfleoedd dyrchafiad wedi codi a dw i wedi bod yn rhy gyfforddus neu nerfus i gymryd mantais ohonynt. Mae hyn yn rhywbeth dw i ddim ond yn sylweddoli wrth fyfyrio ar stori fy ngyrfa, felly byddwn i’n dweud bod y sylweddoliad yn fwy o wers nac o ddifaru. Dim ond nawr dw i wedi dechrau credu yn fy hun a fy mhotensial. Dw i ddim yn meddwl y cymerais i fy ngyrfa ddigon o ddifrif ac nid oedd gen i gynllun mewn gwirionedd lle roeddwn i am fynd a beth roeddwn i’n dymuno ei gyflawni. Dw i’n llawer mwy sefydlog nawr ac yn teimlo’n bendant fy mod i’n mynd i’r cyfeiriad cywir. Os ydw i’n credu y gallaf i ei wneud e, pam lai; gall y dyfodol wastad fod yn well na’r presennol ac mae gennym y pŵer i’w wneud felly!

  1. Prif gyngor wrth geisio am swyddi?

Fy mhrif gyngor fyddai i aros mor amyneddgar â phosibl. Gall chwilio am swydd fod yn heriol a rhwystredig tu hwnt, ond mae’n rhaid i chi geisio cadw’ch canolbwyntio yn glir a bod yn frwdfrydig. Os ydych chi’n chwilio am swyddi fy mhrif gyngor fyddai i gadw’ch chwilio yn berthnasol i chi a’ch sgiliau, ac os ydych chi’n newid swyddi, anelwch at wneud hynny’n feddylgar er mwyn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd. Po fwyaf y gwyddoch y mwyaf o wahaniaeth y gallwch chi ei wneud, ac mae hi gymaint yn haws i symud ymlaen os ydych chi’n dal i adeiladu ar eich gwyboaeth a phrofiad. Y ffordd at lwyddiant yw i weithredu’n benderfynol, ac os ydych chi’n credu hyn, gallwch ei gyflawni!

  1. Beth yw eich darn eithaf o gyngor?

Peidiwch â bod yn rhy ofnus i gymryd risgiau; byddwch yn cael siomedigaethau ac mae hynny i’w ddisgwyl a gellir dysgu o hynny. Peidiwch â gadael i un cais, cyfweliad neu brofiad gyrfa gwael eich atal yn eich ymchwil am symud ymlaen. Dw i’n meddwl ei bod hi’n wirioneddol bwysigI i deimlo cyffro am beth sydd o bosibl i ddod yn eich gyrfa a’ch bywyd! Byddwch yn uchelgeisiol ond hefyd ceisiwch sefydlu proses wedi ei diffinio’n dda i gyflawni eich nodau; adnabyddwch eich gwerth a chadwch eich awydd i lwyddo yn fwy na’ch ofn o fethu!

Mark yw ein Rheolwr Rhaglen Gyflogadwyedd yn Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Cysylltwch i weld sut y gall y rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol eich cefnogi chi neu eich busnes: 01792 284450.