Gweinyddwr – Prentis (Adran Cyfrifon)

Fforestfach
£7.00 yr awr
Amser Llawn
30.09.2022

Cysoni’r system fwcio ganolog a sicrhau ei fod yn cael ei gynnal yn gywir, delio ag ymholiadau dros y ffôn, dyletswyddau anfonebu a phrynu, prosesu dogfennau (archifo), hwyluso ceisiadau cleientiaid am ddogfennau a gwneud ceisiadau am gardiau a thystysgrifau achredu. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus sy’n awyddus i ddysgu mewn amgylchedd dynamig.

Rhaid i’r unigolyn allu gweithio mewn tîm ac o fewn terfynau amser. Rhaid hefyd i ymgeiswyr feddu ar sgiliau rhifedd da a’r gallu i gyfathrebu ag unigolion (mewnol ac allanol) yn effeithiol.

Fel rhan o’r cyfnod sefydlu/hyfforddiant parhaus, byddwch yn derbyn hyfforddiant sgiliau hanfodol, gan gynnwys Cymorth Cyntaf yn y Gwaith, Codi a Chario a Diogelwch Tân.

Does dim angen unrhyw gymwysterau i wneud cais, ond mae TGAU mewn Saesneg a Mathemateg yn ddymunol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.