Achubwr Bywyd

Abertawe
hyd at £19,813
Amser Llawn & Rhan Amser
30.03.23

Os ydych chi’n hoffi siarad â phobl, dyma’r rôl i chi yn bendant. Gallwn gynnig amgylchedd gweithio cyfeillgar sy’n dod â llawer o amrywiaeth bob dydd. Rydym yn deall nad yw ymgysylltu â chwsmeriaid a chydweithwyr mor hawdd ag y mae’n swnio ac weithiau’n dod gyda phrofiad. Byddwn yn darparu’r holl hyfforddiant sydd ei angen i fod yn Achubwr Bywyd llwyddiannus ond credwn hefyd y gall cyflogi pobl o gymysgedd o gefndiroedd cyflogaeth gynnig budd ehangach i’n tîm, a gallai rhai ohonynt fod yn eu swydd gyntaf erioed ac angen mwy o gefnogaeth gan eu cydweithwyr. 

Yn rôl Achubwr Bywyd, byddwch yn sicrhau bod y lefelau gorau o wasanaeth yn cael eu cyflawni i’n cwsmeriaid trwy gynnig cyfleusterau cyfeillgar, glân a diogel. Nid ydym yn chwilio am y Duncan Goodhew nesaf ond bydd angen i chi allu nofio’n gymwys. Os oes angen hyfforddiant ychwanegol arnoch i fod y lefel sydd ei angen i fod yn achubwr bywyd, peidiwch â phoeni gan y bydd un o’n hathrawon nofio rhagorol yn gallu eich cefnogi i wella. Os ydych chi am symud ymlaen ymhellach, byddwn yn cefnogi hyn drwy hyfforddiant ychwanegol, yn ffurfiol ac ar y swydd yn allweddol. Fodd bynnag, rydym hefyd yn gwerthfawrogi nad yw pawb am ‘symud i fyny’r ysgol’ ac mae hynny’n hollol iawn gyda ni. Yr hyn sy’n bwysig iawn yw eich bod chi’n hapus yn eich gwaith. 

Rydym yn croesawu ein cymuned leol amrywiol i’n canolfannau bob dydd ac rydym am adlewyrchu’r un cymysgedd amlddiwylliannol y tu mewn i’n busnes hefyd. Rydym yn ymdrechu i greu gweithle cynhwysol ac amrywiol lle gall pobl fod yn nhw eu hunain, cael yr un cyfleoedd a ffynnu gyda’i gilydd. Oherwydd gyda ni, rwyt ti o bwys! Gyda’n gilydd, rydyn ni’n gweithio i greu gweithle lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, dim ots oedran, hil, rhyw, anabledd neu gyfeiriadedd rhywiol. Ein nod yw bod yn gyflogwr dewis o fewn ein diwydiant ac rydym yn ymdrechu i wneud hyn bob dydd. Contractau amser llawn ac achlysural rhan-amser. 

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales